Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DEKLARACJA PROGRAMOWA

Rada Ekologiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej „Środowisko i Rozwój”, będąca platformą programową partii, skupiająca przedstawicieli środowisk ekologicznych współpracujących z SLD, za główny cel swojej działalności stawia opracowanie i konsekwentne wdrażanie długofalowej strategii ekorozwoju Polski.

Strategia ta, łącząca rozwój gospodarczy z ochroną dziedzictwa przyrodniczego, umożliwi Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w zgodzie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.
Jako środowisko ekologiczne stawiamy sobie za cel promowanie wymienionych w deklaracji wartości i działań zarówno w Parlamencie, za pośrednictwem naszych posłów i senatorów, jak i na forum partyjnym i samorządowym.
Za podstawowy dokument programowy Rada Ekologiczna przyjmuje program przygotowany wspólnie przez Zespół ds. Środowiska oraz Zespół ds. Gospodarki Wodnej Rady Krajowej SLD.
Jednocześnie członkowie Rady Ekologicznej zobowiązują się do dalszych prac programowych zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i na szczeblach regionalnych.
Stoimy na stanowisku, że jedną z kardynalnych konieczności jest doskonalenie polskiego prawa w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska oraz jego egzekucji, między innymi poprzez implementację rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Niezbędne jest również wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych wymuszających zachowania proekologiczne w dziedzinie gospodarki tak, aby opłacalne było chronienie środowiska, a nie jego dewastacja.
Jesteśmy przekonani, iż konsekwentnej egzekucji prawa powinna towarzyszyć permanentna edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz promocja zachowań proekologicznych. Szczególnie istotne jest uwrażliwienie na tę problematykę młodego pokolenia, zmierzające do wytworzenia nawyków, sprzyjających ochronie środowiska.
Niezbędna jest współpraca międzynarodowa, zarówno w kwestii wypełniania zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, do których w umowach i konwencjach zobowiązała się Polska, jak też współdziałanie i wymiana doświadczeń na szczeblu regionalnym oraz na poziomie organizacji pozarządowych.
Jesteśmy przekonani, iż powyższe założenia możliwe są do zrealizowania tylko przy współpracy przebiegającej ponad podziałami politycznymi, oraz aktywnym wsparciu organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska, a także działających w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, powinna umożliwiać władzom rządowym i samorządowym korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń w procesach konsultacyjnych, dotyczących rozwiązań gospodarczych o długofalowym i znacznym wpływie na stan środowiska.
Podstawowe zadania, jakie stawia przed sobą Rada Ekologiczna SLD, to:
• Tworzenie warunków niezbędnych dla realizacji długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju Polski.
• Promowanie i wdrażanie ekologicznych treści programu SLD.
• Edukacja ekologiczna działaczy i sympatyków SLD, poprzez własne publikacje, media elektroniczne, organizację sympozjów, dyskusji, tworzenie ekologicznych kół środowiskowych oraz zespołów ekologicznych przy Radach Wojewódzkich i Powiatowych SLD.
• Kreowanie wizerunku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako partii proekologicznej.
• Budowanie pomostu współpracy pomiędzy pozarządowymi organizacjami i środowiskami ekologicznymi, a partią i administracją państwową.