Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST INFORMACYJNY PIE NR 1 (MARZEC 2000)

W Punkcie Informacji Europejskiej możemy Państwu udostępnić dwie najnowsze publikacje Zespołu Negocjacyjnego:

Negocjacje członkowskie – Polska na drodze do UE.
Publikacja wydana przez Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji zawiera przystępne omówienie zasad i harmonogramu negocjacji, kładąc przy okazji nacisk na współpracę zespołu negocjacyjnego z samorządem terytorialnym i partnerami społecznymi. Książka przedstawia ponadto organizacyjne ramy negocjacji po stronie polskiej i unijnej oraz ogólną charakterystykę wpływu całości negocjacji na gospodarkę polska.

Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo w UE.
Pełny tekst źródłowy stanowisk negocjacyjnych Polski w 29 obszarach negocjacyjnych wraz z Oświadczeniem Rządu RP otwierającym negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej.

Ponadto w Punkcie Informacji Europejskiej są dostępne:

a) wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju;

b) publikacje innych ośrodków informacyjnych (Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Punkt Informacyjny UE przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, itp.);

c) materiały informacyjne komórek integracji europejskiej w ministerstwach;

d) publikacje i materiały informacyjne Komisji Europejskiej;

e) publikacje pozarządowych organizacji ekologicznych UE;

f) artykuły prasowe;

Spośród posiadanych obecnie materiałów możemy Państwu szczególnie polecić:

1. Unia Europejska a ochrona środowiska. Wybrane fakty i przemyślenia

Adresowany do organizacji pozarządowych podręcznik na temat struktury i działań UE oraz ich znaczenia dla ochrony środowiska i ekorozwoju, a także prezentacja działań Polski zmierzających do integracji systemu ochrony środowiska z systemem UE. Podręcznik sporządzony wspólnie przez przedstawicieli zachodnich i polskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.

2. Dostosowanie polskiej polityki ekologicznej państwa do piątego programu działań Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz nowych kierunków wspólnotowej polityki ekologicznej.

Informacja o dokonanych dotychczas zmianach legislacyjnych, instytucjonalnych i organizacyjnych oraz poniesionych nakładach. Oprócz omówienia problematyki dostosowania polskiej polityki ekologicznej do piątego programu ekologicznego UE, informacja dotyczy warunków niezbędnych do wdrażania prawa wspólnotowego dotyczącego m.in. poprawy jakości wód, odpadów, zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i ich spalania, oceny i zarządzania jakością powietrza.

3. Informacja nt. aktualnego przebiegu negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska.

Omówienie rezultatów screeningu wielostronnego i dwustronnego wraz z wykazem zobowiązań strony polskiej wynikających ze spotkań screeningowych oraz wykaz problemów wymagających dalszych rozmów.

4. Stanowiska Polskich Organizacji Ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stanowiska opracowane przez przedstawicieli polskich pozarządowych organizacji ekologicznych. Publikacja zawierająca zalecenia dla polityków (wraz z uzasadnieniami) w odniesieniu do transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich.

5. Euronature info – Agenda 2000 and the Integration of the CEE Countries.

Krótkie omówienie programu Agenda 2000 (wniosków i opinii Komisji Europejskiej do-tyczącej rozszerzenia UE) wraz z krytycznymi uwagami dotyczącymi przedstawianych w niej problemów rolnictwa i ochrony środowiska w krajach kandydackich. Fragment publikacji Naturfreunde International.

6. Polska: wdrażanie prawodawstwa ochrony środowiska Unii Europejskiej.

Raport stworzony przez zespół ekspertów Banku Światowego przy współpracy ekspertów polskich, omawiający wpływ przystosowania polskich regulacji prawnych do prawodawstwa UE na sektor publiczny i prywatny, szacunek kosztów niezbędnych inwestycji w ochronę środowiska w Polsce, a także określenie najbardziej efektywnych kosztowo strategii inwestycyjnych (w tym wykorzystania funduszy pomocowych).