Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JAK DBAĆ O ZASOBY WODNE W EUROPIE?

JAK DBAĆ O ZASOBY WODNE W EUROPIE?

Nowy raport WWF Światowego Funduszu na rzecz Przyrody pokazuje, że ponad 2/3 krajów europejskich ma trudności z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Raport zatytułowany Wykaz wód i obszarów podmokłych WWF – Główne problemy w polityce wodnej w Europie [WWF's Water & Wetland Index: Critical issues in water policy across Europe] ocenia 23 kraje unijne i kandydujące. Polska plasuje się mniej więcej w połowie listy, jednak wyjątkowo źle wypada w 2 kwestiach: aktywnego uczestniczenia społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz zmniejszania szkodliwego wpływu rolnictwa na jakość wód.
Polska wyróżnia się wśród innych krajów rolą, jaką odgrywa w eutrofizacji Morza Bałtyckiego. W ciągu ostatniej dekady sytuacja ulega stopniowej poprawie ze względu na redukcje krajowego przemysłu ciężkiego oraz prowadzących intensywną uprawę PGR-ów. Do polepszenia sytuacji przyczynia się również inwestowanie w budowę oczyszczalni ścieków dla miast oraz zakładów przemysłowych. Jakość wody jest jednak nadal generalnie niska. Powodem są zanieczyszczenia azotanami, fosforanami oraz skażenia bakteriologiczne. Związki biogenne z pól uprawnych przedostają się do wód powierzchniowych i rzekami spływają do Bałtyku. Wg raportu WWF bez odpowiednich instrumentów finansowych w dziedzinie rolnictwa i gospodarki wodnej nie da się w szybkim czasie rozwiązać tego problemu. Raport wskazuje także na brak zintegrowanego podejścia w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników oraz naturalnych ekosystemów.
Nadmierne zanieczyszczanie i konsumpcja zasobów wodnych jest powszechnym problemem w krajach europejskich, w których wodę traktuje się jako źródło niewyczerpywalne. Potrzeba woli politycznej i zmiany podejścia w zarządzaniu, aby właściwie wykorzystać wartość wody i bogactwo posiadanych zasobów – twierdzi Lucia de Stefano, koordynator prac nad raportem WWF.
Z raportu WWF wynika, że obecne i przyszłe kraje UE spełniają jedynie minimalne wymagania określone przez Ramową Dyrektywę Wodną. Jednym z nich jest aktywne włączanie społeczeństwa w decydowanie o tym, jak efektywnie gospodarować dostępnymi zasobami wodnymi chroniąc przy tym najcenniejsze obszary podmokłe. Polskie władze i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną nie prowadzą akcji informacyjnych na dużą skalę. Podstawowe fakty przekazywane są do publicznej wiadomości głównie za pośrednictwem pism branżowych i witryn internetowych.
W naszym kraju nie ma tradycji udziału społecznego w podejmowaniu decyzji. Niedostatecznie wykorzystuje się procedury przeprowadzania konsultacji społecznych, a możliwości aktywnego w nich uczestnictwa praktycznie nie istnieją – podkreśla Marta Majka Wiśniewska, Specjalista ds. Zasobów Wodnych w WWF Polska. – Wszystkie kraje europejskie muszą zmienić podejście do gospodarowania zasobami wodnymi. W przeciwnym razie będą miały poważne problemy ze sprostaniem wymogom prawa unijnego, jakim jest Ramowa Dyrektywa Wodna – ostrzega Wiśniewska.
Dalszych informacji udziela:
Marta Majka Wiśniewska, Specjalista ds. Zasobów Wodnych,
tel. 0/602 888 143,
e-mail: mwisniewska@wwf.pl
Tania Paschen, WWF European Freshwater Communications Manager,
tel. +33 680 73 70 33,
e-mail: tpaschen@wwf.fr
Marta Majka Wiśniewska