Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kampania "Bałtyk jest w Polsce" [1.08.2007]

Podczas naszych spotkań w całej Polsce wielokrotnie trafialiśmy na problem gospodarki wodnej. Całościowe zarządzanie i finansowanie gospodarki wodnej w ramach zlewni, wzbogacające ekosystemy dolin rzecznych, a nie je zubażające, to wciąż wyzwanie polskie i europejskie na XXI wiek.

Wiąże się ono bezpośrednio z Ramową Dyrektywą Wodną i z "dobrym stanem wód", który w wyznaczonych przez unijne prawo terminach powinnismy osiagnąć. Tu prawo jest naszym sojusznikiem. Miedzy innymi bez zmniejszenia presji ścieków bytowych i rolniczych( i szerzej obszarowych i transgranicznych- dostających się do morza z powietrza) na Bałtyk, to morze wyjątkowo wrażliwe w skali świata- zmieni się i zdegarduje.

Pociagnie to za sobą nie trudne do przewidzenia skutki ekonomiczne i społeczne.

Zaprosiliśmy świetnych prelegentów i staramy się o dodatkowych.

Konferencja jest finasowana ze środków projektu (UE), nie przewidujemy zwrotu kosztów dojazdu, poza prelegentami spoza Wrocławia.

Prosimy o potwierdzanie udziału w konferencji tel/faxem 0 71 344 22 64 lub mailowo na adres info-ekounia@eko.org.pl

W razie pytań można dzwonić na poniższe telefony:

Radek Gawlik
Koordynator Kampanii
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Unia"
tel +4871 344 22 64, +48 605 037 417
info-ekounia@eko.org.pl
www.eko-unia.org.pl

"Odkręcając kran - codzienne łączysz się z Bałtykiem"
Kampania Bałtyk jest w Polsce
www.eko-unia.org.pl/baltyk

Stowarzyszenie Ekologiczne ''Eko-Unia'' - logo

Kampania „Bałtyk jest w Polsce”

pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Gospodarki Morskiej i z poparciem Ministra Środowiska


Konferencja konsultacyjno - integracyjna we Wrocławiu
1 sierpnia 2007r
ul.Dobrzy ska 21/23
sala konferencyjna nr 501


Dobry stan wód - szansa ratowania Bałtyku. Stan wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

Porządek obrad

12:00 - 14:00 blok wykładowy

 1. Plan dla Bałtyku, Partnerstwo dla Bałtyku - Radosław Gawlik, koordynator Kampanii Bałtyk jest w Polsce
 2. Osiągnięcie „dobrego stanu wód” z Ramowej Dyrektywy Wodnej – stan dzisiejszy i perspektywy – Dyr. Alfred Dubicki, IMGW Wrocław
 3. Eutrofizacja Bałtyku - stan obecny i perspektywy związane z wdrażaniem dyrektyw UE - Piotr Nieznański, WWF Polska
 4. Jak praktycznie osiągać „dobry stan wód” (wdrażać Ramową Dyrektywę Wodną) w ocenie praktyki innych krajów - prof. Janusz Kindler, Global Water Partnership (w uzgodnieniu)
 5. Propozycja zmian w gospodarce wodnej umożliwiających osiągnięcie „dobrego stanu wód z RDW” - Ryszard Malarski, ekspert, Bank Światowy

(Przewidujemy po ok. 20 min na jeden referat z pytaniami z sali)

14:00 - 15:00 przerwa

Degustacja potraw z ryb bałtyckich i dań wegańskich, informacja o rozróżnianiu ryb bałtyckich

15:00 - 16:30 blok warsztatowy

Uczestnicy seminarium dzieleni są na 2-3 grupy (przedstawiciele różnych grup interesów) oraz pracują nad odpowiedziami na poniższe pytania.
Po każdym posiedzeniu grup - dorobek jest relacjonowany przed wszystkimi uczestnikami konferencji, dyskutowany i aprobowany.

Tematy spotkań grup warsztatowych, nawiązujące do wystąpień w referatach

 1. Słabe i mocne strony, zagrożenia i szanse związane z realizacją „dobry stan wód” (także w kontekście Bałtyku)
 2. Jakie kroki praktyczne należy podjąć dla realizacji "dobrego stanu wód - i kto je powinien podjąć?

Dorobek warsztatu zostanie spisany po konferencji i rozesłany do uczestników do akceptacji.

Po akceptacji ustalenia warsztatu (także z ewentualnymi odrębnymi stanowiskami) będą:

 • prezentowane na stronie internetowej projektu
 • rozsyłane do resortów patronujących Kampanii „Bałtyk jest w Polsce”
 • wysyłane na listę meilową beneficjentów projektu (obecnie ok. 250 osób)
 • przekazywane mediom.

Uczestnicy bezpośredni ok. 40 osób – przedstawiciele interesariuszy z sektora rządowo- samorządowego (Urzędy Marszałkowskie i Powiatowe, RZGW, WZMiUW, IMGW), pozarządowego (POE, PZW, inne organizacje pozarządowe), nauki (UWr, PWr, inni), gospodarki (związki rybackie, przedstawiciele firm przetwórczych, turystycznych - POT i inni).