Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konkurs - "Różnorodność biologiczna Małopolski"

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
FOUNDATION FOR THE SUPPORT
OF ECOLOGICAL INITIATIVES
31-121 Kraków, ul. Czysta 17/4, tel./fax: 48/12/631 57 31, 631 57 32
konto/acct.: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
nr: 25 85910007 0021 0052 2414 0001
e-mail: biuro@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie pt.:

„Różnorodność biologiczna Małopolski”.

Konkurs ma na celu promocję różnorodności biologicznej Małopolski, głównie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa. Udział w konkursie poszerzy wiedzę i zainteresowanie zasobami przyrodniczymi otaczającego nas środowiska.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim miłośników lokalnej flory i fauny, którzy poprzez ciekawe ujęcie fotograficzno-opisowe niepowtarzalnej przyrody małopolskiej bioróżnorodności chcą przyczynić się do szerzenia wiedzy na jej temat.

Uczniowie uczestniczący w konkursie będą mieli niecodzienną okazję zaprezentowania swych umiejętności fotograficznych (plastycznych) oraz literackich przed komisją oceniającą, wszystkimi osobami oglądającymi wystawę, album książkowy i stronę internetową. Udział w konkursie jest szansą pokazania i sprawdzenia swoich zdolności plastycznych oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną wręczone nagrody w postaci atrakcyjnego sprzętu fotograficznego, książek oraz dyplomów.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w albumie promującym różnorodność biologiczną Małopolski, a także umieszczone w Internecie na stronach Fundacji (www.fwie.eco.pl).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Koordynator konkursu Bernadeta Jękot bj@fwie.eco.pl


REGULAMIN KONKURSU „Różnorodność Biologiczna Małopolski”
 1. Uczestnikami konkursu mogą być reprezentanci szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa małopolskiego.
 2. Przedstawiona praca powinna odpowiadać tematowi konkursu.
 3. Praca konkursowa musi składać się z części plastycznej i opisowej.
 4. Technika wykonania prac plastycznych to zdjęcie (seria zdjęć) w formie odbitek, o rozmiarze co najmniej 15x20 cm, zalecany format: 20x30 cm i 30x40 cm. Fotografii nie należy podklejać. W konkursie mogą też brać udział prace wykonane inną techniką, tj. malarstwo, grafika, collage. Zalecany format: od 20x30 cm do 40x60 cm. Każda praca musi być opisana na odwrocie: tytuł, imię i nazwisko autora, szkoła, bezpośredni kontakt.
 5. Sposób dostarczenia prac powinien zapobiec ich uszkodzeniu. Zniszczone prace nie będą prezentowane na wystawie.
 6. W części opisowej pracy konkursowej powinno się uwzględnić przede wszystkim tematykę pracy fotograficznej (plastycznej) stanowiącej integralną jej część. Całościowe ujęcie powinno dotyczyć różnorodności biologicznej naszego województwa. Istotnym aspektem pracy konkursowej będzie wykazanie w niej przez autora znajomości zasobów przyrodniczych w swoim otoczeniu, szczególnie najbliższych form ochrony przyrody wraz z zastosowanymi metodami ich ochrony (własnymi pomysłami ich lepszej ochrony i popularyzacji wśród społeczeństwa).Autor pracy powinien również pokazać swoją znajomość lokalnych (charakterystycznych dla danego regionu Małopolski) gatunków roślin i zwierząt.
 7. Dodatkowo należy dostarczyć pracę konkursową w wersji elektronicznej – fotografia z aparatu cyfrowego (lub skan) + opis (dokument Word) – umożliwi to wyróżnienie pracy i jej autora w publikacji pokonkursowej i na stronie internetowej.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 9. Oceniane będą te prace, które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, tj. do 17 grudnia br. W przypadku przesłania prac drogą pocztową będzie decydować data stempla pocztowego.
 10. Prace należy dostarczyć na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Czysta 17/4�� I p.31 – 121 Kraków z dopiskiem Konkurs – „Różnorodność Biologiczna Małopolski”
 11. Spośród nadesłanych prac komisja oceniająca wybierze 5, które zostaną uznane za najlepsze i wręczy nagrody podczas finału konkursu.
 12. Laureaci zostaną nagrodzeni w następujący sposób: • laureaci 1, 2 i 3 miejsca, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego, • laureaci 4 i 5 miejsca – nagrody książkowe, • nagrody indywidualne – każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.Najlepsze prace zostaną też opublikowane w albumie pokonkursowym oraz w Internecie na stronach Fundacji.
 13. Decyzje Jury są ostateczne.
 14. Nagrodzeni zostaną poinformowani listownie o decyzji Jury.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych