Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List Otwarty


Wojewoda Mazowiecki

Warszawa 14.1.2000
WOŚ-VII/6134/3/00
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Zielona Tarcza”
ul. Przemysłowa 7/2, 46-250 Wołczyn

W odpowiedzi na wniosek dotyczący utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego w dolinie Wisły Środkowej na odcinku od Warszawy do Płocka serdecznie dziękuję za tak szerokie zainteresowanie sprawami ochrony przyrody, a w szczególności utworzeniem parku krajobrazowego w oparciu o wysokie i niezaprzeczalne walory przyrodnicze doliny Wisły.

Pragnę poinformować, iż na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody 12.1.2000 sprawa projektowanego Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego została wnikliwie przeanalizowana i pozytywnie zaopiniowana. Skompletowana dokumentacja projektowanego parku zlokalizowanego na terenie trzech byłych województw i na obszarze 26 gmin dotyczy jedynie opracowanej koncepcji. Procedura utworzenia parku wiąże się z kosztownym i długotrwałym procesem projektowania oraz wymaganego ustawą z 16.10.91 o ochronie przyrody procesem uzgadniania z jednostkami samorządów terytorialnych (art. 24 ust. 4 cyt. Ustawy) W związku z tym jestem zmuszony poinformować, iż w budżecie na rok 2000 nie zostały zabezpieczone środki na wspomniane prace projektowe. Jednocześnie zapewniam, iż moje służby ochrony przy-rody podejmą wszelkie działania w celu pozyskania funduszy z innych źródeł w celu możliwie szybkiego opracowania projektu parku i przedłożenia go do zaopiniowania Radom Gminnym i Powiatowym.

Licząc na dalsze wspieranie w działaniach na rzecz przyrody województwa ma-zowieckiego pozostaję z uznaniem.

Wojewoda Mazowiecki
Antoni Pietkiewicz