5.5. ZALECENIA

Potrzeba regulacji i nadzoru nad pracami z udziałem GMO jest obecnie przedmiotem dyskusji na arenie międzynarodowej, a w kilku krajach także debat krajowych. W skali międzynarodowej, debaty te odbywają się w ramach negocjacji nad przygotowywanym protokołem w sprawie biobezpieczeństwa. Greenpeace i Federacja Zielonych - Kraków zalecają, aby polski rząd (oraz rządy innych krajów EŚW) natychmiast podjął następujące kroki:

(1) Ogłoszenie całkowitego i bezwarunkowego moratorium na wszelkie formy uwalniania do środowiska i komercyjnego wykorzystania GMO.

(2) Wspieranie procesu negocjowania protokołu w sprawie biobezpieczeństwa w ramach konwencji o różnorodności biologicznej. Protokół musi opierać się na zasadzie ostrożności i zapewniać odpowiednie ramy prawne dla unormowania zagadnień przenoszenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie, postępowania z nimi oraz wykorzystania GMO. Celem Protokołu w sprawie biobezpieczeństwa jest zapobieżenie nieodwracalnym szkodom dla zdrowia człowieka i środowiska, przez co preferuje on interesy zachowania różnorodności biologicznej kosztem interesów komercyjnych.

Według Greenpeace'u i Krakowskiej Grupy Federacji Zielonych, przyszły protokół w sprawie biobezpieczeństwa powinien zawierać następujące elementy:

(3) Zapewnienie jawności prowadzonych prac i uczestnictwa społecznego poprzez zagwarantowanie obywatelom dostępu do informacji o wszystkich działaniach z zakresu genetyki oraz ustanowienie procesów i procedur udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

(4) Przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków dla propagowania rolnictwa ekologicznego i sprzyjania jego rozwojowi. Pobudzanie popytu na zdrową żywność poprzez edukację, politykę w zakresie zamówień publicznych oraz przez dostarczanie bodźców ekonomicznych.

PRZYPISY DO ROZDZIAŁU 5.

  1. Dr Twardowski T., dr Bielecki S. i dr Płucienniczak A., "A Review of Recent Situation in Poland", proceedings from the Central and Eastern European Conference for Regional and International Cooperation on Safety in Biotechnology, 2-6 września 1995, Keszthely, Węgry
  2. Seiler, Achim, "Biotechnology and the Third World: A Rough Overview of the Potential Socio-Economic Impacts", University of Franklin, Niemcy
  3. ibidem