Grasshopper nr 3, Lato '94


IV. STRETNUTIE "MEDZINÁRODNÉHO KARPATSKÉHO MOSTA"

REZOLÚCIA

V dòoch 22- 26 júna 1994 v Palote pri Medzilaborciach v Slovenskej republike sa uskutoènilo IV. stretnutie "Medzinárodného karpatského mosta". Úèastníci stretnutia - zástupcovia dobrovo¾ných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Po¾ska a Ukrajiny tentokrát diskutovali o problémoch v doprave a o využívaní alternatívnych spôsobov prepravy.

"Medzinárodný karpatský most" je medzinárodnou spoloèenskou organizáciou zameranou na upevnenie medzi¾udských vzahov, susedských, ekonomických i kultúrnych - v starostlivosti o ochranu životného prostredia v Karpatoch.

Po oboznámení sa so situáciou v teréne a po získaní informácií a rozhovore s predstavite¾om miestnej samosprávy úèastníci stretnutia sú presvedèení o prednostiach železniènej prepravy v tomto regióne, ktorá by mohla spoji Slovensko s Po¾skom i Ukrajinou. Obnova železniènej trate by priniesla aktivizáciu cestovného ruchu v pohraniènej oblasti. Železnièná preprava je najbližšia ekologickej preprave, najmenej poškodzuje životné prostredie. Prírodné krásy v okolí trate by sa mohli sta turistickou atrakciou. Toto naše presvedèenie je súhlasné s koncepciou "Karpatského transhranièného chodníka", spracovanou v Po¾sku.

V úvislosti s vyššie uvedeným úèastníci stretnutia apelujú na vládu, štátnu správu a samosprávu, aby obnovili už takmer zabudnutú, ale 120 rokov existujúcu železniènú tra Medzilaborce - Nowy Łupków, ktorá je perspektívna hlavne pre budúce roky.

Úèastnici stretnutia Medzinárodného karpatského mostu prosia všetky inštitúcie a osoby, ktorým sú blízke ciele našej organizácie, o spoluprácu a pomoc v záujme takého ekonomického rozvoja v Karpatoch, ktorý nenaruší ekologickú stabilitu krajiny.

NIEKO¾KO DODATOÈNÝCH ÚVAH Z
IV. MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA M.K.M.:

* Návrh na výstavbu novej nákladnej cestnej dopravy do Po¾ska (pozri zápis IV. medz. stretnutia M.K.M., 23 jún) podnietila správa z Ministerstva dopravy SR.

Doteraz vraj nikde mestké ani obecné zastupite¾stvá nepodopísali dohodu o nákladnej cestnej doprave.

* Slovenskí úèastníci stretnutia navrhli vytvorenie databázy všetkých aktivít vrámci M.K.M. Tematické okruhy informácií umožnia priamy kontakt úèastníkov bez sprostredkovate¾a.

* Pod¾a Artura Sału (ROORE, MSE Grûnland, Krosno) Rada Euroregiónu Karpaty dala súhlas na to, aby v jeho ekologickej skupine boli zastúpení predstavitelia M.K.M. ( po jednom z každého štátu) so znalosou angliètiny.

* Eulália Polaèková (Pèola, Stará źubovòa) poinformovala o výstavbe informaèného ekologického centra pre severovýchodné Slovensko, ktorého organizaèný systém bude analogický do Malopo¾ského. Už iba v Ukrajine sa doteraz nevykryštalizovali žiadne fondy, ktoré by mohli túto èinnos podpori, hoci kancelária firmy Euro Com pre Západnú Ukrajinu v Tarnopoli by mohla by zapojená do vstupnej fázy rozvoju informaènej sietí. (pozri èlánok "Our people in the Ukraine", Grasshopper, Spring '94, s.13)

* 26. Júna sa pri železniènom tuneli pri Slovensko - Po¾skiej hranici konalo stretnutie zástupcov slovenských železníc s ministrom dopravy p.Dzurindom a zástupcami železníc z Po¾ska a vojvodom krosnenským. Cie¾om stretnutia bolo zisti, aké sú možnosti obnovenia železniènej trate. Videozáznam zo stretnutia natáèala Slovenská televízia.

* Témou alšieho stretnutia, ktoré sa uskutoèní na Ukrajine bude :

stvorenie vhodného imidžu M.K.M. pre kontakt s verejnosou: znak - logo, pieseò a vlajka.


Grasshopper nr 3, Lato '94 | Spis treści