Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NLP – EDUKACJA BARDZIEJ EKOLOGICZNA

NLP – EDUKACJA BARDZIEJ EKOLOGICZNA
Nasza cywilizacja przekroczyła już próg epoki przemysłowej, rozpoczął się kolejny etap, który wymaga od ludzi nowych umiejętności i innego traktowania rzeczywistości. Modne ostatnio określenie „osobowość ekologiczna” oznacza mądrzejsze i bardziej odpowiedzialne podejście do świata, w którym żyjemy. To większa świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, harmonijnego współistnienia różnych gatunków i ludzkiej odpowiedzialności za „zdrowie” Ziemi. Wcześniejsze postrzeganie rzeczywistości, w której człowiek widziany był na podobieństwo raczej mechanizmu niż cząstki natury, życie społeczne jako pełna rywalizacji walka o byt, a nacisk kładziony na niczym nieograniczony postęp gospodarczy i technologiczny powoli zostaje zastąpione tzw. podejściem ekologicznym. Nowy styl życia wymaga od nas dążenia do lepszego zrozumienia praw natury, pogłębiania własnej świadomości, zastanowienia się czy współczesne społeczeństwo umożliwia realizację takich potrzeb jak miłość, bezpieczeństwo czy obcowanie z przyrodą. To czas nowego wartościowania, przejścia od ekspansji do ochrony, od ilości do jakości, od rywalizacji do współpracy, od dominacji i kontroli do partnerstwa i zaniechania przemocy.Nie jest to zmiana łatwa, a system edukacji stworzony na potrzeby społeczeństwa industrialnego nie jest w stanie przygotować ludzi do nowego, bardziej ekologicznego zaistnienia w świecie. Współczesna cywilizacja charakteryzuje się pośpiechem, wielkim tempem zmian i nadmiarem zewsząd napływających informacji. XXI wiek oczekuje ludzi, którzy potrafią czuć, szybko odnajdywać się w nowych sytuacjach, myśleć samodzielnie i krytycznie, bezproblemowo nawiązywać nowe kontakty i przede wszystkim postrzegać swoje życie w sposób ekologiczny i globalny. Nowe wyzwanie to inne podejście do świata i edukacja, która pozwoli rozwinąć ludzką empatię, zdolności przystosowawcze, zmienić dotychczasowe podejście do przyrody i poszerzyć (wcześniej dość ograniczoną) percepcję. To nauka nie tyle określonych treści, ile samego szybkiego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności. Ekologia emocjonalna w zachowaniach wobec siebie i innych jest na topie już od ostatniej dekady zeszłego stulecia i jednoznacznie kojarzy się ze skrótem NLP – neurolingwistycznym programowaniem. NLP zdaje się być początkiem edukacji na miarę nowych wymagań, jakie stawia nam cywilizacja. Nie bez powodu określane jest mianem psychologii następnej generacji. Ten holistyczny program obejmuje naukę o człowieku: jego podejściu do świata, percepcji, znaczeniu słów i gestów, jakimi się posługuje, języku ciała, stosunku do czasu, podejściu do problemów, zahamowaniach wewnętrznych itd.
To zbiór praktycznych modeli i sposobów poznania samego siebie, efektywnego postępowania, komunikacji i technik służących wprowadzaniu zmian w sobie i innych. To przeniesione w praktykę, a teoretyczne do tej pory koncepcje dotyczące m.in.: ludzkiego intelektu, emocji, kreatywności czy intuicji. To kursy, na których można nauczyć się jak odkryć i aktywizować własne „wewnętrzne” zasoby na korzyść nie tylko własną, ale i innych ludzi i samego środowiska naturalnego.
Kursy NLP uczą jak się uczyć, nie dają tzw. ryby, ale „wędkę”, dzięki której jesteśmy w stanie pracować nad własnym rozwojem i bardziej ekologicznym, czyli naturalnym istnieniem w rzeczywistości, która nas otacza.
Ponieważ NLP to zarówno teoria, jak i praktyka – znaleźć tu można na przykład swój najlepszy model postępowania czy rozwiązywania problemów, poznać swoje mocne i słabe strony lub bariery, które powodują, że nie osiągamy sukcesów, lub też odkryć własne, dotąd nieuświadamiane zasoby wewnętrzne, innymi słowy nabyć umiejętność wykorzystania swojego duchowego, intelektualnego i emocjonalnego potencjału. Techniki te są na tyle uniwersalne, że okazują się skuteczne również w przypadku terapii – znacznie zredukowały czas jej trwania i co najważniejsze wprowadziły pojęcie wewnętrznej ekologii – pozbawiły konieczności „wywnętrzania się”. Pracując tylko na emocjonalnych reakcjach można uniknąć ingerencji w strefę osobistą pacjenta pomagając mu odbyć wędrówkę od zaburzeń zdrowotnych do stanu całkowitej kontroli nad własnym zdrowiem. W biznesie wprowadzone zostało nowe pojęcie WIN – WIN (wygrana – wygrana), kiedy w negocjacjach stawia się na czele zadanie uwzględnienia wszechobecnej korzyści. Czas rekinów odchodzi do lamusa – drzwi otwierają się przed nową generacją w biznesie – biznesem czystych rąk.
NLP również pozwala nam zacząć od siebie proces zmian, w kierunku bardziej ekologicznego bycia w świecie. Pogłębia naszą świadomość, poszerza wiedzę o własnym ciele i umyśle, wskazuje naturalne zasoby, których nie jesteśmy świadomi. To edukacja, która rozwija samodzielność i kreatywność, pokazuje jak żyć w zgodzie ze sobą i naturą. Pomaga istnieć bez agresji, zaborczości i przemocy czerpiąc z własnego bogatego „wnętrza” zamiast wydzierać wszystko innym. To jedna z dostępnych nam dróg kształtowania w sobie tzw. osobowości ekologicznej.

Anna Mazgaj
Anna Mazgaj