Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„GMINNE I REGIONALNE PROGRAMY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – 10 LAT DOŚWIADCZEŃ”OSIECZANY K. KRAKOWA, 22-24 MARCA 2000R.

INFORMACJE OGÓLNE

Niedługo minie 10 lat od daty kiedy pierwsze polskie miasta (Katowice, Ustroń) podjęły działania na rzecz zmiany tradycyjnego modelu „unieszkodliwiania” odpadów komunalnych. Od tego czasu setki polskich miast poszły w ich ślady. Obowiązująca od 1996r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na rady gmin obowiązek ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku, a rok później ustawa o odpadach wprowadziła przepis zgodnie z którym „gmina realizuje zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg przyjętego przez radę gminy programu ochrony środowiska w gminie”. Planowanie w dziedzinie gospodarki odpadami stało się więc obowiązkiem ustawowym, a niezbędne zmiany w przepisach, związane z dostosowaniem naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej, wprowadzą kolejne obowiązki w tym zakresie. Posiadanie planu zagospodarowania odpadów (programu gospodarki odpadami) staje się też podstawowym wymogiem stawianym przez fundusze krajowe i zagraniczne. Wydaje się, że nad-szedł odpowiedni moment na dokonanie podsumowań i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

CEL KONFERENCJI
Chcemy aby nasze spotkanie stało się forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy autorami i realizatorami programów. Chcemy przedyskutować zasady tworzenia dobrego programu, tzn. takiego, który będzie uwzględniał przepisy i wytyczne krajowe i Unii Europejskiej, będzie efektywny ekonomicznie, bezpieczny ekologicznie, przekonsultowany i akceptowany społecznie, uwzględniał lokalne uwarunkowania itd. Chcemy uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania:
• jaki powinien być schemat postępowania przy opracowaniu i wdrażaniu programu zagospodarowania odpadów (czy w ogóle jest możliwe stworzenie uniwersalnego schematu),
• na ile programy gospodarowania odpadami odzwierciedlają lokalne potrzeby, a na ile wynikają z wymogów stawianych przez sponsorów,
• jakie są przeszkody w nawiązywaniu współpracy w regionie, w tworzeniu programów regionalnych,
• jakie są najczęstsze błędy popełniane w planowaniu i najistotniejsze przeszkody w realizacji (wdrażaniu) programu (ekonomiczne, społeczne, organizacyjne),
• jakie są wady i zalety różnych rozwiązań organizacyjnych (spółki z o.o., spółki akcyjne, związki gmin, stowarzyszenia),
• jak zagwarantować udział społeczny i wsparcie w realizacji programu,
• jak efektywne promować selektywną zbiórkę odpadów.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane także podstawy prawne sporządzania programów (planów) zagospodarowania odpadów, spodziewane zmiany w tym zakresie i dodatkowe wymogi stawiane przez sponsorów (NFOŚiGW, ISPA).

UCZESTNICY
W konferencji wezmą udział (jako uczestnicy i wykładowcy) przedstawiciele:
• samorządów (gminnych, powiatowych, wojewódzkich),
• firm świadczących usługi w zakresie opracowania programów gospodarowania odpadami,
• przedsiębiorstw gospodarki komunalnej,
• instytucji finansujących inwestycje związane z unieszkodliwianiem odpadów,
• pozarządowych organizacji ekologicznych.
W szczególności będą to przedstawiciele gmin i ich związków, które osiągnęły sukcesy we wdrażaniu programów zagospodarowania odpadów i są zazwyczaj wskazywane za wzór dla innych (Żywiec, Raciechowice, Kąty Wrocławskie, CZG12 – Słubice, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Zielona Góra, Cieszyn) oraz firm uznawanych za najlepsze w zakresie opracowania programów (Ekolog Systems, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast, Eko-Ekspert, Abrys, Intereko).

TERMIN I MIEJSCE
Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 marca 2000r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Osieczanach k. Myślenic, u podnóża Beskidu Średniego.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w seminarium (obejmujące materiały seminaryjne, materiały uzupełniające nt. gospodarki odpadami na poziomie gminy i regionu, zakwaterowanie na czas trwania seminarium, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) wynoszą 500 zł (przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie).

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa

wydrukowano w zamian za publikację reklamy ZB w materiałach konferencyjnych

Towarzystwo na rzecz Ziemi

 ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel/fax 0-33/8422120, 8441934
mail office@tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1
Towarzystwo na rzecz Ziemi