Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ustawa. Rozdział 3. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r., Nr 112, poz. 1198)

Rozdział 3
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 24.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

 1. dodaje się art. 3a w brzmieniu: "Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)";
 2. w art. 4:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Przedsiębiorcy i podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.",
  1. skreśla się ust. 2,
  2. w ust. 3 wyrazy "Na żądanie redaktora naczelnego" zastępuje się wyrazami "W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,"
  3. skreśla się ust. 5 i 6;
 3. w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej."

Art. 25.

 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
 2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Jeśli obywatel wystąpił o informacje przed dniem wejścia w życie komentowanej ustawy, to dalsze rozpoznawanie jego wniosku o informacje odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacji. Odmowę winno traktować się jako odmowną decyzję administracyjną. Jednakże sprawy zakończone nie zostają automatycznie wznowione na mocy komentowanej ustawy.

Art. 26.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:

 1. art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 2. art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 3. art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przepisy o późniejszym wejściu w życie Biuletynu Informacji Publicznej oznaczają, że nie można odmówić obywatelowi udostępnienia informacji powołując się na to, że informacja jest umieszczona na stronie WWW. Odmowa taka możliwa będzie dopiero wtedy, gdy wymienione powyżej przepisy wejdą w życie.

Piotr Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz