Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody

Publikacja poświęcona jest tworzeniu lokalnych form ochrony przyrody. Zawiera referaty z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Osieczanach 21-23.3.2001. Ochrona przyrody na szczeblu gminy staje się koniecznością i może przynieść wiele korzyści. Lokalne formy ochrony przyrody (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, tereny chronionego krajobrazu) są idealnym narzędziem realizacji założeń wielu obowiązujących gminy zapisów, dotyczących ochrony przyrody zawartych w ustawach, konwencjach, Agendzie 21, polityce ekologicznej państwa i międzynarodowych konwencjach. W publikacji tej znajdziemy m.in. omówienie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, ocenę znaczenia przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego, sposoby tworzenia form ochrony przyrody, metody współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi przy tworzeniu takich form oraz sposoby unikania konfliktów społecznych przy realizacji przedsięwzięć przyrodniczych.

Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody
FWIE, TNZ
Kraków 2001
ISBN 83-87331-27-9
format: A4, 72 str.

[wersja archiwalna]