Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KAMPANIA INFORMACYJNA „CZY WIESZ CO JESZ”

Czy polski konsument wie o tym, że bierze udział w eksperymencie nie pytany o zgodę? Czy ma świadomość tego, że producenci nie informują go o składnikach zmodyfikowanych genetycznie, które znajdują się w artykułach spożywczych przez nich wytwarzanych, chociaż tak stanowią ustawy? Czy konsument wie, że prawo stoi po jego stronie i wystarczy tylko po nie sięgnąć? Dlaczego polski konsument ma być traktowany inaczej niż konsument w Unii Europejskiej? Kto pozwala producentom, importerom i dystrybutorom lekceważyć i omijać ustawy? Kto korzysta na braku informacji, braku świadomości i braku możliwości wyboru?

Społeczny Instytut Ekologiczny przeprowadził szereg badań produktów żywnościowych znajdujących się na rynku. W większości z nich stwierdzono obecność genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), mimo, że produkty te nie są oznakowane. Część z nich jest oznakowana – ale w sposób nieprawidłowy. Społeczny Instytut Ekologiczny usiłował dojść do producentów stosujących GMO, jednak nazwy większości z nich są chronione tajemnicą handlową. A zatem powstaje pytanie czy kodeks etyki, pod którym podpisują się producenci, a który gwarantuje konsumentowi jawność produktu, jest tylko zasłoną dymną ich rzeczywistych działań?

W Unii Europejskiej konsument jest nie tylko elementem rynku – jest przede wszystkim elementem rynku. To on swoim prawem wyboru decyduje o tym, co się dzieje na rynku. Żeby jednak prawo to zaistniało muszą być spełnione dwa warunki:
1) konsument musi otrzymać pełną informację o produkcie,
2) konsument musi być świadomy swoich praw.

Żaden z tych warunków nie jest w Polsce do końca spełniony. Producenci lawirują między obowiązującymi ich przepisami, bo nie boją się ani konsumenta, ani urzędów kontrolujących.

Dobitnie relacje między konsumentem a producentem obrazuje sytuacja z żywnością zawierającą genetycznie modyfikowane organizmy.

Dlatego rozpoczynamy kampanię informacyjną pod hasłem

„CZY WIESZ CO JESZ – MASZ PRAWO WYBORU”
Celem tej kampanii jest uświadomienie polskiemu konsumentowi, że ma prawo żądać, aby produkty żywnościowe, w których znajdują się organizmy zmodyfikowane genetycznie lub ich części, były zgodnie z Ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oznakowane tak, jak to określa ustawa. Ma prawo żądać by zgodnie z art. 14 tej ustawy rejestr tych produktów i producentów był jawny, by respektowane było jego prawo dostępu do informacji to stanie środowiska tudzież zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz prawo do udziału w podejmowaniu decyzji.

Polski konsument ma prawo wiedzieć o tym, że w produktach żywnościowych znajdujących się w Polsce, importowanych lub też produkowanych ze składników importowanych, znajdują się genetycznie zmodyfikowane organizmy. Ma prawo wiedzieć, w których produktach i jakie organizmy. Ma prawo odmówić udziału w tym eksperymencie.

Polski konsument ma takie samo PRAWO DO WYBORU jak konsument UE.

Do kampanii Społecznego Instytutu Ekologicznego przyłączyły się inne organizacje pozarządowe z całej Polski.

Społeczny Instytut Ekologiczny, jako niezależna pozarządowa organizacja zajmuje się m.in. zagadnieniami na styku ochrony środowiska, dostępu do informacji o środowisku, wspierania modelu ekologicznego stylu życia, obywatelskiego społeczeństwa i świadomego konsumenta.

15.12.2001

Społeczny Instytut Ekologiczny,
ul. Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
tel. 22/668 97 92
e-mail: indian@bore.most.org.pl
http://www.sie.most.org.pl