3. INŻYNIERIA GENETYCZNA W POLSCE

Niniejszy rozdział ma na celu bliższe przyjrzenie się prowadzonym w Polsce pracom z organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO). Sytuacja w Polsce jest w ogólnym zarysie zbliżona do sytuacji w innych krajach EśW.

W szczególności, rozdział ten skupia się na wprowadzeniu w Polsce do środowiska zmienionego genetycznie karpia z ludzkimi genami, który pływa już w stawach południowej Polski. Pomimo tego uwolnienia i planowanych wkrótce prób polowych z innymi GMO, w Polsce rozważa się wprowadzenie kontroli prac z zakresu inżynierii genetycznej wyłącznie w formie zaleceń - nie zaś wiążących prawnie przepisów.

W sytuacji całkowitego braku uświadomienia społeczeństwa w kwestii niebezpieczeństw związanych z uwalnianiem GMO do środowiska, polscy naukowcy opowiadają się za wprowadzeniem uregulowań wewnętrznych. Wobec braku nacisku społecznego, borykające się z niedostatkiem środków resorty przyjmują postawę pasywną. Nie posiadając własnych ekspertów w omawianej dziedzinie, pozostawiają one rolę tworzenia odpowiednich regulacji samym naukowcom. Taka sytuacja ma też miejsce w większości innych krajów EśW. Kto zatem będzie odpowiedzialny za szkody, wyrządzone środowisku i zdrowiu ludzkiemu, których wystąpienia nie sposób przecież wykluczyć?