Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST OTWARTY DO PRZEWODNICZĄCEGO GRODZIEŃSKIEGO MIEJSKIEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO A. M. PASZKIEWICZA

Zwracamy Pana uwagę na niepokojący problem, który od wielu lat istnieje w naszym społeczeństwie i wymaga natychmiastowego i dokładnego zbadania, lecz nadal po¬zostaje poza uwagą władz miejskich. Mowa tu o brutal¬nym stosunku do zwierząt i w ogóle do wszystkiego co ży¬we. Powszechnym staje się fakt, iż zwierzęta po krótkim czasie stają się zbędne w domu i zostają wyrzucane na uli¬cę lub wywożone do lasu, co skazuje je na życie głodowe na śmietnikach i rychłą śmierć. Psa, kota, ptaka można zabić, skaleczyć, torturować nie bojąc się żadnej kary, po¬nieważ brakuje postanowień prawnych, chroniących zwie¬rzęta i ich prawo do życia. Można złamać, ściąć, spa¬lić drzewo i także nie obawiać się żadnej kary. Od tego wszystko się zaczyna: zerwać kwiat, złamać gałązkę z drzewa, a nawet i samo drzewo, zbić kota lub psa - nie jest przestępstwem. Czy warto się więc dziwić częstym przejawom przemocy wśród dzieci w stosunku do zwierząt i innych dzieci?
Władze rozwiązują problem istnienia bezdomnych psów i kotów barbarzyńskimi metodami: pracownicy służb pań¬stwowych (ŻES, DEP) pozbawiają życia zwierzęta okrop¬nymi, bezlitosnymi sposobami, skazując je na długotrwałe męki, które trudno opisać. I to odbywa się w centrum Europy w końcu XX stulecia.
Protestujemy przeciwko antyhumanitarnej, zbrodniczej bezczynności władz odnośnie niepokojącego problemu i żą¬damy:
1. bezzwłocznie rozpatrzyć problem bezlitosnego stosun¬ku ludzi do zwierząt i roślin na posiedzeniu miejskiego ko¬mitetu wykonawczego;
2. bezzwłocznie zaprzestać mordowania zwierząt, które, na rozporządzenie władz miejskich, są zabijane okrutny¬mi metodami, a niektóre ranne, lecz jeszcze żywe zostają wrzucane do studni na śmietniku niedaleko Hoży, gdzie długo i w cierpieniach umierają obok swych martwych braci;
3. bezzwłocznie otworzyć schronisko dla bezdomnych psów i kotów, w celu leczenia zwierząt, zapewnienia im schronienia do momentu znalezienia dla nich nowego go¬spodarza;
4. zorganizować pracę wychowawczą w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a także kam¬panię propagandową w środkach masowego przekazu (ra¬dio, telewizja, prasa) w celu wdrażania humanitarnych postaw wobec wszystkiego co żywe;
5. zachęcić do współpracy ZOO, a także inne organizacje;
6. sprzyjać utworzeniu i rejestracji organizacji społecz¬nych, które będą miały na celu ochronę zwierząt i przyrody w ogóle.
Mamy nadzieję, iż Państwo dołożą wszelkiego wysiłku, aby mieszkańcom Grodna nie wstyd było patrzeć w oczy zwierzętom.

Grupa inicjatywna

Głos znad Niemna, 7.7.2000 http://glos-znad-niemna.virtualave.net