Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NA POMOC MOKRADŁOM PARSĘTY

NA POMOC MOKRADŁOM PARSĘTY
Dorzecze Parsęty – okolice Kołobrzegu, Białogardu, Karlina i Gościna – to jeden z najcenniejszych turystycznie i ekologicznie obszarów kraju. Zajmuje połowę wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Znajduje się tu 20 gmin, należących do 6 powiatów, a w tym jest 18 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Parsęta bierze początek w pobliżu wsi Parsęcko k. Szczecinka, przepływa 131,7 km i wpada do Bałtyku w Kołobrzegu. Ogólna powierzchnia zlewni Parsęty wynosi 3150 km2.

Znaczna część dorzecza Parsęty – to wielkie mokradła. Z gospodarczego punktu widzenia, tereny bagniste są zwykłymi nieużytkami. Zupełnie inaczej postrzega je przyrodnik. Dla niego to niezwykle bogate siedliska roślin i zwierząt. Okresowe wahania poziomu wód sprzyjają występowaniu mnóstwa ptaków, owadów, drzew, krzewów i traw. Wszystkie one stanowią zwarty, skomplikowany i wzajemnie od siebie zależny system. Naruszenie jednego elementu negatywnie wpływa na pozostałe. Bagna są naturalnymi oczyszczalniami ścieków, zaporą dla spływających z pól nawozów azotowych, regulują także poziom wód – zapobiegając powodziom.
W krajach Europy Zachodniej przez wiele lat niszczono bagna, prowadząc intensywną gospodarkę rolną i leśną. Bagna wprawdzie zlikwidowano, ale okazało się, że nie zawsze skutki tego były dobre. W Polsce działo się inaczej, głównie z uwagi na brak środków finansowych. Należałoby obecnie prowadzić taką gospodarkę, aby ocalić dorzecze Parsęty dla przyrody, człowieka i przyszłości.
Pomocy w tym zakresie chce udzielić Ministerstwo Ochrony Środowiska Królestwa Danii. Oferuje 5 milionów koron na program ocalenia unikalnej przyrody tego obszaru przed zniszczeniami. Fachowa nazwa programu – „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”. Uczestniczy w nim Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, koszaliński Od dział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Politechnika Koszalińska i kilka innych instytucji. Prace rozpoczęto we wrześniu 2000 r., a zakończą się w r. 2003.
Jednym z najważniejszych zadań jest opisanie występujących tu gatunków fauny i flory. Zrobili to częściowo pracownicy Politechniki Koszalińskiej, ale nie są oni w stanie dotrzeć wszędzie. Dlatego pomaga im w tym kilkudziesięciu nauczycieli z terenu dorzecza Parsęty, którzy w ramach zajęć kółek biologicznych prowadzą ze swoimi uczniami badania środowiska.
Podczas niedawnego seminarium w Karlinie prof. Tomasz Hosse i Agnieszka Szczęśniak z Politechniki Koszalińskiej mówili, na co zwracać szczególną uwagę oraz przedstawili pierwsze wnioski dotyczące możliwości uprawiania turystyki w dorzeczu Parsęty. Holgar Petersen z duńskiej firmy „Water Consult Itd.” przyznał, że gdy zobaczył bagniska po raz pierwszy, to... stał oniemiały z zachwytu przez ponad dwie godziny.
W ramach seminarium nauczyciele obejrzeli podmokłe tereny w okolicach Gościna oraz praktycznie zapoznali się z metodami badań. Program ochrony mokradeł, który ma stanowić jej efekt, pozwoli określić zasady prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej. Na jego podstawie będzie się też można ubiegać o pieniądze z Unii Europejskiej, a może nawet otworzyć w tym rejonie park krajobrazowy.

Bernard Konarski
Bernard Konarski