Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Stypendia z ochrony środowiska w Niemczech [do 31.08.2007]

Dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska/

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 31.08.2007.

Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU (Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko)
www.dbu.de
wdyki@eko.wroc.pl

Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) - logo

Partner programu w Polsce:
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska - logo
www.sds.org.pl

Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego przez ostatnie 10 lat we współpracy z Fundacją im. Nowickiego. W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest obecnie Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.

Fundacja DBU przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach i nie przekroczyli 30 roku życia. Stypendia przyznawane są na drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wybór miejsca praktyki dokonywany jest przez DBU. Lista instytucji oferujących miejsca dla stypendystów znajduje się na stronie internetowej http://www.dbu.de/618.html.

Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Celem programu stypendialnego jest realizacja projektów przyczyniających się do porawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz (w języku niemieckim lub angielskim).
  Formularze do wniosku znajdują się na stronie internetowej http://www.dbu.de/386.html.
 2. Koncepcję projektu (wersja polska i niemiecka/angielska), który kandydat chce zrealizować w ramach swojej praktyki. Projekty powinny dotyczyć szeroko rozumianej ochrony środowiska. Pisemne przedstawienie projektu powinno liczyć maksymalnie 3 strony formatu A4 i być przygotowane według następującego schematu:
  • Wprowadzenie
  • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
  • Cel projektu
  • Określenie metodyki pracy
  • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
  • Informacja o sposobie zaprezentowania projektu (preferowana prezentacja w PowerPoint) w momencie ewentualnego zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Poświadczoną przez uczelnię kserokopię świadectwa (wersja polska i niemiecka/angielska) ukończenia studiów z podaniem uzyskanej oceny za pracę dyplomową (UWAGA: może być dołączona w późniejszym terminie, jednak nie później, niż w dniu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Pisemną opinię z uczelni (wersja niemiecka/angielska) np. od promotora pracy dyplomowej (strona nr 8 formularza DBU).
 5. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego (wersja niemiecka/angielska) (strona nr 7 formularza DBU).

UWAGA: Nie ma konieczności tłumaczenia dokumentów przez profesjonalnego tłumacza. Tłumaczenia mogą być wykonane przez samego ubiegającego się o stypendium.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu), która odbędzie się w dniach 17 - 18.10.2007 w Warszawie. Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojego projektu w języku niemieckim lub angielskim w obecności jury konkursowego złożonego z polskich i niemieckich ekspertów.

Stypendium rozpoczyna się w marcu 2008. Anglojęzyczni laureaci konkursu, przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka niemieckiego z DBU. (Informacje o sposobie dofinansowania i terminu egzaminu językowego będą dostępne dla kandydatów po rozmowach kwalifikacyjnych).

Wnioski o przyznanie stypendium składane są w kraju pochodzenia kandydatów. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Wnioski o stypendium prosimy kierować wyłącznie na adres:
Wiesława Dyki
Skrytka pocztowa 1863
Urząd Pocztowy 46
ul. Sienkiewicza 36
50 - 385 Wrocław

Kontakt z przedstawicielem DBU w Polsce:
Wiesława Dyki
Tel.: 071 321 34 31
wdyki@eko.wroc.pl

Kontakt z byłymi stypendystami:
Stowarzyszenie SdS
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl