Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LOKALNE PRZEWOZY KOLEJOWE - FORUM SAMORZĄDOWE

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych z siedzibą w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa na
I OGÓLNOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDOWE
NA RZECZ RATOWANIA
LOKALNYCH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH
PRZED KATASTROFĄ

Jednodniowe Ogólnopolskie Forum Samorządowe odbędzie się 19.4.2002 w Auli 1306 na XIII piętrze Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki.
Przewidywany program FORUM:
1. Rozpoczęcie Forum planowane jest na godzinę 11.00.
2. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych gości (przedstawicieli władz lokalnych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego z całej Polski, którym bliskie są problemy lokalnej społeczności odcinanej od współczesnego świata i Europy poprzez likwidację połączeń kolejowych).
3. Przedstawienie przez organizatorów i zaproszonych gości (czołowych naukowych autorytetów z kraju, zajmujących się problematyką kolejową i jej reformowaniem) kluczowych problemów i zagrożeń przed jakimi stoi obecnie cały system transportu kolejowego w Polsce (znajduje się on progu katastrofy i rychłej zapaści na skalę jakiej nigdy dotąd nie przeżywał ten transport w Polsce).
4. Omówienie przedstawionych kluczowych zagrożeń, sugestie innych problemów zgłoszone z sali, jako najważniejsze problemy dla lokalnych władz samorządowych.
5. Zebranie kluczowych problemów w całość, uzgodnienie treści deklaracji końcowej (memorandum) i podpisanie się pod nim przybyłych przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli z całej Polski.
6. Konferencja prasowa dla akredytowanych dziennikarzy – (w zależności od toku obrad planujemy ją na godz. 15.00 lub później) – istnieje także możliwość przeprowadzenia wywiadów z uczestnikami w przerwach pomiędzy obradami lub w kuluarach.
7. Zakończenie Forum.
8. Przesłanie deklaracji końcowej do przedstawicieli władz Państwowych w tym: prezydenta, premiera, rządu, parlamentu, w celu przedstawienia obaw i zagrożeń funkcjonowania kolei w Polsce.

Nieco o tematyce Forum i przyczynach jego organizacji.

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych ma na celu integrację wspólnot lokalnych na rzecz utrzymania transportu szynowego, wspólne działania prowadzące do wypracowania optymalnego modelu regionalnych i aglomeracyjnych przewozów kolejowych, uwzględniając szczególnie potrzeby społeczności lokalnych, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska naturalnego, przy minimalizowaniu kosztów zewnętrznych” (�3 statutu).

Wobec zbliżającej się nieuchronnie zapaści systemu kolejowych przewozów pasażerskich na liniach lokalnych spowodowanych realnym zagrożeniem dalszej likwidacji przewozów, zmniejszeniem oferty przewozowej, degradacją infrastruktury, utrzymującą się monopolem PKP na rynku przewozów, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych zaprasza do wsparcia medialnego oraz uczestnictwa w Ogólnopolskim Forum Samorządowym na rzecz ratowania przewozów kolejowych przed katastrofą.

Jesteśmy zaniepokojeni realizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, która miała być ratunkiem dla kolei, a stała się narzędziem gry politycznej i podstawą degradacji majątku narodowego. Rok 2001 był tego najlepszym dowodem. Prawie w całym kraju nie zostały zrealizowane zapisy o wysokości dopłat na kontraktowane przez samorządy wojewódzkie przewozy regionalne. Z tego względu wiele województw ma zobowiązania finansowe wobec przewoźnika za ubiegły rok.

Ustawa na rok 2002 zakłada wysokość dotacji dla samorządów wojewódzkich na organizowanie i dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich na poziomie 500 mln. zł. Już dziś wiadomo, że środki te mają być obcięte o 200 mln. zł. Oznacza to, że przy braku możliwości korzystania z usług innego przewoźnika, rok 2002 nie tylko nie przyniesie poprawy ilościowej i jakościowej oferty przewozowej, ale może być dalszym krokiem w kierunku degradacji przewozów kolejowych.

W roku 2001 nie zostało zrobione prawie nic w zakresie pozyskania nowoczesnych i tanich w eksploatacji na liniach lokalnych autobusów szynowych (ustawa zakłada, że minimum 10% środków budżetowych ma być przeznaczona na zakup nowego taboru). Ten zapis ustawy, aby mógł być skutecznym, wymaga naszym zdaniem zupełnie nowych rozwiązań systemowych.

Inny problem stanowią linie kolejowe na których ruch jest zawieszony bądź zlikwidowany. W świetle obowiązujących rozwiązań, rewitalizacja przewozów na tych liniach jest praktycznie niemożliwa.

Co gorsza, grozi nam w związku z obcięciem dotacji do przewozów lokalnych – z woli parlamentu – zawieszenie przewozów i likwidacja prawie 6 tys. km lokalnych linii kolejowych, na których prowadzone są jeszcze przewozy pasażerskie. Proces ten może się rozpocząć już od lipca br., a główna fala zawieszeń planowana jest na październik. Warto wspomnieć, że dotychczas nigdy nie zawieszono przewozów kolejowych w Europie na taką skalę! Planuje się skurczyć długość czynnych linii do ok. 9 tys. km, a jeszcze 2 lata temu czynnych było prawie 20 tys. km linii!

Obserwujemy, że poza deklaracjami brak jest konkretnych działań mających na celu przekazanie linii kolejowych i mienia PKP na rzecz zainteresowanych samorządów lokalnych – nie ma nadal wypracowanych procedur przejmowania majątku przez samorządy lokalne.

Zjawisk budzących niepokoje jest tu znacznie więcej. Rok wdrażania reformy kolejnictwa minął i rozpoczął się następny. Widzimy konieczność szybkiego zdiagnozowania aktualnego stanu, wskazania chorych tkanek, aby powstrzymać proces choroby i podjąć skuteczną terapię. Jest to tym pilniejsze, że cały system transportowy w Polsce jest chory.

Jest rzeczą zdumiewającą, że kiedy na świecie kolej przeżywa renesans, w Polsce, przy braku dostatecznej infrastruktury drogowej i fatalnym jej stanie, drogi żelazne, jako najbardziej sprzyjające środowisku są nie tylko w znikomym stopniu wykorzystywane, ale często leżą odłogiem pozostawione do dewastacji wandalom.

Wszyscy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie (zarówno wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym) jesteśmy zobowiązani wobec społeczności lokalnych do zapewnienia jak najlepszego poziomu usług publicznych, w tym usług transportowych.

Celem FORUM jest próba nagłośnienia problemów, o których tu tylko wspomnieliśmy poprzez współprace z Państwem – mediami (publikowanie więcej prawdziwych informacji o kolei, jej zaletach i szansach jakie może stworzyć dla rozwoju gospodarki naszego kraju). Mamy nadzieję, że ten głos przedstawicieli społeczności lokalnej, tej oddalonej od Warszawy, gdzie niejednokrotnie pociąg jest jedynym, bezpiecznym i niezawodnym środkiem transportu, zostanie w porę usłyszany przez odpowiednie władze państwowe odpowiedzialne za politykę transportową Polski.

Czy FORUM przyniesie określony skutek? To zależy także od Państwa udziału, zaangażowania i determinacji, i odpowiedniego przedstawienia całości problemów związanych z funkcjonowaniem kolei w systemie transportowym i gospodarczym Polski, a także Europy.

Wydaje nam się, że tylko liczna reprezentacja przedstawicieli mediów jest w stanie odpowiednio wcześnie nagłośnić zauważone zdefiniowane zagrożenia, by w porę im przeciwdziałać.

mgr inż. Piotr Kazimierowski
Prezes SHTS Kwidzyn Ekspert Stowarzyszenia Samorządów ds. kolei lokalnych i PR
tel. 0602 537 618 – e-mail: piotr@kolej.com.pl, info@kolej.com.pl


Ws. Stowarzyszenia Samorządów prosimy kontaktować się z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia p. Stanisławem Rytlewskim tel. 052 / 584 00 52; kom. 0 600 35 28 32.