Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

małoPOLSKIE PROBLEMY: PRAWO, PRASA, PIENIĄDZE

„Wielkim zaskoczeniem była dla mnie jednomyślność moich przedmówców wskazujących na główne bariery ekologicznego rozwoju małopolskiej wsi” – powiedział Sir Julian Rose podsumowując pierwsze spotkanie okrągłego stołu ICPPC.

17.6.2001 w Krakowie odbyło się seminarium zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) pt. ,,Wzmocnienie ekonomii małopolskiej wsi: Okrągły stół dyskusyjny ICPPC. Co możemy zrobić razem?”
Zgromadziło ono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji – między innymi przedstawicieli władz województwa małopolskiego, organizacji rolniczych, świata nauki, organizacji pozarządowych, biznesmenów, polityków oraz rolników ekologicznych. Celem seminarium było przedstawienie możliwości rozwoju ekologicznego małopolskiej wsi, określenie barier blokujących rozwój w tym kierunku oraz przedstawienie partnerów, których współpraca mogłaby zmienić obecną sytuację.
Na seminarium głos zabrali między innymi:
• Poseł Zofia Krasicka Domka, lekarz: „Dla zdrowia ważniejsze jest rolnictwo niż medycyna”
• Jadwiga Bandura, Prezes Unii Konsumentów Polskich: „Konsumenci chcą lokalnych produktów – ziemniaki prosto z gospodarstw”
• Antoni Rumian, Dyrektor Departamentu Gospodarki Rolnictwa i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski: „Małopolska jest predestynowana do rolnictwa ekologicznego”
• Prof. Jacek Zimny, AGH, Stowarzyszenia: Geotermalne, Słoneczne, Wiatrowe: „Potencjał energii odnawialnych w Polsce jest 100 razy większy niż zapotrzebowanie naszego kraju”
• Barbara Bubula, Radna, Prezes Stowarzyszenia Samorządny Kraków: „17 nowopowstałych hipermarketów w Krakowie przyczyniło się do likwidacji około 50 000 miejsc pracy. Ich ekspansja jest zagrożeniem dla mieszkańców dużych miast i lokalnej ekonomii”
• Stanisław Gruszkowski, Wiceprzewodniczący Małopolskiej Izby Rolniczej proponuje wykorzystanie słomy zamiast paliw kopalnych
• Renata Bukowska, ECEAT-Poland, Urząd Gminy Wadowice, „Zielony Sklep”, nauczyciel: „Ekoedukacja i ekoturystyka to szansa dla wielu gospodarstw ekologicznych”
• Władysław Zawiślak – Prezes Małopolskiej Fundacji Rolniczej: „Naj¬ważniejsza jest współpraca i wymiana doświadczeń”
• Krzysztof Wietrzny – Dyrektor Centrum Ekologicznych Technologii „Sunflower Farm”: Po zsumowaniu subsydiów, kosztów społecznych, kulturowych i środowiskowych, okazuje się, że energia ze źródeł tradycyjnych jest droższa od energii ze źródeł odnawialnych”
• Paweł Kobielus, gospodarstwo ekologiczno-edukacyjne: „Utrzymuję swoją rodzinę z 6 ha gospodarstwa ekologicznego sprzedając produkty na lokalnym rynku”
• Kazimierz Rabsztyn, Małopolska Unia Rolnictwa Ekologicznego: „Dziękuję twórcom Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi za impuls do podjęcia konkretnych działań”
• Sir Julian Rose i Jadwiga Łopata – Dyrektorzy ICPPC: „MałoPolska wieś jest jak wielki skarb, którego wspólnie musimy bronić wykorzystując ogromną szansę wprowadzenia pozytywnych, ekologicznych zmian”
BARIERY
Wg uczestników okrągłego stołu ICPPC najważniejsze bariery ekologicznego rozwoju małopolskiej wsi to:
• nieprzestrzeganie prawa
• często złe regulacje prawne, brak odpowiednich przepisów, ustaw
• wszechobecna korupcja
• złe wykorzystanie pieniędzy publicznych, rządowych i dotacji zagranicznych
• mała świadomość – zarówno wśród rolników-producentów, jak i konsumentów
• małe zainteresowanie i poparcie ze strony władz szczególnie gminnych
• słaby przepływ informacji
• słaba promocja i reklama
POMOŻE
Sytuację tę może zmienić:
• egzekwowanie i przestrzeganie istniejącego prawa, oraz karanie korupcji
• wprowadzanie nowych przepisów i ustaw sprzyjających ekologii
• promocja rolnictwa i żywności ekologicznej w szkołach
• szeroka edukacja rolników i konsumentów,
• wzmacnianie lokalnej ekonomii poprzez tworzenie w miastach lokalnych wiejskich centrów, bazarów, sklepów, salonów np. „Smak Małopolski –  żywność prosto z gospodarstwa”
• szersze doradztwo dla rolników w zakresie produkcji ekologicznej
• poparcie finansowe i promocyjne dla powstających grup ekoproducentów i przetwórni
• szeroka promocja i powielanie dobrych projektów na terenie całej Małopolski
• promowanie żywności ekologicznej w urzędach i na oficjalnych spotkaniach
• promocja ekoturystyki i edukacji w ekologicznych gospodarstwach rolnych
• wykorzystanie istniejącego prawa np. w zakresie energii odnawialnych
• tworzenie spółek wodnych, wiatrowych
• przepis zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej umożliwiający sprzedaż mleka niepasteryzowanego i produktów z niego przechodzących
• wprowadzenie przepisów dla przydomowego przetwórstwa i handlu
• ulgi w podatku rolnym
powołanie grupy roboczej ds. usuwania barier
PARTNERZY
Wzmocnienie ekonomii małopolskiej wsi poprzez właściwe wykorzystanie jej walorów i atutów w postaci możliwości produkowania żywności ekologicznej, rozwoju ekoturystyki, wykorzystania ekologicznych technologii, zachowania lokalnych tradycji, rozwoju lokalnych rynków zbytu jest możliwe przy wspólnym działaniu:
• organizacji rolniczych
• stowarzyszeń konsumentów
• instytucji rządowych oraz wojewódzkich
• władz rządowych i polityków
• lokalnych samorządów (gminnych i powiatowych)
• instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni wyższych)
• organizacji pozarządowych
• rolników i konsumentów
• banków i biznesu
PODSUMOWANIE
• Każda działalność ma trzy wymiary: gospodarczy, środowiskowy, społeczny. Konieczna jest międzysektorowa współpraca szeroko wspierana przez władze.
• Należy kontynuować tego typu konstruktywne spotkania i dlatego kolejne spotkanie odbędzie się w październiku; organizatorzy: ICPPC wspólnie z Akademią Rolniczą.
• ICPPC zajmie się powołanie grupy roboczej ds. usuwania barier
• ICPPC zainicjuje projekt „Wiejskiego centrum rozwojowego w mieście” we współpracy z hrabstwem Oxford. – Interesującą propozycję przedstawił współ-dyrektor ICPPC Sir Julian Rose. Zaproponował on tworzenie „Wiejskich Centrów Rozwojowych w Mieście”, które mają na celu rozwiązanie problemów wsi łącząc promocję rolnictwa ekologicznego, produkcję lokalnej żywności wysokiej jakości, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, edukację, kulturę i sztukę.
Uczestników seminarium poczęstowano żywnością ekologiczną, przygotowaną przez rolników ekologicznych województwa małopolskiego. Na stole pojawiły się przepyszne ciasta i kanapki przygotowane z mąki razowej oraz soki owocowe produkowane z owoców z upraw ekologicznych.

Jadwiga Łopata
ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 033 8797114
Jadwiga Łopata