Podczas Festiwalu będziemy przekonywać do zaopatrywania się w żywność produkowaną lokalnie i pokazywać istniejący potencjał. Takie działanie sprzyja ochronie środowiska na etapie produkcji żywności, jej przetwarzania, transportu, przechowywania oraz utylizacji opakowań. Ułatwia też kontrolę całego cyklu życia produktu, od uprawy po konsumpcję. Drugi efekt tych działań widoczny będzie w gospodarce regionu - nabycie lokalnej żywności, czy innego dobra powoduje, że pieniądz pozostaje w lokalnym obiegu, przyczyniając się do wzbogacenia naszego województwa i jego mieszkańców. Jak wykazały doświadczenia zachodnie, lokalna produkcja i konsumpcja żywności to istotny element zapobiegania marginalizacji mieszkańców wsi. Idea wspierania lokalnej produkcji i konsumpcji żywności skutkuje więc ograniczeniem bezrobocia na terenach wiejskich i wzmacnia drobny handel, ułatwia kontrolę procesu produkcji, ogranicza emisję zanieczyszczeń związanych z produkcją, konserwacją, opakowaniami i transportem żywności. Sprzyja też zainteresowaniu ekologiczną (certyfikowaną) żywnością, choć brak atestów nie dyskwalifikuje tradycyjnego rolnika i przetwórcy działającego na małą skalę. Mimo podobnych nazw, lokalna żywność nie jest tożsama z mocno promowanym w związku z UE produktem lokalnym i regionalnym (tradycyjnym i markowym), ale też nie konkuruje z nimi. Stanowią one raczej uzupełnienie lokalnej żywności. Produkt lokalny to raczej wykwintna żywność, przygotowana w oparciu o tradycyjne receptury i przeznaczona dla bogatszych klientów miejscowych oraz dla turystów i na eksport. Natomiast lokalna żywność, to zarówno lokalna produkcja, jak i lokalna konsumpcja podstawowych produktów rolnych, dostępnych w danym klimacie i sezonie. Każdy region może być w większym stopniu samowystarczalny w zakresie podstawowej żywności, poprzez traktowanie handlu zewnętrznego, jako ilościowe i jakościowe uzupełnienie (urozmaicenie) oferty oraz jako zrównoważenie bilansów płatniczych.