Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

39 zjazd ornitologow Polski poludniowo-wschodniej Kraków, 1-2 XII 2007 r.

PROGRAM
39 ZJAZDU ORNITOLOGÓW
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Kraków, 1-2 XII 2007 r.

1 grudnia 2007 r. (sobota)
10.00 – Otwarcie Zjazdu
10.05 - 10.50 – Prof. dr hab. Przemysław Busse (Stacja Bad. Wędr. Ptaków, UG, Przebendowo)
- Na trasie do Afryki - co dają badania prowadzone w sieci naukowej ?
10.50 - 11.05 – Mgr Szymon Wójcik (MTO) – Sprawozdanie za ostatni rok z prac monitoringowych
i ochrony ptaków w MTO.
11.05 - 11.15 – Wręczenie Pomurników.
11.15 - 11.30 – Przerwa
11.30 - 11.50 – Paweł Malczyk (MTO) - Rzadsze gatunki ptaków stwierdzone w 2007 r.
w Małopolsce.
11.50 - 12.10 – Mgr Marcin Polak (Zakł. Ochr. Przyr., UMCS, Lublin) - Ekologia populacji bąka
na Lubelszczyźnie.
12.10 - 12.30 – Dr inż. Damian Wiehle, dr hab. Zbigniew Bonczar (Akademia Rolnicza, Kraków)
- Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych.
12.30 - 12.50 – Dr Waldemar Biaduń (Katedra i Zakł. Biologii z Genetyką, AM, Lublin) - Rozwój
synurbijnej populacji lęgowej krogulca i jej wpływ na awifaunę lęgową Lublina.
12.50 - 13.00 – Przerwa. W przerwie - Konkurs na rozpoznawanie ptaków ze zdjęć (prow. dr J.Betleja).
13.00 - 13.30 - Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (Muzeum Przyrodnicze, UWr., Wrocław) – Stare
parki miejskie: dowód na wpływ drapieżnictwa na populacje i zespoły ptaków.
13.30 - 13.50 – Dr Magdalena Zagalska-Neubauer, dr Grzegorz Neubauer (Inst. Nauk o Środ. UJ,
Kraków, Stacja Ornit. MiIZ PAN, Gdańsk) - Rozpoznawanie mew z grupy mewy
srebrzystej - praktyczne wskazówki dla obserwatorów i obrączkarzy.
13.50 - 14.10 – Mgr inż. Roman Kalski, mgr Marta Potocka (PTOP, Białystok) - Aktywna ochrona
głuszca w Puszczy Augustowskiej.
14.10 - 14.30 – OTOP - Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych
14.30 - 15.30 – Przerwa obiadowa.
15.30 - 15.50 – Mgr Mateusz Ledwoń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków)
- Podarunki, kopulacje oraz zdrady u rybitwy białowąsej.
15.50 - 16.20 – Paweł Malczyk (MTO) - Hybrydy grążyc - rozpoznawanie w terenie.
16.20 - 16.40 – Stanisław Czyż (Częstochowa) - Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007.
16.40 - 17.00 – Mgr Szymon Wójcik (MTO) - Projekty użytków ekologicznych na terenie Krakowa
i szansa na ich utworzenie.
17.00 - 17.10 – Przerwa.
17.10 - Pokazy przezroczy. Prosimy o przywiezienie i zaprezentowanie przezroczy o tematyce
przyrodniczej. Mogą to być także prezentacje multimedialne.

2 grudnia 2007 r. (niedziela)
9.00 - 12.00 – Wycieczka nad Wisłę w Krakowie. Zbiórka nad Wisłą k. Mostu Dębnickiego
(na przeciw Domu Handlowego "Jubilat")

Serdecznie zapraszamy. Prosimy także o powiadomienie innych osób zainteresowanych !

Organizatorzy Zjazdu


dr Kazimierz Walasz, mgr Szymon Wójcik

MTO, 30-309 Kraków 11, skr. pocz. 22, e-mail: sekretariat@mto-kr.pl, strona: www.mto-kr.p