Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ADWOKACI PRZYRODY Z KSIĘGI DRUGIEJ

ADWOKACI PRZYRODY Z KSIĘGI DRUGIEJ
Do rozmowy przy „zielonym stole” zaprosiłam samego Aleksandra Jasickiego – poetę, redaktora wydawnictwa „@alsander”, pomysłodawcę, organizatora i wykonawcę „projektu” wydania AVE GAJA! – Księga druga. Adwokaci przyrody ponownie zasiedli przy wspólnym stole. Pojawiły się nowe nazwiska, wiersze mają wymowę oskarżycielską, bronią przyrody.

Justyna Jaszke: Skąd pomysł
opublikowania Księgi drugiej?
Aleksander Jasicki: Pojawiły się nowe głosy w dyskusji. Poeci zaprezentowali swój światopogląd i twórczą polemikę z techniką i postępem. Zabrali głos w sprawie ratowania tego, co jeszcze da się uratować wspólnym wysiłkiem. Zaprosiłem ich do „zielonego stołu”, przyszli. W obu tomach swój poetycki udział wzięło 73 twórców – poetów zrzeszonych w różnych związkach i organizacjach twórczych (m.in. członkowie ZLP, SPP, SAP, Konfraterni Poetów, członkowie STAL-u). Swoje głosy wnieśli w liczbie ponad 300 wierszy.
J: Przyznam, że to niełatwe przedsięwzięcie, pogodzić na kartach antologii poglądy poetów o tak rozbieżnym spojrzeniu na rzeczywistość. Czyżby wiersze „ekologiczne” miały w sobie moc pojednania?
A: Poprzez użycie literackich środków przekazu można sprzyjać rozwojowi świadomości ekologicznej, można propagować, zwłaszcza wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia, idee postaw etycznych pełnych szacunku dla przyrody i podziwu dla jej piękna. AVE GAJA! – Księga druga to antologia wierszy „ekologicznych” poetów Małopolski współcześnie żyjących i tworzących. Stanowi ona próbę ukazania trendów występujących we współczesnej twórczości poetyckiej. Zależało mi na zsynchronizowaniu względem siebie działań twórczych i edukacyjnych i cel ten udało mi się osiągnąć.
J: Co masz na myśli, mówiąc „działania edukacyjne”?
A: Publikacja skierowana jest do określonego odbiorcy (ucznia, studenta). W listopadzie 2001 r., pod patronatem Konsulatu Generalnego w Krakowie, z udziałem pani Sirii R. Lopez – Konsula Generalnego USA, odbył się konkurs dziecięcej poezji „ekologicznej” „List do Ziemi”. Kokurs inspirowany był wierszami zawartymi w tomie pierwszym antologii „AVE GAJA!” i pełnił rolę alternatywnej, „dziecięcej dyskusji” na wywołany przez „dorosłych” poetów temat. W konkursie udział wzięło 700 uczniów z kilkudziesięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego województwa Małopolski.
J: Czytelnik zainteresowany tą publikacją z pewnością chciałby ją mieć w swoim księgozbiorze. Gdzie w takim razie może ją dostać?
A: Publikacja i tym razem posiada charakter niekomercyjny – nie jest sprzedawana ani dostępna w sieci hurtowni. Została przekazana przez wydawnictwo „@lsander” Regionalnemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Krakowie z przeznaczeniem do nieodpłatnej dystrybucji do szkół, bibliotek, ośrodków kultury. ROEE przejęło patronat nad wydaniem tej antologii.
J: Czy możemy spodziewać się Księgi trzeciej?
A: Trzecia Księga nie ukaże się. W planach pojawił się projekt wydania serii dzieł literackich promujących twórczość poetów Krakowa i regionu województwa Małopolski. Patronat nad projektem objęły instytucje, które zauważyły potrzebę kontynuacji owego pomysłu wspierając finansowo działania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bank Ochrony Środowiska w Krakowie, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, Sp. z o.o. „CityNet” – operator internetu w Krakowie.
J: Dziękuję za rozmowę.

A: Dziękuję.

Justyna Jaszke
haskwa@poczta.onet.pl
Ave Gaja! Antologia wierszy ekologicznych poetów Małopolski, Aleksander Jasicki (red.), WIP „@lsander”, Kraków 2002. Cena 10 zł + koszty wysyłki.
Justyna Jaszke