Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

nabór na członka Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (do 22 lutego 2008)

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 - 2013 reprezentującego organizacje ekologiczne z terenu Województwa Małopolskiego. Kandydaci mogą być zgłaszani w terminie do 22 lutego 2008 r., do godz. 16.00.

Liczba miejsc w KM MRPO przeznaczona dla przedstawicieli organizacji ekologicznych: 1

Organizacje ekologiczne zgłaszają jednego kandydata na przedstawiciela do KM MRPO oraz jednego kandydata na jego zastępcę.

Wymagania dotyczące członka (zastępcy) KM MRPO:
- wykształcenie wyższe,
- kandydat musi być członkiem organizacji ekologicznej, którą reprezentuje,
- dysponowanie wiedzą/doświadczeniem w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i/lub innych funduszy pomocowych (np. studia, szkolenia, realizacja projektów).

Ponadto od członków KM MRPO w toku prac wymagane będą m.in.:
- dyspozycyjność i gotowość do udziału w posiedzeniach KM MRPO,
- dysponowanie czasem niezbędnym na zapoznanie się z materiałami i dokumentami programowymi na posiedzenia (np. Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Sprawozdanie z Programu itp.).

Zgłoszenie zawiera:
- formularz zgłoszeniowy organizacji ekologicznej, którą kandydat na członka/zastępcę KM MRPO będzie reprezentował,
- życiorys kandydata na członka/zastępcę członka KM MRPO,
- kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji obejmujący m.in. zagadnienia związane z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy),
- rekomendacje dla organizacji ekologicznej, zgłaszającej kandydata na członka/zastępcę członka KM MRPO od co najmniej 3 innych organizacji ekologicznych działających na terenie Województwa Małopolskiego.
Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną propozycję personalną przyszłego członka KM MRPO oraz jego zastępcy. Dla zachowania równości szans, w przypadku gdy rekomendowany przedstawiciel jest kobietą, zastępca powinien być mężczyzną i na odwrót.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy składać w kopertach z dopiskiem „KM MRPO – nabór przedstawiciela organizacji ekologicznych” na adres:
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM)
30-552 Kraków, ul. Wielicka 72 (pok. 334 – Sekretariat)
Dokumenty należy składać osobiście (w godzinach pracy Urzędu tj. od 08.00 do 16.00) lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2008 r., do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Departamentu Polityki Regionalnej UMWM). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje
„Zasady naboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007 – 2013” wraz z załącznikami tj. formularzem zgłoszeniowym, formularzem weryfikacji formalnej zgłoszeń, kartą do głosowania dostępne są na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl

Informacja o przedstawicielach organizacji ekologicznych, którzy zostali wybrani do Komitetu Monitorującego MRPO ukaże się na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl po zakończeniu procedury wyboru.