Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIE DLA KOLEJNEGO KAMIENIOŁOMU W RYBNICY LEŚNEJ K. WAŁBRZYCHA CZYLI ILE MOŻNA POMIEŚCIĆ KAMIENIOŁOMÓW W POBLIŻU PARKU KRAJOBRAZOWEGO SUDETY WAŁBRZYSKIE?!

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: zadenqba@wp.pl


NIE DLA KOLEJNEGO KAMIENIOŁOMU W RYBNICY LEŚNEJ K. WAŁBRZYCHA
CZYLI ILE MOŻNA POMIEŚCIĆ KAMIENIOŁOMÓW
W POBLIŻU PARKU KRAJOBRAZOWEGO SUDETY WAŁBRZYSKIE?!

Prosimy o wsparcie wszystkie ekologiczne organizacje oraz osoby pragnące pomóc w ww. sprawie.
W bezpośredniej bliskości Parku Krajobrazowego „Sudety Wałbrzyskie” planowana jest budowa drugiego kamieniołomu „Rybnica1”, realizowanego przez firmę AGAR. Teren górniczy graniczy z Parkiem i jest obszarem źródliskowym dorzecza Bystrzycy (potok Rybna).
Występuje tam szereg cennych przyrodniczo gatunków:
• Na górze Klin (teren projektowanego kamieniołomu) stwierdzono występowanie włochatki (Aegolius funerus) – gatunku zagrożonego wyginięciem.
• Przyszły obszar górniczy będzie się stykał z powołaną strefą ochronną bociana czarnego (Ciconia nigra) – jedynego znanego lęgowiska na tym terenie.
• Teren ten z kolei jest objęty projektem Czynnej ochrony pluszcza w Sudetach Środkowych finansowanym przez ONZ a realizowanym przez nasze stowarzyszenie.
• W okolicy przyszłego obszaru górniczego znajdują się także siedliska (do niedawna uznawanego za wymarłego) motyla – niepylaka mnemozyne odmiany śląskiej (Parnassius mnemosyne ssp. Sileciaus).
• Na górze Klin znajdują się również stanowiska chronionych gatunków flory: dziewięćsił bezłodygowy i lilia złotogłów.

Wszystkich chętnych prosimy aby w tym dniu słali faxy z protestami do:
Gminy Mieroszów 0-74/849-43-03
Wojewody Dolnośląskiego 0-71/340-69-82