SŁOWNICZEK

Bioróżnorodność:

Różnorodność biologiczna odnosi się do liczby gatunków, jak również zróżnicowania w obrębie gatunków, które żyją na jakimś terenie lub w określonym ekosystemie. Utrata bioróżnorodności mogłaby w poważnym stopniu ograniczyć zdolność ekosystemu lub gatunku do skutecznego reagowania na nagły stres, taki np. jak susza lub choroba.

Ograniczone wykorzystanie (w systemach zamkniętych):

Wykorzystanie organizmów wyprodukowanych metodą inżynierii genetycznej w laboratorium lub fabryce, gdzie ich przemieszczanie się można kontrolować. Wiele ośrodków prowadzących tak zwane "ograniczone wykorzystanie" odnotowuje przypadki zarówno przypadkowego uwolnienia, jak i celowego wprowadzenia GMO do środowiska za pośrednictwem strumieni odpadów.

Zamierzone uwalnianie do środowiska:

świadome uwolnienie do środowiska organizmu zmodyfikowanego genetycznie czy to na małą skalę, czy to przy okazji produkcji na dużą skalę. Możliwa jest wówczas całkowita utrata kontroli nad przemieszczaniem się GMO.

Ekosystem:

Ekosystem to termin stosowany w odniesieniu do grupy organizmów (roślin, zwierząt i mikroorganizmów) oraz siedliska, w którym można je spotkać. Przykładem może tu być ekosystem jeziora słodkowodnego lub ekosystem łąki górskiej.

Geny-markery:

Gen, wprowadzony do organizmu w czasie stosowania techniki inżynierii genetycznej, którego funkcja polega na umożliwieniu stwierdzenia, czy transfer genu był udany. Są to często geny pochodzące od bakterii, które związane są z odpornością na jakiś antybiotyk lub herbicyd. Po podjęciu próby manipulacji techniką inżynierii genetycznej, komórki hoduje się w środowisku zawierającym ten antybiotyk lub herbicyd, za którego zwalczanie odpowiedzialna jest informacja genetyczna zawarta w genie-markerze. Te, które przeżyją, skutecznie przyswoiły dany gen (geny).

Mikroorganizmy/drobnoustroje:

Organizmy jednokomórkowe, niewidoczne gołym okiem. Mogą to być bakterie lub wirusy.

DNA rekombinowany (rDNA):

DNA, który został zmodyfikowany poprzez połączenie fragmentów DNA pochodzących z różnych źródeł z wykorzystaniem inżynierii genetycznej.

Organizm transgeniczny:

Organizm (roślina lub zwierzę), który posiada geny, przeniesione od innego gatunku. Geny te zostaną przekazane potomstwu.