Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KOLEJKA LINOWA KONTRA TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

KOLEJKA LINOWA KONTRA
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Dzięki wysiłkom Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Ligi Ochrony Przyrody oraz Towarzystwa na rzecz Ziemi jest szansa na opóźnienie do wiosny 2005 r. rozbudowy kolejki na Kasprowy Wierch w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Organizacje ekologiczne skierowały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, odwołanie od decyzji burmistrza Zakopanego ze względu na warunki, na jakich ma być rozbudowana ta inwestycja. Powodem złożenia odwołania jest fakt, że rozbudowa kolejki i zwiększenie jej przewozowości ze 180 do 360 osób na godz. wpływa bardzo negatywnie na przyrodę w rejonie Kasprowego Wierchu. Zapis Ustawy o Ochronie Przyrody mówi wyraźnie o zakazie lokalizowania nowych inwestycji niesłużących ochronie przyrody w Parkach Narodowych
Inne zastrzeżenia:
1. Wedle merytorycznego i prawnego stanu wiedzy ws. kolei “Kasprowy Wierch” nie uznajemy za uzasadnioną planowaną rozbudowę tego urządzenia na terenie Parku Narodowego, inwestycja ta nie jest bowiem zgodna z jego celami, a jej wdrażanie jest sprzeczne z celem utworzenia TPN, na co wskazują następujące przesłanki:
a) Wszystkie znane nam dane dowodzą, że w rejonie Kasprowego Wierchu chłonność turystyczna terenu już obecnie została dalece przekroczona, co pociąga za sobą znaczne szkody w środowisku przyrodniczym Parku Narodowego.
b) Nawet w świetle porozumienia, jakie dyrektor TPN zawarł z PKL, nie da się uznać, że rozbudowa kolei służy celom Parku Narodowego. W porozumieniu zapisano bowiem (tj. obie strony uznały za zgodne), że funkcjonowanie kolei powoduje uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz konieczność jego szczególnego zabezpieczenia i naprawy, remontów urządzeń turystycznych, a także konieczność zapewnienia zwiększonego nadzoru terenowego, co wymaga rekompensaty finansowej ze strony PKL na rzecz TPN. Nie zostało dotąd w żaden sposób udowodnione, a nawet zasygnalizowane, jakież to cele Parku Narodowego miałyby zostać osiągnięte w wyniku planowanych inwestycji.
2) Istnienie i funkcjonowanie budowli i urządzeń wewnątrz ekosystemów Parku Narodowego pociąga za sobą potencjalne zagrożenia dla chronionych układów przyrodniczych. PNRWI uznaje więc za niezbędne wykonanie przez niezależnych naukowców-przyrodników kompleksowego raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko Tatrzańskiego Parku Narodowego, infrastruktury Polskich Kolei Linowych w jego granicach, co wynika również z istotnych zmian w systemie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wprowadzonych ustawą z 9.11.2000. Dopiero taki raport może stanowić odpowiednią podstawę planowania modernizacji infrastruktury kolejowej na obszarze Parku Narodowego i decyzji dotyczącej parametrów przewozowych poszczególnych urządzeń.
Bystra, 18.12.2003

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Miesięcznik “Dzikie Życie”
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax 0-33/81 714 68 tel. 81 83 153
www.pracownia.org.pl