Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CERTYFIKACJA LASÓW

CERTYFIKACJA LASÓW
Publiczna Informacja o Rozpoczęciu Procesu Certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – grudzień 2002

Wstęp – program SmartWood prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w ramach standardów FSC (Forest Stewardship Council, Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Program SmartWood należy do organizacji Rainforest Alliance. Autoryzowanym przedstawicielem SmartWood w Polsce jest firma Natural Systems, działająca we współpracy z firmą NEPCon. Audyt zasadniczy odbędzie się w końcu stycznia i na początku lutego 2003.
RDLP w Łodzi i Radomiu zarządza lasami o powierzchni łącznej 608 016 ha:
• RDLP Łódź – 292 064 ha
• RDLP Radom – 315 925 ha
Zakres audytu – audyt certyfikacyjny gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez RDLP Łódź i RDLP Radom. Przy audycie zostaną wykorzystane „Przejściowe Bałtyckie Standardy Gospodarki Leśnej SmartWood”. SmartWood weźmie pod uwagę również inne standardy, opracowane dla Polski przez osoby trzecie. W celu otrzymania kopii standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.
Skład osobowy – zespół autorów będzie kierowany przez dr Andrzeja Czech. W zespole będą również pracować dodatkowi polscy eksperci.
Proces i harmonogram audytu – poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:
• Organizacja audytu – zespół SmartWood będzie prowadzić wywiady i przegląd dokumentacji w siedzibie RDLP Łódź i RDLP Radom.
• Audyt w terenie – zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni leśnych.
Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi – w trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP Łódź i RDLP Radom. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych dyskusji.
Końcowe podsumowanie audytu – przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP Łódź i Radom, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
• Opracowanie wstępnej wersji raportu – zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu, która zostanie przesłana w celu konsultacji do minimum dwóch niezależnych osób oceniających.
• Podjęcie decyzji certyfikacyjnej – po otrzymaniu uwag RDLP Łódź i RDLP Radom, niezależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami.
• Publiczne streszczenie – jeżeli RDLP Łódź i RDLP Radom otrzymają certyfikat, wyczerpujące streszczenie raportu certyfikacyjnego będzie dostępne w Internecie (www.smartwood.org).
Wasz udział – ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP Łódź i RDLP Radom. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie – najłatwiejszej i najbezpieczniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 20 lutego 2003. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej.
Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:
1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
2. Przekazanie informacji telefonicznie do Andrzeja Czecha – eksperta SmartWood odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP Łódź i RDLP Radom.
3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do Andrzeja Czecha Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP Łódź i Radom, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.
Kontakt:
Natural Systems/SmartWood
Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków
tel. 12/295-03-73, 0-601/91-29-65
faks 12/295-03-74
www.smartwood.org
e-mail: ac@smartwood.pl (Andrzej Czech)


OD RED.

Drodzy czytelnicy! Składam serdeczne życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku.
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, wolontariuszom i współpracownikom, którzy w ciągu tego roku pomagali w pracach wydawniczych – od pisania tekstów, tworzenia strony internetowej po najprostsze ale bardzo niewdzięczne prace biurowe. Efektem tego są kolejne publikacje – proszę zerknąć do oferty ZB i recenzji. Nie wyczerpują one jednak naszego dorobku: np. wydaliśmy dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa kolorową broszurę Jak chronić zlewnię dorzecza górnej Raby i negocjujemy z innym samorządem nt. publikacji o odpadach. W naszej ofercie w 2003 znajdą się: Kazimierz Liana Wiosenna fala. Opowiadania (3 zł – 120 s. A5), Małopolski Informator Ekologiczny (4000 egz.!), Rafał Rafalski Brytyjski ruch Road Protesters. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (bonus do książek Transport i Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów), Margrit Kennedy Pieniądz bez inflacji i odsetek (bonus do książki Przygody Jonatana Poczciwego. Odyseja wolnego rynku). Przygotowujemy też wydanie Etyki (tytuł roboczy) dr Emiliana Werońskiego.
Pozostaje mieć nadzieję, że szybko uzyskamy dotację WFOŚ na kontynuowanie wydawania ZB w r. 2003.
Pozdrawiam
Andrzej Żwawa
7