Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej

W publikacji znalazły się teksty z konferencji o tym samym tytule. Dokonano oceny stopnia dostosowania przepisów krajowych dotyczących odpadów do wymogów Unii Europejskiej. Omówiono zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone w prawie unijnym i nowej ustawie o odpadach (w tym przepisy dotyczące spalania i składowania odpadów). Omówiono także przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych i specjalnych. Przedstawiono obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji odpadów, spalania, składowania i międzynarodowego obrotu odpadami określone w nowej ustawie o odpadach oraz ustawie o opakowaniach. Przedstawiono obowiązki i uprawnienia gmin w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz zadania organów administracji publicznej w związku z wdrażaniem nowych ustaw ekologicznych. W publikacji omówione zostały także najnowsze krajowe i unijne przepisy w zakresie zużytych wyrobów (ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej), a także rola Inspekcji Ochrony Środowiska we wdrażaniu tych ustaw. W aneksie umieszczono tekst Dyrektywy 2000/76/WE ws. spalania odpadów.

Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej
praca zbiorowa pod red. Piotra Rymarowicza i Dominika Uhlika
FWIE, TNZ
Kraków 2001
ISBN 83-87331-30-9
format: A4, 160 str., okładka miękka
waga: 322 g

[wersja archiwalna]