Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

FORUM PROMOCJI KOLEI

Forum Promocji Kolei – koncepcja koordynacji pracy organizacji i instytucji pro kolejowych w Polsce. Inicjatorzy projektu:
• KOLPIO – Kolejowe Centrum Informacji i Logistyki
• Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
• Stowarzyszenie Hobbystów Transportu Szynowego, www.kolej.com.pl
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, tel. 0-602/537-618
Apel do organizacji i osób zainteresowanych działaniem na rzecz ekologicznego transportu
Dużo mówimy o ekologii, ekologicznym transporcie... czas na konkretne działania:

WSTĘP
Ostatnie lata przynoszą drastyczny spadek zainteresowania koleją na rzecz motoryzacji. Ta prężnie rozwijająca się gałąź transportu lądowego w sposób istotny zaczyna kształtować świadomość społeczeństwa i jego potrzeby poprzez rozbudowany aparat promocji i marketingu. Nęci się również naszą podświadomość i próbuje wmówić iż posiadanie własnego samochodu to konieczność bez której nie sposób się obejść. W naszym kraju do dziś pokutuje błędna lecz bardzo ugruntowana w świadomości społeczeństwa opinia, że samochód jest miarą i wyznacznikiem pozycji społecznej. Niestety, wraz z przemianami politycznymi i gospodarczymi w ostatnich lat, zachwyciliśmy się możliwością posiadania własnych czterech kółek, przyjmując zachodni model motoryzacji. Niestety, za lawinowym wzrostem ilości pojazdów nie poszły inwestycje i modernizacja przestarzałej infrastruktury drogowej, powodując wzrost wypadków na drogach. Mimo to, nasze pragnienia posiadania samochodu skrzętnie są wykorzystywane i podsycane przez lobby motoryzacyjne, które zgrabnie ukrywa wszelkie informacje o rzeczywistych kosztach zewnętrznych motoryzacji lub umniejsza ich znaczenie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że za rozwojem przemysłu motoryzacyjnego stoją ogromne pieniądze, z których żadna firma ani koncern tej branży nie ma ochoty tak łatwo zrezygnować.

Dlatego mimo rosnących zagrożeń, zwiększonej liczby wypadków, degradacji środowiska naturalnego spowodowanej gigantycznym i niczym nie kontrolowanym rozwojem motoryzacji w Polsce promuje się samochody.
Równocześnie skryte i nie do końca zrozumiałe dla świata nauki, ekspertów transportu i ekologów są poczynania władz zmierzające do ograniczenia roli kolei w krajowym systemie transportowym.
Dlatego też z inicjatywy Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei z Warszawy, Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki – KOLPIO oraz Stowarzyszenia Hobbystów Transportu Szynowego z Kwidzyna, rozpoczęto działania zmierzające do zintegrowania działań wszystkich firm i organizacji na rzecz szeroko pojętej promocji i rozwoju kolei.


(Sieć kolei w roku 1989 Sieć kolei w roku 2000
Regres polskiej sieci kolejowej – porównanie sieci połączeń kolejowych w roku 1989 ze stanem obecnym. Oprac: Piotr Rachwalski)

Bacznie obserwując krajowy rynek transportu lądowego trudno nie oprzeć się wrażeniu że kolej, najbardziej ekologiczny i skuteczny ze znanych środków przewozu, jest od wielu lat dyskryminowany i hamowany w rozwoju. Brak mu odpowiedniej reklamy, promocji ale i zwykłej rzetelnej informacji. W krajach zachodnich z transportu szynowego i wokół niego robi się niezły biznes a u nas temat kolei traktuje się jak trąd lub zło konieczne.
Za Odrą koleją interesuje się lub sympatyzuje z nią co 4-5 mieszkaniec a u nas pasjonatów tej formy transportu można szukać ze świecą a ich samych traktuje się jako niezwykle rzadkie i śmieszne zjawisko. Przed II wojną światową zawód kolejarza był w poważaniu i sytuował pracowników bardzo wysoko w hierarchii społecznej, czego nie można powiedzieć dziś. Obecna pozycja i status kolei legł w gruzach, a fatalna i bardzo negatywna opinia o usługach tej branży znana jest każdemu dziecku. Brudne, zatęchłe dworce, ubikacje, wagony, niemiła i niekompetentna obsługa, arogancja i buta konduktorów, zacofanie, to tylko ogólny wizerunek branży. W tej sytuacji nie dziwi fakt lekceważącego i dewastacyjnego podejścia społeczeństwa do tej formy transportu. Nie poprawia tego stanu także brak jasnej wizji rozwoju i zmian świadomości pracowników, którzy gubią się w licznych zmianach i przemianach jakie zachodzą w PKP, największej krajowej firmie kolejowej. Ten negatywny obraz rzutuje niestety na pozostałe firmy, a utrzymująca się monopolistyczna pozycja PKP doprowadza do upadku całego sektora firm produkujących lub świadczących usługi na rzecz kolei.
Uchwalona niedawno ustawa o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP zamiast oczekiwanej poprawy oferty poprzez uwolnienie ryku i wprowadzenie konkurencji na tory, stanie się przysłowiowym gwoździem do trumny kolei. Niestety wydaje się, że obaw tych nie podzielają, prócz wąskiej grupy specjalistów, ani politycy, ani zaślepieni władzą niektórzy związkowcy z PKP, ani nasze społeczeństwo.
Z pełną świadomością niektórych kręgów polityczno-społecznych i za pełnym przyzwoleniem społecznym popełnimy te same błędy co kraje zachodnie 20-30 lat temu.
Aby powstrzymać ten regres i odwrócić go, stwarzając równe szanse rozwoju, funkcjonowania kolei, niezbędna jest odpowiednia promocja oraz, co najważniejsze, edukacja i informacja ukazująca wszystkie aspekty współczesnego transportu.
Podobne próby budowania lobby kolejowego na wzór samochodowego były i są podejmowane w naszym kraju nie od dziś. Funkcjonuje wiele instytucji, ośrodków badawczych, izb gospodarczych, organizacji samorządowych, pozarządowych, hobbystycznych i ekologicznych, które na różnych płaszczyznach starają się promować kolej i propagować fakty o niej. Niestety podstawowym błędem takich działań jest kompletny brak koordynacji ich działań z innymi podobnymi organizacjami, co powoduje znikomą skuteczność jakichkolwiek działań zbyt małej i słabej grupy pasjonatów. W ten sposób zapał i zaangażowanie wszystkich organizacji oraz ponoszone przez nie znaczące koszty, nie dają zamierzonego rezultatu, przyczyniając się niejednokrotnie do pogorszenia stanu obecnego.
Powstające informacje, opracowania lub analizy dotyczące funkcjonowania i restrukturyzacji transportu kolejowego są mało upowszechniane, trafiają do szuflady twórców lub nie spełniają oczekiwań potencjalnych odbiorców. Powoduje to często wielokrotne wykonywanie opracowań na ten sam temat lub w tworzenie ich w ograniczonym zakresie, z uwagi na brak pełnego spektrum informacji.
Poza tym każde ze środowisk ukierunkowane jest na inne cele i jego działania operują w innym segmencie branży kolejowej, choć u podstawy leżą te same cele główne.
Gdyby udało się zintegrować działania wszystkich tych grup i organizacji oraz środki, wiedzę oraz zaangażowanie jakimi one dysponują do realizacji celu, to istniałaby większa szansa osiągnięcia zamierzeń. Takie współdziałanie nie ograniczałoby działalności żadnej z tych organizacji (funkcjonowałaby one nadal w pełni samodzielnie), lecz umożliwiłaby włączenie się w działania innych jednostek z własnymi celami, zamierzeniami i potencjałem osobowym. Element wspólnej koordynacji działań powinien polegać na realizacji własnych celów statutowych danej organizacji, włączonej w szeroki program „pro kolejowy”, który stałby się środkiem do realizacji wspólnego celu nadrzędnego.
Dlatego też w wyniku wielu rozmów z przedstawicielami różnych grup „pro kolejowych” zrodziła się propozycja powołania FORUM PROMOCJI KOLEI, którego głównym celem będzie próba koordynacji wszystkich działań z zakresu promocji, funkcjonowania i dalszego rozwoju kolei w Polsce.
W trakcie tych rozmów pojawiła się również istotna sugestia, iż w celu właściwej realizacji tych zamierzeń niezbędne jest uwzględnienie właściwego procesu kształcenia i uświadamiania młodzieży już w wieku przedszkolnym, a potem szkolnym, o problemach współczesnego transportu. Wiąże się to z odpowiednio opracowanym programem kształcenia oraz przygotowaniem pomocy naukowych w ramach przedmiotu „wychowanie techniczne i komunikacyjne” i inn. W ten sposób istnieje realna szansa na zmianę świadomości społeczeństwa (głównie młodego pokolenia), dotyczącego właściwego kształtowania postaw proekologicznych i bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o całkowitą rezygnację z transportu samochodowego na rzecz kolei, lecz o ograniczenie i eliminację pewnych form jego stosowania tam gdzie jest to najbardziej niewskazane lub istnieje inna rozsądna alternatywa przewozu towarów i osób.
Oczywiście jest to zadanie trudne i ma szansę powodzenia jedynie w przypadku pełnej integracji poczynań całego środowiska „pro kolejowego”. Jest ona niezbędna również w przypadku rozpoczęcia ogólnokrajowej kampanii informacyjnej promującej kolej, mającej na celu przybliżenie i uświadomienie całemu społeczeństwu zagrożeń wynikłych z niezrównoważonego rozwoju motoryzacji.
Samo promowanie kolei wśród przedstawicieli wąskiej grupy potencjalnych odbiorców nie daje już należytego rezultatu. Tak więc dotychczasowy sposób oddziaływania na rynek stał się mało skuteczny. Dlatego też konieczne staje się zweryfikowanie dotychczasowego sposobu promowania produktów i ofert kolejowych. W chwili obecnej niezbędne staje się podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zmiany pragnień społecznych i odwrócenia lub choćby zmniejszenia ogólnospołecznych chęci do posiadania własnego samochodu. W naszym społeczeństwie a zwłaszcza wśród przedstawicieli władz (w tym i lokalnych) brak jest należytej znajomości całokształtu uwarunkowań transportu. Nikt tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu i zagrożeń dla społeczeństwa i gospodarki, jakie niesie z sobą całkowita likwidacja połączeń kolejowych lub ich znaczne ograniczenie.
Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy proponujemy zorganizowanie ogólnopolskiej debaty nt przyszłości transportu kolejowego i sposobu jego rozwoju i promocji. W toku dyskusji na wielu szczeblach powinna się ukształtować pewna strategia działania, mająca na celu zmianę sposobu i charakteru postrzegania kolei, jako przestarzałego, nieefektywnego i drogiego środka transportu.
Jak już wspomniano, dla właściwego i jak najbardziej pełnego określenia całego spektrum wszystkich zagadnień transportowych w naszym kraju, które mają wpływ na funkcjonowanie kolei, niezbędne jest porozumienie wielu organizacji i firm z tej branży.
Dlatego zapraszamy do współpracy między innymi:
• przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, lokalnych,
• izby gospodarcze, organizacje branżowe producentów, usługodawców kolejowych,
• przewoźników, spedytorów, operatorów kolejowych,
• ośrodki projektowe, badawcze, konsultingowe, certyfikacyjne,
• banki, fundusze pomocowe i organizacje finansowe,
• szkoły i uczelnie wyższe o profilu kolejowym, ekonomicznym, pedagogicznym i ekologicznym,
• organizacje i stowarzyszenia proekologiczne,
• stowarzyszenia, kluby hobbystów i modelarzy kolejowych,
• redakcje czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, serwisów internetowych,
• muzea i skanseny kolejowe,
• oraz wszystkich którym bliskie są problemy kolejnictwa.
W związku z wielką różnorodnością tematów i stojących przed nami zadań przypadku niezbędne jest zaangażowanie jak najszerszej grupy fachowców i pasjonatów, z różnych dziedzin, którym na sercu leży poprawa obecnego wizerunku kolei a przez to jej rozwój. Dla lepszego i bardziej fachowego wypracowania odpowiednich procedur oraz kierunków postępowania w różnych dziedzinach, składających się na realizacje podstawowego celu należy stworzyć komisje tematyczne, takie jak:
finansowa, skupiająca organizacje i jednostki pozwalające na wyasygnowanie niezbędnych środków finansowych umożliwiających realizację polityki edukacji kolejowej, rozwój badań oraz uruchomienie w Polsce produkcji lekkiego taboru kolejowego (autobusy szynowe) i jego przyszły leasing,
a) zebranie informacji o możliwości finansowania zakupów taboru kolejowego,
b) zebranie informacji o organizacjach i instytucjach, które są zainteresowane inestowaniem w rozwój transportu szynowego,
c) ustalenie źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kolei lokalnych i zakup taboru kolejowego,
d) oszacowanie kosztów działalności edukacyjnej i promocyjnej (w ramach działalności forum) i pozyskanie środków na ten cel.
edukacyjna, mająca na celu stworzenie i opracowanie metod dotarcia do różnych grup społecznych i wiekowych z właściwą informacją nt zagrożeń motoryzacyjnych, korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju środków transportu, w tym głównie kolejnictwa,
a) opracowanie przykładowych lekcji dla nauczycieli, prezentacji, filmów, oraz kompletu materiałów niezbędnych do niekonwencjonalnego prowadzenia lekcji o tematyce ekologiczno-transportowej,
b) opracowanie, przeforsowanie i wdrożenie właściwej polityki kształcenia i doskonalenia kadr technicznych i organizacyjnych firm kolejowych poprzez cykl szkoleń w tym:
• organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym,
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kolei,
• zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania podobnych kolei regionalnych w innych krajach – wycieczki tematyczne.
turystyczno-krajoznawcza, która zajmie się promocją turystyki kolejowej, ochroną zabytków techniki, opracowaniem specjalnej oferty turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i innych ekologicznych form przemieszczania, (rowery),
a) ustalenie wykazu linii kolejowych cennych dla narodu polskiego z uwagi na walory historyczne, krajoznawcze, kulturalne,
b) zewidencjonowanie istniejących zabytków techniki i architektury kolejowej oraz opracowanie dla nich białych kart a także wpisanie do rejestru zabytków celem zachowania przed dalszą degradacją i zniszczeniem,
c) zabezpieczenie istniejących zabytków techniki przed dewastacją, rozgrabieniem i lekkomyślna likwidacją,
d) określenie prawnych podstaw funkcjonowania i finansowania skansenów kolejowych, linii muzealnych i możliwości bezpłatnego przekazywania zabytkowego taboru kolejowego jednostkom muzealnym i organizacjom pozarządowym działających na zasadzie NON PROFIT,
e) opracowanie przewodnika historyczno-krajoznawczego po naszym kraju w oparciu o transport szynowy i zabytki z nim związane,
f) ustalenie preferencyjnych stawek z zarządcami infrastruktury kolejowej za dostęp do torów dla przejazdów pociągów specjalnych i nadzwyczajnych oraz urealnienie stawek za wynajęcie pociągów retro,
g) określenie zliberalizowanych przepisów eksploatacji taboru muzealnego i zabytkowego, który jest eksploatowany sporadycznie (w tym przebiegów międzynaprawczych dla parowozów).
techniczna, mającą na celu opracowanie i koordynację prac nad właściwym kierunkiem rozwoju polskiej myśli technicznej – głównie produkcja i modernizacja taboru kolejowego uwzględniając przyszłe potrzeby społeczne (autobusy szynowe, transport kombinowany),
a) określenie wymogów technicznych dla pojazdów szynowych, w zależności od przeznaczenia i zliberalizowanie tych wymogów dla produkcji lekkich pojazdów szynowych (tzw. autobusów szynowych) eksploatowanych na liniach regionalnych, kolejach samorządowych i powiatowych,
b) ustalenie wytycznych projektowo-konstrukcyjnych dla taboru kolejowego (pasażerskiego i towarowego, w tym transportu kombinowanego),
c) promocja taboru i firm produkujących go.
społeczna, rozwiązująca problemy nierównomiernego dostępu do usług kolejowych mieszkańców miast i wsi, którym grozi odcięcie od świata w przypadku likwidacji przewozów, współpracująca z lokalnymi samorządami w celu zbadania i właściwego określenia ich potrzeb,
a) opracowanie projektów zmniejszenia odizolowania regionów wiejskich i miast od dużych ośrodków ekonomiczno-kulturalnych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowej,
b) pomoc i doradztwo w koordynacji rozkładów jazdy pociągów,
c) zbadanie lokalnych potrzeb i preferencji do stosowania transportu kolejowego jako środka przemieszczania ludności w regionie, oszacowanie popytu na te usługi,
d) kampania edukacyjna i promocyjna wśród przedstawicieli władz lokalnych z uświadomieniem im całkowitych kosztów funkcjonowania kolei,
e) opracowanie odpowiedniej polityki edukacyjnej i informacyjnej w danej gminie lub powiecie.
medialna, zajmująca się upowszechnianiem i odpowiednim przygotowaniem całej polityki informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu (gazety, radio, telewizja, Internet, wszelakie publikacje i opracowania), oraz podczas imprez (festyny, wycieczki, spotkania, sympozja, prezentacje, wystawy, targi, itp.),
a) utworzenie w ramach budowanego Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki w pełni multimedialnej witryny internetowej, na której będzie można znaleźć pełne kompendium informacji o kolei,
b) przygotowanie wspólnie z jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych cyklicznego programu o kolejach i nowościach na wzór programów motoryzacyjnych,
c) opracowanie cyklu reportaży o transporcie kolejowym (wpływ na środowisko, ekologia i koszty zewnętrzne, zabytki, turystyka, problemy linii lokalnych, transport kombinowany, tabor kolejowy, wąskotorówki, muzea i skanseny, itp.
ekologiczna, mająca na celu opracowywanie danych o stanie środowiska i zagrożeniach wynikłych z niekontrolowanego rozwoju motoryzacji, rzetelne informacje o kosztach zewnętrznych transportu kolejowego, oszacowanie dalszych kierunków działań i badań w zakresie tej tematyki,
a) zebranie i upowszechnienie informacji o kosztach zewnętrznych,
b) promowanie proekologicznych działań i rozwiązań transportowych,
c) ustalenie dalszych kierunków rozwoju transportu kolejowego w celu zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko zewnętrzne,
d) koordynacja działań ruchów ekologicznych z pozostałymi organizacjami,
e) prowadzenie edukacji proekologicznej (transportowej) wśród społeczeństwa.
organizacyjna, mająca na celu wypracowanie odpowiednich procedur, projektów oraz modeli funkcjonowania i zarządzania koleją zarówno w skali makro jak i mikro, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności przewozowej zapewniając jednocześnie zwiększenie atrakcyjności oferty i jej konkurencyjność w stosunku do innych środków transportu,
a) określenie modeli zarządzania i funkcjonowania kolei lokalnych dostosowanych do regionalnych potrzeb społecznych i możliwości technicznych,
b) opracowanie regulaminów funkcjonowania kolei regionalnych – utworzenie organu konsultacyjnego.
prawna, wspomagająca działania pozostałych komisji, opracowująca wnioski i projekty konkretnych rozwiązań dla parlamentu, samorządów itp.
a) opracowywanie projektów poprawek i zmian do aktów prawnych mających na celu polepszenie możliwości funkcjonowania kolei w tym (zmian zapisów ustawy o tramwajach, dając szansę rozwoju lokalnych przewozów w oparciu o ruch tramwajów spalinowych),
b) doradztwo prawne w zakresie tworzenia przedsięwzięć kolejowych.
Oczywiście tematyka prac poszczególnych podkomisji nie jest ostateczna, a jedynie propozycja i zarysem niektórych problemów które są najpilniejsze do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Bardzo liczymy na Państwa pomoc i sugestie w dalszej pracy.
We wszystkich tych komisjach powinni się znaleźć się zarówno przedstawiciele instytutów naukowych i badawczych jak również przedstawiciele parlamentu, władz lokalnych, firm kolejowych, ruchów i organizacji społecznych, ekologicznych, pozarządowych oraz mediów z danej dziedziny. Pozwoli to na spotkanie się zarówno praktyków, teoretyków jak również sceptyków i entuzjastów wielu pomysłów restrukturyzacji branży transportu kolejowego, co z pewnością przyczyni się do lepszego przeanalizowania całości problemu i wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań.
Nasza inicjatywa spotkała się już z ogromnym zainteresowaniem ze strony liczących się firm, organizacji i jednostek pozarządowych oraz firm tej branży, wyrażając chęć czynnego włączenia się w ten projekt, którymi są między innymi:
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego z Warszawy,
• Kopalnia Piasku SZCZAKOWA, MACZKI BÓR, KOTLARNIA, KUŹNICA WARĘŻYŃSKA,
• Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem z Rybnika i Zabrza,
• oraz szereg organizacji ekologicznych itp.
Dlatego też serdecznie zachęcamy państwa do podjęcia współpracy i czynne włączenie się w ten proces budowania nowej wizji kolei przyszłości dla Polski. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe propozycje, uwagi i sugestie, które mogłyby wnieść coś nowego.
Nasze prace pragniemy rozpocząć w komisjach już w grudniu, by w marcu lub kwietniu 2001 spotkać się w szerszym gronie i na Forum Promocji Kolei móc dyskutować nad materiałem przygotowanym w poszczególnych komisjach tematycznych.
Jako inicjatorzy takich działań jesteśmy głęboko przekonani, że w świetle rosnącej zapaści kolei, jak również trudnej sytuacji w kraju, jest to jedyny sposób na odwrócenie tej sytuacji.
Od Państwa oczekujemy:
• wypełnienia załączonych do projektu deklaracji woli włączenia się do organizacji i realizacji projektu dla każdej firmy, organizacji pozarządowych jednostek gospodarczych i osób fizycznych,
• przedstawienia szczegółowych (ogólnodostępnych) informacji o działalności danej organizacji lub firmy w zakresie dotychczasowej działalności prokolejowym i jej kierunkach rozwoju,
• możliwości pomocy w zorganizowaniu takiego forum, a w szczególności poprzez:
• sponsorowanie działań lub organizacji forum,
• udostępnianie łam gazet i czasopism, czasu antenowego na promocje samego forum i idei prokolejowej,
• udostępnienie dotychczasowych wyników badań, analiz i opinii o kolei,
• możliwość organizacji prelekcji i szkoleń dla zainteresowanych (przedstawicieli samorządów lokalnych, kadry kierowniczej firm kolejowych itp.,
• umożliwienia wyjazdów i prezentacji na zagranicznych kolejach lokalnych i samorządowych dla członków forum,
• pomocy prawnej i organizacyjnej w przygotowaniu stosownych projektów aktów prawnych, zarządzeń i instrukcji dotyczących ulepszenia sposobu funkcjonowania kolei lokalnych, samorządowych a także międzyregionalnych,
• opracowania programów nauczania, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przygotowania pomocy naukowych,
• pomocy przy uruchomieniu ogólnopolskiego internetowego serwera informacyjnego o kolei jako jednego pełnego kompendium wiedzy w tej branży.
Proponowane kalendarium realizacji projektu Forum Promocji Kolei
20.12 – nadsyłanie wypełnionych deklaracji woli przystąpienia do projektu Forum Promocji Kolei oraz wniosków, sugestii, propozycji i projektów które państwa zdaniem powinny być uwzględnione w takim forum,
30.12 – przesłanie zainteresowanym terminu wstępnego spotkania w celu wyboru i ustalenia składu komisji tematycznych,
styczeń 2001 – spotkanie zainteresowanych w celu ustalenia terminarza spotkań,
styczeń 2001 – marzec 2001 – czas na prace w zespołach tematycznych, opracowanie zintegrowanej strategii działania dla każdej z grup, przygotowanie cząstkowego dokumentu końcowego o sposobie działania pro kolejowego,
kwiecień 2001 – Forum Promocji Kolei (dwudniowa konferencja – najprawdopodobniej w Warszawie, połączoną z sympozjum tematycznym i ustaleniem końcowego dokumentu zintegrowanej współpracy i budowy ogólnokrajowego lobby pro kolejowego,
kwiecień/maj 2001 – pociąg specjalny w ramach kontynuacji cyklu imprez KOLEJ NA KOLEJ (kilkudniowy przejazd pociągiem (wagonem motorowym) po linach lokalnych [w tym częściowo zamkniętych] – proponujemy neutralny dla wszystkich ewentualnych sponsorów pojazd szynowy – wagon spalinowy SN61-183 [zabytkowy],
• od maja 2001 – prace wybranych zespołów i grup, zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem działań,
TRAKO 2001 – spotkanie podsumowujące pewien okres działań, korekcja założeń i harmonogramu.
Deklaracje prosimy przesyłać na adres:
• Firmy KOLPIO – Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki fax 0-55/279-15-21, tel. 0-602/537 618 (tu uzyskacie Państwo dodatkowe informacje w godz. 8:00 – 20:00), e-mail: info@kolej.com.plIzba Gospodarcza Transportu Lądowego, ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel. 0-22/697-91-16, fax 0-22/697-91-95
Informacji o forum szukaj na stronach internetowych: KOLPIO – www.kolej.com.pl oraz Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei – www.iripk.w.pl
Materiał przygotowali:

Piotr Kazimierowski
KOLPIO, piotr@kolej.com.pl, tel. 0-602/537-618
Piotr Rachwalski
IRiPK, piszpunt@go2.pl, tel. 0-608/510-004
Piotr Kazimierowski