Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Milanówek miasto – ogród – pionier selektywnej zbiórki odpadów

Milanówek – miasto zieleni, jedwabiu, zabytkowych willi, licznych pomników przyrody. Miasto pełne uroku, niepowtarzalnej aury, żyjące własnym, zwykle niezbyt spiesznym rytmem. Warunki środowiska przyrodniczego, piaszczysty grunt, głęboko zalegające wody gruntowe, bogate zalesienie i zadrzewienie, korzystny mikroklimat powoduje, że wiele osób chciałoby zamieszkać tu na stałe.

Zachowanie oryginalnego krajobrazu miejscowości stanowi o niepowtarzalnym charakterze miasta. Zrównoważony rozwój środowiska w Milanówku jest jednym z priorytetowych celów miasta, za tym idzie zadowolenie i satysfakcja mieszkańców.

Milanówek z każdym rokiem rozwija się, a przy tym nie traci swojego niepowtarzalnego charakteru i uroku. Rozwój demokracji lokalnej i samorządność stwarza szansę na ukształtowanie bardziej zrównoważonego i harmonijnego programu rozwoju miasta. Od wielu lat ratuje się walory przyrodniczo krajobrazowe i architektoniczne przy realizacji bardzo potrzebnych inwestycji o niewielkim czy prawie żadnym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze.

W celu ochrony unikalnych walorów przyrodniczych Milanówka oraz kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami od 1993 r., na terenie miasta Milanówka funkcjonuje z dużym powodzeniem system selektywnej zbiórki odpadami. W tym czasie do systemu przystąpiło 3500 gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i z każdym dniem liczba ta wzrasta.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej segregują odpady do kolorowych worków a w wielorodzinnej do kolorowych pojemników. co roku przybywa gospodarstw domowych segregujących odpady u źródła. W Milanówku segreguje się makulaturę, złom, plastik, szkło, tetra paki, odpady organiczne, odpady wielkogabarytowe, opony, odzież używaną i tekstylia a od kilku lat także odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, świetlówki, baterie, przepracowane oleje, akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD. To wszystko w Milanówku stało się już obowiązującą normą.

Miasto Milanówek przekazuje posegregowane odpady firmie AMINEX. Przedmiotem działania firmy Aminex jest gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu surowców wtórnych. Na terenie Milanówka firma Aminex świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów posegregowanych w kolorowych workach (system obejmujący zabudowę jednorodzinną) oraz z kolorowych pojemników ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej.

Firma Aminex posiada własną bazę, gdzie następuje oczyszczanie i sortowanie odpadów na poszczególne frakcje po czym odpady przekazywane do ponownego przetworzenia.

  • makulatura jest przekazywana do papierni,
  • szkło do huty szkła,
  • tworzywa sztuczne są przekazywane producentom opakowań,
  • złom do huty,
  • odpady organiczne dostarczane są do Miejskiej Kompostowni w Grodzisku Mazowieckim.Dzięki selektywnej zbiórce odpadów mamy pozytywne efekty takie jak:
  • co roku jest więcej zagospodarowanych surowców wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom, odpady organiczne,)
  • co roku mniej odpadów trafia na wysypiska,
  • mniej zaśmiecane są tereny ogólnodostępne.

Milanowskie rady na wszystkie odpady

W tym roku trzeci września był świętem Miasta – Ogrodu. W czasie Dnia Milanówka poświęconego segregacji odpadów odbył się całodzienny festyn pod hasłem „Milanowskie rady na wszystkie odpady”. Hasło przewodnie tegorocznego festynu to jedno z założeń programowych miasta na najbliższe lata, bowiem w Mieście – Ogrodzie należy segregować wszystkie odpady.

Festyn z okazji Dnia Milanówka miał na celu dalsze pogłębienie zainteresowania problematyką ochrony środowiska tak dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Odbyły się konkursy i spotkania pod hasłem „Milanowskie Rady na wszystkie odpady”, konkurs na najlepsze hasło „Milanówek znany w świecie – segreguje swoje śmieci”, konkurs sprawnościowy „Segregujemy odpady” pod patronatem firmy AMINEX, konkurs plastyczny „Ekologiczny Milanówek”, projekcja filmu „Ekologia w Milanówku”. Wszystko to przeplatane zawodami sportowymi (m.in. III Mistrzostwa Polski w Skokach Rowerowych) i atrakcyjnymi występami muzycznymi. Znany satyryk Paweł Dłużewski – mieszkaniec Milanówka – zaprezentował program rozrywkowy pod hasłem „Segreguję śmieci dla zdrowia naszych dzieci”.

Wrześniowy termin imprezy, kiedy przypada tradycyjny już Dzień Sprzątania Świata (w którym Milanówek uczestniczy od lat) zapewne przyczyni się do wzrostu świadomości proekologicznej.

Można mieć nadzieję, że Milanówek XXI wieku dla wielu gmin stanie się dobrym przykładem permanentnego działania na rzecz środowiska.

Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców

Od lat samorząd lokalny, w bliskiej współpracy ze szkołami i placówkami wychowania pozaszkolnego, podejmuje różnorakie działania, mające na celu uświadamianie zagrożeń jakie dla środowiska człowieka niesie współczesna cywilizacja i w związku z tym podejmuje odpowiednie kroki w celu kształtowania nawyków selektywnej segregacji odpadów, poczynając od przedszkolaków a kończąc na dorosłych mieszkańcach miasta. W przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych organizowane są spacery ekologiczne, w czasie których wychowawcy zwracają uwagę na konieczność troski o środowisko, wskazując gdzie znajdują się uliczne kosze, do których należy wrzucać odpadki. W starszych klasach szkół podstawowych co roku organizuje się pogadanki, konkursy, których finał ogólnomiejski organizowany jest pod patronatem burmistrza przy współpracy z firmą AMINEX. Finałowi – z udziałem dzieci i rodziców – towarzyszą występy artystyczne, prezentacja dorocznej wystawy – dorobku młodych artystów plastyków na tematy ekologiczne i wreszcie rozdanie nagród dla wyróżniających się w tych działaniach dzieci i nauczycieli.

W ostatnich miesiącach powstał atrakcyjny film poświęcony potrzebie selekcjonowania odpadów i ukazujący jak praktycznie przebiega realizacja tej idei na terenie Milanówka (wspomniany film „Ekologia w Milanówku”). Film jest kolejnym elementem edukacji proekologicznej, a projekcjom filmu towarzyszą kolejne konkursy aktywizujące dzieci i młodzież na rzecz troski o środowisko.

W oparciu o obserwacje nauczycieli, samorządowców, pracowników Referatu Ochrony Środowiska i funkcjonariuszy Straży Miejskiej można stwierdzić, że świadomość potrzeby stałej troski o środowisko w Milanówku wciąż rośnie i przynosi to zauważalne wyniki.

Więcej o Dniu Milanówka podano na stronach internetowych miasta: www.milanowek.pl, a także na stronach WWW Towarzystwa Miłośników Milanówka: tmm.net.pl. Obszerny folder informacyjny o mieście znajduje się pod adresem: www.milanowek.pl/pliki/folder_2004.pdf. Zainteresowanym naszą działalnością na rzecz środowiska służymy dalszymi informacjami osobiście lub pod tel. 022 758-30-61 wew. 221, 212 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600.

Od red.
Jedną z cech organizacji ekologicznych jest bycie o krok do przodu względem „mainstreamu”. Nieraz przypada nam rola sumienia dla biznesu czy urzędników czy wręcz wyrzutu sumienia całego społeczeństwa. Rolą prasy, czwartej władzy, jest patrzyć na ręce elit. Często zaś świat widziany z dołu jest różny od widzianego z góry.
Prosimy więc czytelników, zwłaszcza z opisanych w tym dziale miejscowości, o własne opinie i refleksje nt. stanu środowiska i działań władz na ich terenie.
Jerzy Wysocki