UČEBNICA VEDENIA KAMPANE

Školenia pre mimovládne organizácie

zo strednej a východnej Európy

27.09.-1.10.1993

Ojcovský národný park

(pri Krakove, Poľsko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úprimná vďaka Regionálnemu ekologickému centru pre strednú a východnú Európu v Budapešti a Inštitútu Henricha Boella v Nemecku. Bez ich pomoci by sa toto školenie neuskutočnilo.

Učebnicu vedenia kampane pripravil Jo Corcoran,

Skillscharing Projekt, Greenpeace Communications, 5 Bakers Row, London EC1R 3DB

2 marca 1994

Slovenská verzia: Beata Klimkiewicz, Vlasta Juchniewiczová, Júl 1995

Grafická úprava: Piotr Rymarowicz, Vydavateľstvo Zelené Brigády

 

Vydavateľstvo Zelené Brigády

Nadácia pre podporu ekologických iniciatív

ELDONEJO “VERDAJ BRIGADOJ” - “GREEN BRIGADES” PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków

( 48/12/222264 klapka 28, 222147 klapka 28, fax:48/12/222264 klapka 22, 222147 klapka 22

: zielbryg@gn.apc.org

konto: FWIE - “Zielone Brygady”, číslo 630106-105428-2710-00 BOS SA O/Kraków

ssssssssssssssssssssssssss

Ekológia, ochrana životného a prírodného prostredia prostredia, vegetariánstvo, feminizmus, antimilitarizmus, anarchia, New Age.

ssssssssssssssssssssssssss

Vydávame:

Okrem toho sme vydali: ‘Informácia o pokusoch na zvieratách v kozmetickom priemysle’ (vypredaný náklad), ‘Štyry druhy nových pokrmov’ (vypredaný náklad) a v ruštine o právach zvierat (vypredaný náklad).

Staršie vydania si môžete zakúpiť na disku a nové získať v zozname listserv@plearn. bitnet (get greenspl filelist).

Predplatné môžete vplatiť v ktoromkoľvek momente (od práve publikovaného čísla). Neplaťte za staré čísla a brožúry pred tým, ako sa porozumiete s redakciou, pretože ich náklad môže byť vypredaný.

Školenia pre mimovládne organizácie

zo strednej a východnej Európy

27.09.-1.10.1993

Ojcovský národný park

(pri Krakove, Poľsko -pre tlmočníkov)

 

OBSAH:

 

0. Úvod

 

Čo je to školenie skillshare

 

Ciele školenia

 

Úvodné slovo: prečo Greenpeace chcelo usporiadať toto

 

stretnutie? - Iza Kruszewska

 

1. Vedenie kampane

 

1.1. Vedenie kampane v strednej a východnej Európe

 

1.1.1. Výhody a prekážky vo vedení kampane v strednej a východnej Európe
- Iza Kruszewska

 

1.1.2. Práca v skupinách: výhody a prekážky vedenia kampane v tomto regiónie
- analýza SWOT

 

1.1.3. Informácia

 

1.1.4. Stratégie, ktoré sa použiva NGO v regiónie - vedie Stewart Boyle.

 

Príklady stratégie kampaní vedených v regióne

 

Poľsko - Federácia zelených

 

Maďarsko - Energy Club

 

Česko - Recycling Group, Praha

 

Rumunsko - Prietienii Pamintului

 

1.2. Vedenie kampane

 

1.2.1. Uvedenie kampane - Andreas Frogatt

 

1.2.2. Práca v skupinách - návrhy stratégie kampaní

 

1.2.3. Analýza rozloženia síl

 

1.2.4. Faktory STEP

 

1.3. Rozhodovanie - uvádza Antony Frogatt

 

2. Získavanie fondov

 

2.1. Prezentácia - Melvyn Gattinoni

 

2.2. Ako napísať žiadosť o fondy - Daniel J.Swartz

 

2.3. Zoznam najdôležitejších záležitostí

 

3. Médiá

 

3.1. Prezentácia - Blair Palese

 

3.2. Učebnica Greenpeace: spolupráca s médiami - pre tzv. misionárov

 

4. Priama akcia

 

4.1. Prezentácia - Paul McGhee

 

4.2. Scenár hry

 

4.3. Priama akcia, zoznam najdôležitejších vecí

 

5. Stratégia promócie alternatív

 

5.1. Chlór - domy z PVC

 

5.2. Ekologické poľnohospodárstvo - dovoz pesticídov na Ukrajinu

 

5.3. Energia - atómový reaktor, ktorý má byť postavený v Ignaline

 

5.4. Dielne s tematikou ekologického poľnohospodárstva

 

a. politická súvislosť

 

b. ekologické poľnohospodárstvo

 

6. Networking - pôsobenie v sieti

 

6.1. Prezentácia - Dolores Romano

 

6.2. Diskusia - Paweł Głuszyński

 

7. Zhrnutie stretnutia

 

7.1. Ciele

 

7.2. Raport

 

7.3. Plán práce

 

PRÍLOHY

 

A. Mená a adresy

 

A.1. Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií

 

A.2. Zoznam účastníkov z Greenpeacu

 

B. Čo je to mimovládna organizácia?

 

B.1. Čo je to mimovládna organizácia

 

B.2. Perspektívy hnutia mimovládnych organizácií na západe

 

Andreas Bernstoff

 

B.3. Závislosť a nezávislosť mimovládnych ekologických organizácií

 

B.4. Čo je to Greenpeace?

 
   

C. Publikácie a video Greenpeace

 

Video Greenpeace

 

Publikácie Greenpeace v USA a Veľkej Británii

 
   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úprimná vďaka Regionálnemu ekologickému centru pre strednú a východnú Európu v Budapešti a Inštitútu Henricha Boella v Nemecku. Bez ich pomoci by sa toto školenie neuskutočnilo.

ÚVOD

ČO JE TO ŠKOLENIE (SKILLSHARE)

CIELE TOHTO ŠKOLENIA

PREČO GREENPEACE USPORIADAL TOTO ŠKOLENIE - Iza Kruszewska,

Kampaň proti obchodu s toxickými látkami v strednej a východnej Európe

ČO JE TO ŠKOLENIE SKILLSHARE

Školenie (skillshare - doslovne výmena schopností) je dvojsmerným procesom učenia sa. Všetci sa ho zúčastňujú.

CIELE ŠKOLENIA

Prediskutovať a spracovať

Ciele sa dosiahnu prostredníctvom práce nad nasledujúcimi problémami:

ÚVODNÉ SLOVO: PREČO GREENPEACE USPORIADALO TOTO STRETNUTIE:

Iza Kruszewska, kampaň proti obchodu s toxickými látkami vo východnej Európe.

Greenpeace (GP) pôsobilo v oblasti od roku 1990. Táto oblasť je pre GP nová a hoci sme vypracovali účinné stratégie na západe, tu máme málo skúseností.

PREČO GREENPEACE POVAŽUJE TÚTO OBLASŤ ZA TAK DÔLEŽITÚ

Zvyšovaním ekologického vedomia na západe sme donútili vlády k zavedeniu surovších predpisov. To spôsobilo zvýšenie výdavkov na vyhadzovanie smetí, zákaz alebo obmedzenie používania niektorých výrobkov napr.pesticídov, spoločenský protest proti niektorým technológiám alebo ich zastavenie, napr.pálenie smetí.

Naše víťazstvá na západe priamo spôsobili problémy v iných, chudobnejších a menej demokratických štátoch. Takým problémom je napr. obchod s odpadmi.

Súčasne s otvorením hraníc, stredná a východná Európa a štáty bývalého ZSSR sa stali novými obeťami trasferu nežiadaných, zakázaných, obmedzených výrobkov a techológií.

Napr.pesticídy, ako DDT, sú na západe zakázané už 20 rokov, ale prenesením výroby a ich použitia do južných krajín a na východ, priemysel ďalej vyrába tieto otravné látky.

Protest proti atómovej energetike na západe by mal vyvrcholiť celkovým vylúčením tejto technológie. Zatiaľ atómový priemysel prenáša svoju technológiu na východ a dúfa, že ďalej bude dosahovať zisky.

Priemysel tiež dúfa, že predĺži život nečistým technológiám a výrobkom, ak ich bude vyvážať na východ. Najlepšími kandidátmi tohto špinavého obchodu sú tie štáty, ktoré

MOŽNOSTI

Zároveň vidíme v tejto oblasti mimoriadne možnosti. V období zmien ľahšie dosiahneme naše ciele.

GP má v tejto oblasti veľmi málo kancelárií. Preto je dôležité, aby GP úzko spolupracoval s mimovládnymi organizáciami. Boli ste pozvaní na toto školenie, pretože každá z vašich mimovládnych organizácií už pôsobí v tejto oblasti a pracuje nad problémami, ktorými sa zaoberá v svojich kampaniach Greenpeace.

1. VEDENIE KAMPANE

 

1.1. VEDENIE KAMPANE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

1.1.1. Výhody a prekážky vo vedení kampane v strednej a východnej Európe - Iza Kruszewska

1.1.2. Práca v skupinách: analýza SWOT

1.1.3. Informácia

1.1.4. Stratégie, ktoré používa NGO v tejto oblasti- vedie Stevart Boyle, e veci energetickej politiky, Greenpeace UK.

Poľsko - Federácia zelených

Maďarsko - Energy club

Čechy - Recycling Group, Praha

Rumunsko - Prientienni pamintului

 

1.1.1. VÝHODY A PREKÁŽKY VO VEDENÍ KAMPANE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE - Iza Kruszewska, CEE Toxic trade Campaign, GP International (z medzinárodnej perspektívy)

Súčasne s hospodárskymi zmenami sa objavili nové problémy. Pred štyrmi rokmi Maďarsko, Poľsko a Česko začali meniť štruktúru svojho hospodárstva. Mnohonárodné banky a západné štáty poskytli regiónom pôžičky. Hlavnými prvkami reštrukturácie boli privatizácia a zahraničné investície.

Či privatizácia štátnych podnikov zlepší stav životného prostredia?

Výhodou je to, že ak sa dodržuje zákon o ochrane životného prostredia, znečisťujúci a polícia sú ďaleko od seba. Ak nie, k zmenám nedošlo a situácia sa ešte zhoršila. Spolu s reštrukturáciou vzniká možnosť zavedenia čistej výroby a nie technológií “výfuku”.

Zahraničné investície:

Greenpeace podobne ako iní, vidí potrebu zahraničných investícií, ktorá je vyvolaná nedostatkom miestnych fondov obmedzených infláciu a únikom kapitálu do švajčiarskych bánk. Aj napriek tomu, musia byť tieto investície kontrolované.

Riziko spojené so zahraničnými investíciami:

 1. Transfer technológií alebo produktov napr.nebezpečnej technológie’ pesticídov alebo odpadov
 2. Využívanie zásob napr.lesov alebo nafty

Prečo je oblasť tak málo odolná voči ohrozeniu?

 1. Nedodržiavanie predpisov, alebo slabé zákony
 2. Nedostatok uvedomenia/demokracie
 3. Zmena spoločensko-ekonomických hodnôt, ktorá môže viesť ku korupcii
 4. Korporáciami nenasýtený trh (napr.pesticídov)
 5. Politické vákuum - v krátkodobej perspektíve
 6. Čierny trh
 7. Slabé hospodárstvo, nezamestnanosť
 8. Ideologické znečisťovanie - export divokého kapitalizmu

Aký to može mať vplyv na mimovládne organizácie?

Príklady:

Politické vákuum - tvorenie vízie

Nedostatok uvedomenia - pôsobenie na jeho zvyšovanie

Nedostatok informácie - nátlak na prístup k informácii

Hlavné činitele zahraničných investícií:

1. finančné inštitúcie

2. korporácie

3. vláda, ktorá importuje kapitál

Treba vytvoriť koalície domácich a medzinárodných mimovládnych organizácií. Tuzemské organizácie môžu vyvíjať nátlak na svoje vlády a medzinárodné na korporácie a finančné agendy. Miestne organizácie musia byť silno spojené a zároveň musia mať priamy kontakt s bankou a korporáciou. Greenpeace vyzýva k miestnemu odporu proti projektom Svetovej banky.

1.1.2. PRÁCA V SKUPINÁCH: PREKÁŽKY A VÝHODY VEDENIA KAMPANE V REGIÓNE

Pohľad na lokálne prostredie prostredníctvom analýzy SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats - sily, slabosti, možnosti,ohrozenia). Skupiny skúmali oblasť strednej a východnej Európy, Poľsko, Maďarsko a Česko. Ďalej uvádzame kompiláciu analýz.

SILY

 • obetavosť a zaangažovanie činiteľov
 • individuálne kontakty činiteľov a ich lojalita
 • prechodné obdobie
 • neexistuje model nadmernej konzumácie
 • spoločnosť má silné morálne základy -revolúcia w strednej Európe
 • záujem masovokomunikačných prostriedkov
 • menšie náklady na činnosť
 • inovácia, sviežosť
 • politická kultúra umožňuje prístup za kulisy
 • prístup k západným skúsenostiam a kontaktom
 • móda na financovanie projektov vo východnej Európe a bývalom ZSSR
 • dobrý image
 • dobré kontakty a prístup k médiam
 • dobrá organizácia práce
 • presná informácia
 • otvorená spolupráca so spoločenskými organizáciami

SLABOSTI

 • slabé hospodárstvo
 • nedostatočná právna regulácia a jej dodržiavanie
 • nedostatok alebo pasivita spoločenského vedomia a vzdelania
 • nechuť organizácií k výmene informácie a spolupráci
 • nedostatok zásob, tradície inštitučného rozvoja
 • spoločnosť a vlády sa zaoberajú inými problémami
 • nedostatok dobrovoľníkov
 • nedostatok riadiacich schopností
 • nezáujem médií(Chorvátsko, Ukrajina, Maďarsko)
 • príliš veľa problémov
 • nedostatok skúseností
 • komunikácia/jazyky
 • nedostatok členov
 • nedostatok tradície sebestačnosti
 • nedostatok odborných znalostí
 • príliš málo leaderov
 • mladá demokracia
 • nedostatok strategického myslenia
 • nedostatok dôvery
 • nedostatok spoločnej identity a predstavy
 • masovokomunikačné prostriedky
 • spoločnosť - apatia
 • nedostatok slobody slova
 • právo
 • získavanie fondov-závislosť na zahraničných zdrojoch

MOŽNOSTI

 • premeny v priemysle umožňujú zavedenie nových čistých technológií
 • učenie sa na chybách západu
 • organizácie môžu vplývať na hospodársku filozofiu
 • západné peniaze zasahujú ďalej
 • vysoké ekologické vedomie (Poľsko)
 • pocit spolupatričnosti
 • parlament normálnych ľudí
 • štátne vlastníctvo
 • spoločnosť, ktorá ešte všetko nevyhadzuje
 • tradícia opätovného ho použitia
 • právny systém v prechodnom období (ľahší prístup k informácií
 • náboženstvo
 • zmeny
 • rozšírenie idey
 • otvorené dvere pre každého
 • finančná podpora
 • nové čerstvé ovzdušie
 • tradičný vzťah k prírode
 • klasická neposlušnosť poľskej spoločnosti
 • média
 • čistá technológia
 • networking - práca v sieti
 • spojenectvo
 • právo a právny systém
 • miestne voľby
 • prístup k vládnym byrokratom
 • zmena lokálnych problémov v spoločenskom správaní
 • nestabilná idea hospodárskeho systému

OHROZENIA

 • premeny v priemysle - nedostatočný vplyv na zadržanie nečistých technológií
 • západné korporácie si môžu dovoliť platiť pokuty a poplatky za nedodržiavanie zákonov, reklamu, boj s ekologickými organizáciami
 • nedostatok agencií, ktoré strážia dodržiavanie zákonov
 • politická a hospodárska nestálosť
 • poslanci, úradníci, ktorí sa dajú ľahko skorumpovať
 • štátne vlastníctvo
 • závislosť na západnej pomoci
 • západné investície
 • čerpanie prírodných zdrojov pre oživenie hospodárstva
 • zadĺženie - staré aj nové
 • zmeny
 • finančná podpora
 • ničenie celej minulosti - aj toho, čo bolo dobré
 • hospodárska situácia - nezamestnanosť, privatizácia
 • ekologiská informácia prísne tajná
 • tvorenie politicko-právneho systému
 • finančné a iné inštitúcie
 • právo
 • celoštátne voľby
 • rôznorodosť organizácií
 • snaha o zmonopolizovanie organizácií
 • trend smerom k západnému konzumerizmu
 • paternalizmus

 

1.1.3. INFORMÁCIA

Sila získavania informácií v regióne spočíva v tom, že informácia pochádza od bývalých členov podzemia, členov Solidarity, bývalých aj terajších poslancov parlamentu. Hlavným nedostatkom je to,že informácia je kvôli zmenám veľmi drahá. Mimovládne organizácie si nemôžu dovoliť kupovať. Môžu to robiť korporácie a používať ich neskôr v svojich ponukách. Nie je celkom isté, či prístup k informáciam je ťažší na západe alebo východe.

1.1.4. STRATÉGIE, KTORÉ POUŽÍVAJÚ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE - vedie Stewart Boyle, poradca pre veci energetickej politiky, Greenpeace,UK.

Príklad stratégie kampane:

Táto kampaň sa začala pred dvanástimi rokmi vo Veľkej Británii. Bola vedená štyrmi osobami, ktoré boli skôr spojené s rôznymi zoskupeniami. Skupina vznikla, keď mal parlament rozhodovať o veľkých nákladných autách.

Elementy stratégie

Kým sa téma uverejní (veľa sa musí predtým urobiť)

Koncentrácia na vzťahu spoločnosti k nákladným autám. Zozbieraných bolo veľa informácií od ľudí, ktorí skúmali problém. Bol prevedený výskum verejnej mienky, urobené letáky, usporiadané veľké stretnutia, nadviazané kontakty s piatimi poslancami (lobbying).

Čas na verejnosť

Dva mesiace pred hlasovaním bola kampaň uverejnená, boli predstavené štatistiky, využitá bola skupina kameramanov, boli zorganizované verejné schôdze, ktorých sa zúčastnili obidve strany a poslanci. Na stretnutiach celá verejnosť protestovala proti plánom. V novinách boli uverejnené listy, trval lobbying poslancov a keď došlo k hlasovaniu, kampaň zvíťazila.

Stratégie sa skladali z nasledujúcich elementov:

PRÍKLADY STRATÉGIÍ KAMPANÍ POUŽITÝCH V REGIÓNE

POĽSKO

Darek Szwed - Federácia zelených

Kampaň sa koncentruje na komunálnych odpadoch. Jej cieľom je zmenšenie množstva odpadov o 10%. Kampaň sa začala v Krakove a rozšírila sa do Poľska prostredníctvom siete Federácie zelených.Úroveň spoločenského vedomia v oblasti odpadov je nízka.

Taktika zvyšovania spoločenského vedomia:

MAĎARSKO

Zsuzsa Foltanyi - ETK - Energy Club

Dunaj a juhozápadná časť Maďarska je najviac znečistenou oblasťou. 40% obyvateľov trpí pre znečistenie ovzdušia. Obyvateľstvo je skumulované v hlavnom meste. Ekologické skupiny sa snažia zaoberať sa najviac znečistenými oblasťami, hoci odtiaľ nepochádzajú.

História hnutia

1980

 • začiatok hnutia
 • katalyzátor politických zmien (dunajské hnutie)
 • strata veľkého počtu činiteľov

1990

 • voľby
 • žiadni poslanci, žiadni úradníci v Ministerstve ochrany životného prostredia
 • boom nových členov

- v školách

- v občianskych skupinách

1991

 

 

 

1992

 • registrácia hnutia
 • hľadanie totožnosti

-experti?

-lobby?

-vodcovia kampane

-priateľsto s vládou

-ktoré témy sú najdôležitejšie

1993

 • schopnosť spolupráce
 • spoločné kampane týkajúce sa:

- zásob

- ekologickej politiky

- tém: * doprava

* odpady

* energia

* edukácia

* iné

 • veľa nemúdrej konkurencie, nepotrebných hádok

Energy Club je spojencom ekologických organizácií.

Príčina:

vládna energetická politika a hrozba nových atómových elektrární

Cieľ: dodanie alternatív

- energetická produktivita

- obnovovateľný zdroj energie

- spoločenské vedomie, informácia

Čo treba preskúmať

- kto je protivníkom:hlavní aktéri v oblasti energie

- spojenci, mimovládne organizácie, priemyselní experti

Spolupráca v sieti

s inými oblastnými organizáciami, ktoré majú ten istý cieľ

Zverejnenie kampane:

Energy Club sa často objavoval

Všetky dvere sú otvorené a teraz prišiel čas koncentrácie na parlamentné rozhodnutia týkajúce sa zákonodarstva. V súčasnosti jestvuje politické vákuum, keďže nevedno, kto bude zasadať v parlamente.

ČESKO

Dagmar Kubatová - Recycling Group, Praha

V Česku jestvujú rôzne organizácie, dve hlavné so širokou pôsobnosťou a skupinami v každom meste. Obidve pôsobia v ochrane prírody. Recycling Group sa obávala získavania fondov, pretože málokto má akékoľvek peniaze.

Dlhodobé ciele - zadržať výrobu jednorazových obalov a obalov z PVC

Spojenci:

Protivníci

Pretože v Česku neplatia direktívy EHS, skupina mala problém s tým, akú stratégiu prijať. Onedlho sa uskutoční tlačová konferencia. Skupina rozmýšla o pozvaní protivníkov. Bolo to prediskutované. Svoj názor vyjadril Greenpeace. Podľa neho odpoveď musí byť negatívna, keďže skupina si nie je istá a stretnutie by mohlo prebiehať nie podľa jej predstáv. Musí to byť podrobne zhodnotené.

RUMUNSKO

Ion-Constantin Zamphir - Prietenii Pamintului

História

Keď sa ekologické idey zo západu dostali do Rumunska, ťažko bolo nazvať skupinu ekologickou. Podobne ako komunizmus aj ekológia prišla z vonku. Členovia skupiny sú považovaní za tzv. zelených misionárov. Prietenii Pamintului vzišla z tragédie Černobyla. Na rumunskej hranicy má byť spolu s Kanadou realizovaný projekt joint venture výstavby atómovej elektrárne. Má byť pravdepodobne uskutočnený v roku 1995. Úcta k energii, ktorú vláda zaviedla, spôsobovala, že ľuďom vypínali prúd. Zdá sa, že antinukleárna kampaň je nevhodná. Ľudia chcú žiť na podobnej úrovni ako na západe. Masovokomunikačné prostriedky sú vládou kontrolované.

Idey:

• kampaň za spoločenské vedomie ekologických a energetických problémov

• praktický projekt obnovovanej energie

• výstava - dánsky autobus Folkcenter for Renewable Energy (Centrum pre obnovovanú energiu)

Najdôležitejšie potreby:

Rumunské organizácie radšej spolupracujú so západnými

organizáciami. Príčiny: