Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CERTYFIKACJA LASÓW

CERTYFIKACJA LASÓW
Publiczna Informacja o Rozpoczęciu Procesu Certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – październik 2002.

Wstęp – program SmartWood prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Program SmartWood należy do organizacji Rainforest Alliance. Autoryzowanym przedstawicielem SmartWood w Polsce jest firma Natural Systems, działająca we współpracy z firmą NEPCon. Audyt zasadniczy odbędzie się w listopadzie 2002.
RDLP w Poznaniu i Pile zarządza lasami o powierzchni łącznej 787 369 ha:
• RDLP Poznań – 440 487 ha
• RDLP Piła – 346 882 ha
Zakres audytu certyfikacyjnego
 audyt gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez RDLP Poznań i RDLP Piła. Przy audycie zostaną wykorzystane „Standardy gospodarki leśnej SmartWood”. SmartWood weźmie pod uwagę również inne standardy, opracowane dla Polski przez osoby trzecie. W celu otrzymania kopii standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.
Skład osobowy zespołu audytorów
 zespół autorów będzie kierowany przez Andrzeja Czecha oraz Pawła Pawlaczyka. W zespole będą również pracować dodatkowi polscy eksperci.
Proces i harmonogram audytu – poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:
• Organizacja audytu – zespół SmartWood będzie prowadzić wywiady i przegląd dokumentacji w siedzibie RDLP Poznań i RDLP Piła.
• Audyt w terenie – zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni leśnych.
• Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi – w trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP Poznań i RDLP Piła. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych dyskusji.
Końcowe podsumowanie audytu – przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP Poznań i Piła, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
Opracowanie wstępnej wersji raportu – zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu, która zostanie przesłana w celu konsultacji do minimum dwóch niezależnych osób oceniających.
Decyzja certyfikacyjna – po otrzymaniu uwag od RDLP Poznań i RDLP Piła, niezależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami.
Publiczne streszczenie – jeżeli RDLP Poznań i RDLP Piła otrzymają certyfikat, wyczerpujące streszczenie raportu certyfikacyjnego będzie dostępne w Internecie (http://www.smartwood.org).

Wasz udział – ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP Poznań i RDLP Piła. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie – najłatwiejszej i najbezpieczniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 15.12.2002. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej.
Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:
1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
2. Przekazanie informacji telefonicznie do Andrzeja Czecha – eksperta SmartWood odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP Poznań i RDLP Piła.
3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do Andrzeja Czecha. Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP Poznań i Piła, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.
Kontakt:
Natural Systems/SmartWood,
Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków
tel. 12/295 03 73, faks 12/295 03 74
http://www.smartwood.pl
e-mail: ac@smartwood.pl (Andrzej Czech)


Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje nową publikację z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:
 Nr 37 Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy, Kraków 2002, ISBN 83-87331-34-1, 248 s.A5, foliowana okładka, 325 g. Niniejsza książka z pewnością może wzbudzić emocje w środowiskach „ekologicznych”. Niektóre pomysły autora są kontrowersyjne, np. zaproponowana pół-hodowla rzadkich zwierząt (ach, ci myśliwi), czy też reintrodukcja chronionych gatunków roślin na „stanowiskach naturalnych lub prawie naturalnych” (o ile miło byłoby znów zobaczyć kotewkę wodną na stawach w Rozkochowie, to jednak myślę, że nie tędy droga; jej brak ma przypominać ludziom, że każdy ich czyn niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje; reintrodukcja tej rzadkiej rośliny nauczyłaby ludzi, że „wszystko da się odkręcić”, a zatem po co zmieniać swoje postępowanie?). Książkę tę jednak warto przeczytać nie tylko z powodu nietuzinkowych projektów rozwiązania problemów natury ekologicznej, ale również dla samych historii „z życia leśnika wziętych”, ciekawych skomentowanych ilustracji oraz licznych przytaczanych przez autora przykładów skutecznej i nieskutecznej ochrony gatunków. Każdy, kto choć trochę interesuje się losem przyrody, powinien zajrzeć do tej pozycji, choćby po to by skonfrontować swoje, często czysto teoretyczne, akademickie wyobrażenie nt tego jak powinno się chronić przyrodę z rzeczywistością z jaką na codzień spotyka się autor tej książki.