Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LASY W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Nadleśnictwo Biała Podlaska pragnie poinformować o niebezpieczeństwach jakie grożą lasom ochronnym położonych wokół miasta Biała Podlaska na powierzchni ok. 1700 ha. Mam nadzieję, że włączycie się Państwo w obronę przyrody ojczystej i swoim działaniem pomożecie nam uchronić południowe Podlasie przed dewastacją lasów a może nawet przed katastrofą ekologiczną.

Samorządy miasta i gminy Biała Podlaska postanowiły, na życzenie tureckiego inwestora, firmy EPIT & Korporacja Rozwoju Wschód-Zachód z Warszawy, zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na powierzchni 1700 ha lasów ochronnych Skarbu Państwa wybudować strefę gospodarczą.
Jest to najkrótsza droga do katastrofy ekologicznej.
Pod koniec czerwca lub na początku lipca wojewoda lubelski podejmować będzie decyzję czy wyrazić zgodę na przeznaczenie tak dużej powierzchni lasów na cele nieleśne. Opinie leśników i przyrodników są jednoznacznie negatywne.
Zakładane przesunięcie granicy polno-leśnej i przeznaczenie lasów ochronnych na tereny nieleśne jest oceniane przez Nadleśnictwo Biała Podlaska jako działanie bardzo szkodliwe i niebezpieczne pod względem ekologicznym, a także niezgodne z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami).
Lasy ochronne znajdujące się wokół miasta Biała Podlaska spełniają bardzo ważne funkcje ekologiczne. Próby lokalizowania strefy gospodarczej na terenach leśnych, w sytuacji występowania wokół lotniska i miasta terenów nieleśnych o niskiej klasie gleby (V kl.), oceniamy jako działalność szkodliwą i bardzo złą, która bardzo negatywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze i otoczenie, w jakim żyją tysiące mieszkańców naszego miasta.
Jest to również sprzeczne z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 Nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami).
Działanie takie niezgodne jest także z przyjętą w 1997 r. „Polityką leśną państwa”, zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1999 r. dot. doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych oraz przyjętą w 2000 r. „Strategią zrównoważonego rozwoju Polski do 2025”. Dokumenty te zakładają wielokierunkową ochronę i racjonalne proekologiczne użytkowanie istniejących zasobów leśnych oraz zwiększenie powierzchni lasów do 33% terytorium kraju (aktualnie wskaźnik ten wynosi 28% dla całego kraju, a dla naszego województwa ok. 24%).
W planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 6 ustawy 97 z dn. 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Z 1994 r. poz. 196; z późniejszymi zmianami) należy uwzględniać potrzeby ochrony środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju, zapewniać warunki utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi. Projekt ww. planu nie podjął nawet próby uwzględnienia tych wytycznych.
Wykonawca projektując ww. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w ogóle nie uwzględnił wytycznych wynikających z opracowanej w 1999 roku „Waloryzacji przyrodniczej dla Gminy Biała Podlaska” w myśl, której tereny ujęte w projekcie ww. planu zagospodarowania stanowią cenne lokalne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe planowane do pozostawienia w takim kształcie w jakim istnieją obecnie.
Jest to projekt planu nie zapewniający nawet minimalnych warunków ochrony środowiska przyrodniczego, niszczycielski w stosunku do istniejących lasów i opracowany tylko i wyłącznie pod potrzeby przyszłego inwestora – firmy EPIT & Korporacja Rozwoju Wschód-Zachód.
Szczegółowe materiały uzyskać można pod adresem:

Nadleśnictwo Biała Podlaska
Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 0-83/343-22-60
e-mail: biala_0501@pro.onet.pl