Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CZY REGION ŚRODKOWEJ WISŁY BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ DZIĘKI PRZYRODZIE?

CZY REGION ŚRODKOWEJ WISŁY
BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ DZIĘKI PRZYRODZIE?

23.6.2003 w Kozienicach odbyła się konferencja przedstawicieli samorzadów regionu Środkowej Wisły, poświęconą przyszłości tych okolic. Samorządowcy dyskutowali możliwość utworzenia w dolinie rzeki obszaru chronionego, który mógłby stać się motorem rozwoju lokalnych gmin. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w dolinie Środkowej Wisły, która polega na planowaniu rozwoju w oparciu o walory przyrodnicze. Po raz pierwszy również proces ma charakter otwartych konsultacji społecznych i uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności.

Podczas konferencji, przygotowanej przez WWF Polska – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach, zaprezentowane zostały założenia i wstępne wyniki przygotowywanej z inicjatywy WWF Polska Koncepcji zrównoważonego rozwoju i ochrony doliny Środkowej Wisły. Opracowanie to, poza oceną walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny Wisły między Puławami a Otwockiem oraz koncepcją ochrony przyrody i krajobrazu, ma zawierać m. in. wskazania dla ochrony przeciwpowodziowej, kierunki rozwoju turystycznego, możliwości zmian w rolnictwie.
Nie chcemy „wyprodukować” kolejnego dokumentu do szuflady. – powiedział Jacek Engel, Kierownik Projektu WWF „Wisła”. – Pragniemy aby z aktywnym udziałem wszystkich zainteresowanych samorządów powstała spójna wizja ochrony i rozwoju doliny Środkowej Wisły.
Przygotowywana przez WWF Koncepcja obejmuje swoim zasięgiem dwadzieścia pięć gmin w siedmiu powiatach i dwóch województwach. Wczorajsze spotkanie stało się okazją do dyskusji w gronie władz samorządowych nad takimi kierunkami rozwoju regionu, które będą wspierać ochronę przyrody, dając jednocześnie impuls dla rozwoju gospodarczego. Ze wstępnej oceny i z odbytej dyskusji wynika, że gminy doliny Środkowej Wisły muszą poszukiwać swojej szansy w rozwoju turystyki i zrównoważonego rolnictwa, a problem, który musi być rozwiązany w pierwszej kolejności, to bezpieczeństwo powodziowe.
Sporą część konferencji poświęcono prezentacji doświadczeń z innych rejonów Polski, w których mieszkańcy potrafili wykorzystać walory przyrodnicze swoich gmin, i w których władze samorządowe traktują obszary chronione nie jako barierę, ale jako „motor” rozwoju gospodarczego. Goście z Dolnej Wisły, Ujścia Warty i Dolnego Śląska prezentowali koszty i korzyści samorządów i mieszkańców z tytułu posiadania na swoim terenie obszarów chronionych. Mimo początkowych obaw, jakie towarzyszyły powstawaniu parków krajobrazowych, ostateczny bilans oceniono tam jako zdecydowanie korzystny. Utworzenie obszarów chronionych pozwoliło władzom samorządowym zdobyć dodatkowe środki pozabudżetowe na ochronę środowiska, uruchomiło wiele lokalnych inicjatyw gospodarczych, szczególnie związanych z obsługą wzmożonego ruchu turystycznego i rozwojem rolnictwa ekologicznego, stworzyło platformę współpracy dla gmin.
Ochrona środowiska i ochrona przyrody to nie fanaberie ekologów. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że nie rozmawiamy tylko o „ptaszkach i motylkach”, ale o wizji zrównoważonego rozwoju dużego obszaru i jego mieszkańców, których jest ponad 100 tysięcy. Jeśli uda nam się wspólnie doprowadzić do powstania parku krajobrazowego doliny Środkowej Wisły, to będzie on służył i przyrodzie i ludziom – podkreślił Jacek Engel, Kierownik Projektu WWF „Wisła”. Obecność kilkudziesięciu samorządowców oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich: Mazowieckiego i Lubelskiego na spotkaniu nastraja optymistycznie i daje szansę na zaangażowanie się w ten proces wszystkich partnerów.
Więcej informacji:
Jacek Engel, Kierownik Projektu WWF „Wisła”, WWF Polska,
tel. kom. 0608 384242,
e-mail: jengel@wwf.pl
Marta Kaczynska,
Specjalista ds. Komunikacji,
WWF Polska,
tel. kom. 0608 322 153,
e-mail: mkaczynska@wwf.pl
http://www.wwf.pl/wisla.php
Jacek Engel, Marta Kaczynska