Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Bojkot słowackiego drewna

BOJKOT SŁOWACKIEGO DREWNA

Przyjaciele, w tym roku sytuacja drapieżników na Słowacji dramatycznie się pogorszyła:

  1. Do wilków strzela się od 1. listopada do 15. stycznia bez żadnych ograniczeń! Wbrew temu, że wilk znalazł się wśród gatunków chronionych przez Konwencję Berneńską (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No. 104) oraz Dyrektywę Rady Europy 92/43/EEC (Council directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). Słowacja podpisała oba dokumenty, zastrzegając sobie jednak wyjątek dla wilka, żeby móc na niego polować. W ciągu ostatnich 40 lat myśliwi zastrzelili na Słowacji ponad 2800 wilków. W tym samym czasie wilki nie zraniły ani nie zabiły ani jednego człowieka!
  2. Słowackie Ministerstwo Środowiska zezwoliło w roku 2004 na odstrzał 80 niedźwiedzi. 63 spośród tej liczby to niedźwiedzie, które ani nikomu nie zagrażały, ani nie powodowały żadnych szkód. Konwencja Berneńska uznaje niedźwiedzia jako gatunek chroniony. (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No. 104) podobnie Dyrektywa Rady Europy 92/43/EEC (Council directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). Słowacja podpisała oba dokumenty, a ponieważ niedźwiedzia nie dotyczą „wyjątki”, polowanie na ten gatunek jest naruszeniem prawnej normy europejskiej! W ciągu ostatnich 40 lat myśliwi zastrzelili na Słowacji 1300 niedźwiedzi. Niedźwiedzie nie zabiły ani jednego człowieka.
  3. Lasy naturalne – środowisko życia niedźwiedzi i wilków – likwidowane są na Słowacji w niebezpiecznym tempie. Autorzy projektu CORINE Land Cover 2000 na podstawie analizy zdjęć satelitarnych stwierdzili, że w ciągu 10 lat (od roku 1990 do roku 2000) wycięto doszczętnie na Słowacji 50,6 km2 (5060 hektarów) lasu! We wszystkich par-kach narodowych stosuje się zręby zupełne, pod różnymi pozorami prowadzi się cięcia praktycznie we wszystkich rezerwatach, poluje się w nich i stosuje pestycydy zagrażające zwierzętom.

KILKA PRZYKŁADÓW

Tatrzański Park Narodowy – TANAP (Tatranský národný park) – plan gospodarczy na 10 lat zakłada cięcia gospodarcze w rezerwatach przekraczające pozyskanie 80 000 m3 drewna. Niezależnie od tego, pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem, wycięto w Tatrach ponad milion m3 drewna. W ubiegłym roku leśnicy stosowali tam nielegalnie pestycydy zawierające bardzo groźny cypermethrin, uszkadzający gruczoły wydzielania dokrewnego. W tym roku Lasy Państwowe wystąpiły do TANAP o wycięcie w rezerwatach tatrzańskich 160 000 m3 drewna! Na terenie parku narodowego w Tatrach poluje się cały czas na wilki, we wszystkich rezerwatach (żyją w nich m.in. wilki, niedźwiedzie, rysie, orły przednie i głuszce).

Park Narodowy Niżne Tatry – NAPANT (Národný park Nízke Tatry) – po wycięciu dużych połaci pierwotnych lasów w różnych fragmentach Parku Narodowego Niżne Tatry, nowe plany gospodarcze zakładają podwojenie ilości pozyskiwanego drewna, a co gorsza, planuje się wycinanie szczególnie wrażliwych ekosystemów lasów górnej granicy regla. Dla przykładu: tylko w pięciu leśnictwach tego parku planuje się zwiększenie pozyskiwania drewna z 553 099 m3 do 1 184 276 m3! Tutaj też, we wszystkich rezerwatach, będących ostojami niedźwiedzia, orła przedniego, głuszca, poluje się na wilki.

Park Narodowy Połoniny – Národný park Poloniny – w najnowszych operatach gospodarczych planuje się wycięcie ostatnich starych lasów. Tylko na obszarze lasów ochronnych (ochrona wody) Starina planuje się wycięcie zrębami zupełnymi 80 000 m3 drewna. Poluje się na całym obszarze na wilka. Prócz wilka żyje tutaj m.in. niedźwiedź, ryś, żbik i sowa uszata.

Park Narodowy Wielka Fatra – Národný park Veľká Fatra – poluje się na wilka w rezerwatach tego parku. W południowej części zboczy, pokrytych cennym starodrzewem z cisem, zmieniono w tym roku plany w taki sposób, żeby można było prowadzić wycinkę (Mestské lesy Banská Bystrica). Występuje tu wilk, niedźwiedź, głuszec.

Park Narodowy Murańska Planina – Národný park Muránska planina – na obszarze parku narodowego stosuje się w rezerwatach pestycydy, wycina się cenne bukowo-jodłowe starodrzewia, poluje się na wilka. Na tym terenie żyje wilk i niedźwiedź.

Czergow – Čergov – góry te nie są objęte ochroną w postaci parku narodowego, ale występują tu biotopy rangi europejskiej, zgłoszone do europejskiego systemu ochrony NATURA 2000. Lasy na Czergowie reprezentują ostatnie na Słowacji wielkoobszarowe pierwotne lasy bukowo-jodłowe i tutaj właśnie jest pierwszy społeczny (prywatny) rezerwat przyrody Vlčia. W przeważnie prywatnych lasach Czergowa, w całym gospodarstwie leśnym Sabinov zwiększono etat cięć trzykrotnie (!), z 187 920 m3 drewna w ostatnich 10 latach do 522 037 m3 drewna na najbliższe dziesięciolecie. Poluje się tutaj na wilki. Występują tu m.in: wilk, niedźwiedź, ryś, żbik i cietrzew.

To tylko kilka przykładów. Podobnie dzieje się w pozostałych parkach narodowych i na obszarach, gdzie jeszcze przetrwały stare lasy. Ostatnie karpackie lasy na Słowacji oraz ich naturalni, piękni mieszkańcy: wilki i niedźwiedzie są zagrożone!

Prosimy Was o pomoc!

Stowarzyszenie Ochrony Lasów VLK, wspólnie z innymi organizacjami, walczy o zmianę ustawy o lasach i myślistwie. Chcemy, żeby wilk i niedźwiedź były objęte na Słowacji całoroczną ochroną. Obecnie pracujemy nad tym, żeby w rezerwatach, w których tylko w roku 2003 zastosowano ponad 3300 odstępstw (!) od ustawy o ochronie przyrody, nie było można stosować żadnych wyjątków. Prowadzimy też akcję zbierania pieniędzy „Kup sobie drzewo”, dzięki której wykupujemy za uzbierane pieniądze cenne lasy i tworzymy tam prywatne rezerwaty. W ten sposób powstały rezerwaty „Vlčia”, „Rysia”, a także dzierżawimy część państwowego rezerwatu Suchá Dolina.

Ponieważ jednak strzelanie do wilków i niedźwiedzi oraz niszczenie ich biotopów ostatnio się zwiększa, potrzebujemy pomocy. Waszej pomocy!

DOMAGAMY SIĘ:

  • Całorocznej ochrony wilka i niedźwiedzia (z dopuszczeniem eliminowania osobników powodujących szkody).
  • Zakazu stosowania odstępstw od prawa ochrony przyrody w rezerwatach, a także zakazu polowania i stosowania pestycydów w parkach narodowych.
JAK MOŻECIE POMÓC:
  • Podpiszcie naszą skargę do Komisji Berneńskiej (zajrzyj na stronę: www.wolf.sk)
  • Przyjaciele z Polski, Czech i Węgier mogą domagać się od Waszych polityków z resortu środowiska utworzenia międzynarodowych stref przygranicznych o szerokości 30 – 50 km, w których nie będzie wolno polować na wilka, niedźwiedzia i rysia. Czesi i Węgrzy częściowo posiadają już takie strefy.
  • Apel do organizacji europejskich o podjęcie bojkotu drewna ze Słowacji, a także wyrobów z drewna pochodzących ze Słowacji – do czasu, kiedy nie zmieni się sytuacja z strzelaniem do drapieżników i niszczeniem lasów może się okazać skutecz-nym środkiem nacisku. Spróbujcie dowiedzieć się, kto importuje do Waszego kraju drewno ze Słowacji i starajcie się wywierać społeczny nacisk, by bojkot okazał się skuteczny. W ubiegłym roku ze Słowacji wywieziono co najmniej 2 000 000 m3 drewna, nie licząc wyrobów!
  • Możecie także sugerować wśród swoich rodaków bojkotowanie dużych turystycz-nych zajazdów i hoteli na Słowacji, jako wyraz sprzeciwu wobec strzelania do wil-ków i niedźwiedzi oraz niszczenia lasów naturalnych.
  • Każdy z Was może wesprzeć wykup lasów, który prowadzimy pod hasłem „Kup sobie drzewo” i przyczynić się do powiększania istniejących i tworzenia nowych prywatnych rezerwatów.
Bliższe informacje znajdziecie na stronie
www.wolf.sk

POMÓŻCIE NIEDŹWIEDZIOM, WILKOM
I REZERWATOM PRZYRODY
NIE KUPUJCIE DREWNA ZE SŁOWACJI
ANI WYROBÓW Z DREWNA
WZYWAJCIE DO BOJKOTU TURYSTYKI
NA SŁOWACJI!


DZIĘKUJEMY