Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DOLINA NOTECI ZAGROŻONA

DOLINA NOTECI ZAGROŻONA
Władze gmin Chodzież i Szamocin dla doraźnego zysku uparcie dążą do lokalizacji sprzecznej z prawem inwestycji, która spowoduje degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny środkowej Noteci!

W Gminach Chodzież i Szamocin trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miałaby ona umożliwić postawienie na jednym z większych w Polsce obszarów torfowisk, na jednej z głównych w naszym kraju tras przelotów ptaków wodno-błotnych, w ważnym miejscu lęgowym wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi ptaków o znaczeniu europejskim, na obszarze chronionego krajobrazu i na terenie projektowanej ostoi Ekologicznej Sieci NATURA 2000 fermy ponad 100 elektrowni wiatrowych o wysokości (łącznie z wirnikami) ponad 150 m!
Gminy dążą do wprowadzenia odpowiednich zmian w zapisach planów i umożliwienia powstania tej inwestycji, pomimo że w przygotowanym na ich zlecenia (za pieniądze inwestora) opracowaniu ekofizjograficznym dla tego obszaru wyraźnie stwierdzono:
zamiar zlokalizowania fermy wiatraków w dolinie Noteci stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz przepisami rozporządzenia Wojewody Pilskiego w sprawie systemu obszarów chronionych […]
• realizacja wprowadzonych zmian planu spowoduje nieodwracalne przeobrażenia w środowisku przyrodniczym. […]
• zrealizowana ferma wiatrowa będzie stanowić sztuczną barierę dla ptaków wędrownych, korzystających z pradoliny jako z korytarza faunistycznego wschód – zachód. Ze względu na relacje między wysokością przelotów i wysokością projektowanych obiektów wynika, że pewna część populacji ptaków może ginąć lub być okaleczona w strefie fermy wiatrowej. Konsekwencje tego zjawiska będą miały reperkusje nie tylko w zasięgu krajowym, ale również międzynarodowym.

Gminy zignorowały także zgłaszane wcześniej sprzeciwy władz wojewódzkich i organizacji pozarządowych, w których zwracano uwagę na bezprawność i niedopuszczalność tego typu degradacji środowiska przyrodniczego. Wg przedstawicieli władz gminnych fakt, że inwestycja ta przyniesie gminie dochód, jest wystarczającym uzasadnieniem dla łamania prawa i niszczenia przyrody. Niestety, praktyka innych podobnych bezprawnych inwestycji wskazuje, że rzeczywiście zdeterminowane gminy mogą obecnie skutecznie omijać prawo dla osiągnięcia doraźnych zysków. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w tym przypadku gminy liczą dodatkowo na wsparcie polityczne, gdyż część terenów, na których ma powstać ferma, należy do wpływowego senatora. Zagrożenie jest więc bardzo realne.
8.8. Rada Gminy Szamocin jednogłośnie odrzuciła protesty zgłoszone w tej sprawie przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, PTOP „Salamandra”, Klub Przyrodników oraz LOP – Okręg Pilski. Rada Gminy Chodzież ma zamiar to zrobić na przełomie sierpnia i września. Kolejny ruch należy do wojewody, który powinien podważyć uchwały gmin ze względu na ich niezgodność z prawem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresami www.salamandra.org.pl/news/2003/news025.html i www.salamandra.org.pl/news/2003/news030.html.

Andrzej Kepel
andrzej@salamandra.org.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
tel./fax 0-61/8432160, 6628606
biuro@salamandra.org.pl
www.salamandra.org.
Andrzej Kepel