Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Czysty Biznes

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) od 8 lat FPŚ nagradza firmy, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Celem ogólnopolskiego konkursu „Czysty Biznes” jest promowanie przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym. Promocja osiągnięć MŚP w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się tylko do granic naszego kraju. W 2004 r. Komisja Europejska - Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska zaproponował FPŚ rolę krajowego koordynatora Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska. Otworzyło to drogę laureatom naszego konkursu do ubiegania się o nominację w konkursie europejskim i tym samym umożliwia promocję ich osiągnięć na rynku europejskim. W czerwcu br. zwycięzcy krajowych eliminacji przetarli szlaki dla innych polskich przedsiębiorstw podczas uroczystej gali w Brukseli.

Propozycja DG ds. Środowiska wymogła pewne zmiany w regulaminie konkursu. Po pierwsze, został on otwarty dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Po drugie, by ułatwić procedurę ubiegania się o Europejskie Nagrody Biznes dla Środowiska, postanowiliśmy dostosować kategorie konkursowe do obowiązujących w konkursie europejskim.

Od tego roku Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes” przyznawane są w następujących kategoriach:

Kategoria I: Zarządzanie Energią, Wodą i Odpadami. Nagroda przyznawana jest firmie, która najefektywniej zarządza energią, wodą i odpadami, podejmując systematyczne działania prowadzące do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów stałych i ciekłych, zmniejszenia zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, co prowadzi do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawy zarządzania, lepszej wydajności i zmniejszenia kosztów. Ważnym aspektem są również działania prowadzone przez firmę, zmierzające ku poprawie komunikacji i wymianie informacji wewnątrz firmy, zwiększaniu motywacji i zaangażowania pracowników w sprawy zakładu oraz w działania na rzecz ochrony środowiska.

Kategoria II: Innowacje i Transfer Technologii. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia związane z zaprojektowaniem lub/i zastosowaniem nowej technologii, która w zdecydowany sposób przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brane są zarówno nowe procesy i techniki, jak i przełożenie już istniejących. W obu przypadkach zastosowana technologia powinna mieć pozytywny wpływ na aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Oczekuje się, iż wskutek zastosowania owej technologii wzrośnie efektywność wykorzystania zasobów oraz nastąpi redukcja oddziaływań niekorzystnych dla środowiska. Ważna jest możliwość zastosowania innowacji na szerszą skalę - w innych przedsiębiorstwach.

Kategoria III: Produkt i Usługa w Turystyce. Nagroda przyznawana jest firmie z branży turystycznej (hotel, pensjonat, restauracja) za wprowadzenie usługi lub produktu, które w zdecydowany sposób promują rozwój turystyki zrównoważonej. Wyróżniony produkt lub usługa powinny propagować sposoby wypoczynku przyjazne środowisku, przyczyniać się do edukacji ekologicznej turystów oraz prowadzić do zwiększenia konkurencyjności. Brane jest również pod uwagę zaangażowanie firmy w działania na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu produktów turystycznych, promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki.

Kategoria IV: Wizerunek. Nagroda przyznawana jest firmie, która w sposób najbardziej efektywny i pomysłowy ulepszyła fizyczne otoczenie firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych. Brane jest pod uwagę również to, jakie wymierne efekty dla firmy (wzrost konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa), środowiska (rekultywacja zniszczonych trenów, opieka nad terenami zielonymi) oraz lokalnej społeczności (teren rekreacyjny, edukacja, współpraca) przyniosło zagospodarowanie i upiększenie otoczenia firmy.

Szczegółowy opis kategorii, formularze zgłoszeniowe oraz zasady przyznawania Nagród są dostępne na stronie www.czystybiznes.pl. Ceremonia wręczenia nagród będzie miała miejsce podczas VIII Dorocznego Spotkania Klubów Czystego Biznesu 17.11.2006 w Hotelu Tarnovia w Tarnowie. Zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu o Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes 2007” należy nadsyłać na adres: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków lub mailem na adres: joanna.wegrzycka@epce.org.pl z dopiskiem: Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes 2007”.

Magdalena Więckiewicz
Zespół ds. Promocji Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Bracka 6/6, 31 – 005 Kraków
tel. 012 422 50 88, fax 012 429 47 25
e-mail: magdalena.wieckiewicz@epce.org.pl

25.9.2006
Magdalena Więckiewicz