Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KOLEJOWE CENTRUM INFORMACJI I LOGISTYKI

Ostatnie lata to dynamiczne zmiany w sektorze transportowym, w tym i kolejowym, które spowodowane są przeobrażeniami zarówno w kraju jak i w polityce transportowej. Dotychczasowa gospodarka planowa w tym sektorze została zastąpiona gospodarka rynkowa, która wymusza szereg nowych działań organizacyjnych, technicznych i marketingowo-promocyjnych, dotychczas mało znanych lub sporadycznie stosowanych w kręgu firm związanych z transportem kolejowym. Niestety najbliższa przyszłość zakładów produkujących, przewożących lub świadczących usługi na rzecz kolei nie przedstawia się w różowych barwach. Zmusza to kierownictwa zakładów do szukania nowych rynków zbytu i rozszerzenia zakresu świadczonych usług poza sektor transportu kolejowego.

Aby pomóc w tych trudnych przeobrażeniach i ułatwić wymianę informacji między potencjalnymi klientami takich firm, a zainteresowanymi odbiorcami, został wdrożony pomysł powołania KOLEJOWEGO CENTRUM INFORMACJI i LOGISTYKI. Z uwagi na zbieżność celów, inicjator tego pomysłu, KOLPIO z Kwidzyna postanowiła zwrócić się do Izby Gospodarczej Transportu Lądowego z Warszawy z propozycją współpracy i objęcia patronatu nad tym pomysłem. Szybko też pomysł ten został podchwycony przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei z Bydgoszczy oraz Targi Pomorskie z Bydgoszczy – organizatora już III edycji Targów Kolejowych KOLEJ 2000 4-6.10.2000.
Wg założeń niniejszej koncepcji projektowane jest utworzenie w pierwszym etapie sprawnie działającej jednostki organizacyjnej, spełniającej rolę centrum informacji dla potrzeb:
• prywatnych przewoźników i operatorów kolejowych,
• prywatnych właścicieli wagonów,
samorządów lokalnych jako kompendium wiedzy, wymiany myśli, opinii i koncepcji celem utrzymywanych i realizacji przez nich lokalnych przewozów kolejowych,
• producentów na rzecz kolei, jako źródło informacji o nowych trendach i potrzebach,
• odbiorców kolejowych jako źródło informacji o pełnej ofercie firm,
• wymiany i prezentacji rzeczowych danych o aspektach ekologicznych kolei,
• rozwoju koncepcji TIRY NA TORY,
• klientów przewoźników jako źródło informacji o stanie prawnym,
• zakładów i firm zainteresowanych tworzeniem lokalnych centrów rozładunkowo-magazynowo-dystrybucyjnych z wykorzystaniem posiadanej bocznicy kolejowej i zaplecza magazynowo-ładunkowego,
• budowa komputerowej bazy firm i połączenie ich zwartą siecią internetu,
• wszystkich zainteresowanych aktualną informacją o sytuacji w tej branży.
W drugim etapie projektowane jest:
• uruchomienie centrum organizowania, zarządzania, koordynowania i planowania zintegrowanych dostaw towarów masowych (np.: węgiel, kamień, piasek, paliwa itp.) oraz towarów jednostkowych, w oparciu o łańcuchy logistyczne,

• powstanie ogólnopolskiego centrum dyspozytorskiego celem właściwego zarządzania obiegami wagonów prywatnych, składów pociągowych, drużyn trakcyjnych i minimalizacji próżnych przebiegów taboru, w tym działalność spedycyjna,
• pełne wdrożenie programu koordynacji dostaw z wykorzystaniem bocznic kolejowych dużych zakładów jako lokalne centra ładunkowo-magazynowe,
• koordynacja procesów przewozowych realizowanych przez transport kombinowany i bimodalny,
• pilotowania i monitorowania przebiegu cennych ładunków przewożonych koleją,
• koordynacja rozkładów jazdy pociągów prywatnych przewoźników,
• przygotowanie polskich operatorów i przewoźników do konkurencji z firmami zachodnimi,
• wydawanie własnego biuletynu, a z czasem czasopisma, prezentującego tematykę firm stowarzyszonych w centrum.
Pomysł ten został dobrze przyjęty w środowisku firm związanych z transportem kolejowym, w tym przez samodzielnych operatorów i koncesjonowanych przewoźników, gdyż odczuwa się wyraźnie potrzebę postępu i ciągłego aktualizowania informacji, jako warunek sprawnie działającego przedsiębiorstwa transportowego.
Najlepszym potwierdzeniem konieczności powstania takiego centrum są wielkości przewożonych towarów i ilości wagonów, które przy odpowiednim sposobie zarządzania mogą być o wiele bardziej efektywniej wykorzystane.Przewoźnik Liczba posiadanych wagonów Wielkość przewozów w 1999 r.
Dyrekcja Eksploatacji Cystern – DEC 12000 14,0 mln
Polski Koncern Naftowy S.A. 1200 0,5 mln
Przedsiębiorstwo Trasportowo- Spedycyjne "CEMET" S.A. 5000 3,4 mln
�PHUP "TRANSCHEM" 900 0,8 mln
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku 1500 44,0 mln
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Zabrzu 1600 3,5 mln
Kopalnia Piasku „Szczakowa” 1000 6,0 mln
Kopalnia Piasku „Kuźnica Waręzyńska” 600 0,5 mln
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” 550 5,0 mln

Taka potrzeba związana jest z otwieraniem się Kolei na nowych przewoźników poprzez udostępnienie infrastruktury. Choć brak jest pewnych aktów wykonawczych do ustaw o transporcie, to pewnie już w niedługiej przyszłości operatorzy ci wjadą na tory i będą potrzebować odpowiedniego centrum dyspozytorsko-spedycyjnego. Łącznie jest 20 firm które posiadają obecnie koncesje (na razie martwe) na wykonywanie przewozów towarowych i wg swych opinii mogą wozić co najmniej dwukrotnie więcej niż PKP i to dużo taniej. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędna jest pełna integracja i eliminacja zbędnych kosztów, w tym najistotniejszych – próżnych przebiegów.
Całość koncepcji jest realizowana w oparciu o internet i intranet – ogólnoświatową i wewnętrzną sieć informatyczną, gdyż tylko wtedy możliwe jest stworzenie takiej bazy, do której dostęp miałyby podmioty zarówno branży kolejowej, samochodowej jak i pracujące lub wykonujące usługi na ich rzecz. W sieci internetowej można będzie uzyskać informacje nt poszczególnych podmiotów branży, kształtowania się cen usług remontowych i taryf przewozowych, zakładach zajmujących się naprawami i remontami taboru oraz infrastruktury kolejowej oraz mających wolne powierzchnie magazynowe i odpowiednie zaplecze magazynowe do budowy lokalnych centrów rozładunkowo-magazynowo-dystrybucyjnych.
Każde przedsiębiorstwo kolejowe lub związane z tą gałęzią transportu, albo chcące nawiązać kontakty handlowe, będzie mogło umieścić swoją stronę w na serwerze KCIL, co znacznie ułatwi a także przyśpieszy kontakt z potencjalnymi klientami. Możliwa będzie również wymiana informacji pomiędzy użytkownikami sieci – poprzez pocztę elektroniczną, a w przyszłości – grupy dyskusyjne, telekonferencje, wideotelefon itp.
Uczestnicy projektu dostrzegają duże możliwości rozwoju z wykorzystaniem sieci internetowej i intranetowej. Dzięki temu możliwe są m.in:
• łatwy dostęp do informacji nt sektora i poszczególnych jego podmiotów,
• szybka wymiana informacji i uwag,
• stworzenie bazy prawnej, ekonomicznej i ofertowej sektora (aktualizowanej na bieżąco),
• stworzenie Krajowego Serwera Kolei,
• łatwy, szybki i tani sposób na promocję własnych towarów i usług.
Coraz większym powodzeniem cieszy się możliwość znalezienia w jednym miejscu wszystkich informacji o w tych branżach. Olbrzymia baza danych z możliwością jej efektywnego przeszukiwania to najważniejsza część wdrażanego projektu Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki, która skupiałaby maksimum informacji w jednym miejscu z takich dziedzin jak: transport kolejowy, kombinowany, logistyka, spedycja, finanse, prawo, ekologia, prasa fachowa, nowości, giełda towarów i usług, promocja, nauka, ogłoszenia i wiele innych.
Baza Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki z założenia miałoby dwa poziomy dostępu:
• dla członków KCIiL, z możliwością przeszukiwania wszystkich zasobów,
• dla osób spoza centrum, z dostępem do wybranych poziomów.
Wśród wielu ważnych argumentów przemawiających za uruchomieniem Kolejowego Centrum Informacji i Logistyki znalazły się m.in:
• efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy (wiele spraw załatwia się jest nie ruszając się zza biurka),
• organizowaniu na innych zasadach współpracy z dostawcami
• ograniczeniu kosztów publikacji materiałów reklamowych i informacyjnych oraz opłat za usługi telefoniczne,
• dokładniejsze poznanie preferencji i oczekiwań klientów a przez to zadowolenie ich,
• możliwość szybkiego i taniego nawiązania kontaktów z dużą liczbą swoich klientów,
• pełna informacja o organizowanych w sektorze przetargach, konferencjach itp.
• otrzymywanie osobistej odpowiedzi na swe pytania,
• możliwości łatwego przekazywania swoich opinii i spostrzeżeń.
Sektor kolejowy w najbliższym czasie stanie do konkurencji z firmami zachodnimi na rynku transportowym. Jednym z elementów przygotowań do tego zadania jest wdrożenie i wykorzystywanie w firmie technologii inter- i intranetowych. Jest to ważne, gdyż korzystające z tych technologii firmy:
• mają już na starcie przewagę na konkurencyjnym rynku,
• będą zmuszać swoich partnerów do stosowania tych technologii.
Idea skupienia w jednym miejscu maksimum informacji o kolei ma tę zaletę, że pozwala na łatwe dotarcie do wszystkich informacji w bardzo krótkim czasie. Przejrzysta struktura budowanego serwisu oraz bardzo czytelna domena www.kolej.com.pl gwarantuje łatwość dostępu i możliwość znalezienia większości poszukiwanych informacji. Ponadto posiadanie adresu poczty elektronicznej e-mail staje się powoli nieodzownym narzędziem prowadzenia sprawnej komunikacji między działem marketingu a klientami i świadczy o prestiżu firmy.
Jesteśmy przekonani, że najbliższe lata przyniosą potwierdzenie naszych działań i wykażą bezsprzecznie, że dla lepszego zintegrowania środowiska i branży transportu kolejowego należy wykorzystywać maksymalnie nowoczesne środki multimedialnego przekazu. Największe znaczenie będzie miał tu bez wątpienia internet, który daje praktycznie nieograniczone możliwości promocji, współpracy, kontaktu i nadzoru, co jest niezbędne we współczesnym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym lub remontowym. Z tych względów sądzimy, iż ta inicjatywa spotka się z zainteresowaniem dlatego już dziś zapraszamy do współpracy przy budowie i właściwym rozwoju tego centrum.

Autorzy projektu:
inż. Piotr Kazimierowski
mgr Joanna Laszkowska
tel. 0-60/263 7618
fax 0-55/279 1521
e-mail: info@kolej.com.pl
www.kolej.com.pl