Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH!! NOWA PRZYSZŁOŚĆ!!!

NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA
ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH!!!
NOWA PRZYSZŁOŚĆ!!!
Ta pionierska inicjatywa oferuje młodym ludziom w Europie możliwość uczenia się razem zawodu rolnika ekologicznego. Jest to wspólny europejski program kształcenia rolników ekologicznych.

Wszystko dzieje się w Danii, językiem porozumiewania się i wykładowym jest angielski, a program jest za darmo. Osią programu edukacyjnego „rolnik ekologiczny”, który łączy młodych ekologów ze Wschodu i Zachodu, jest praktyczna działalność rolnicza. Dwuletni program, podczas którego studenci uczą się, by zostać profesjonalnymi rolnikami, obejmuje dwa semestry w szkole wyższej i rok praktyk na farmie.
„Oczekujemy, że młodzi ludzie będą kontynuować pozytywny rozwój w kierunku ekologii w Europie. Można by nazwać ich pewnego rodzaju chorążymi i wdrożeniowcami” – mówi Kristian Herget, dyrektor duńskiej Řkologiske Landbrugsskole (Wyższej Szkoły Rolnictwa Ekologicznego). Informuje on, że wspólny europejski program kształcenia rolników ekologicznych jest pierwszym tego rodzaju programem w Europie. Program nauczania w języku angielskim jest oparty na znanym duńskim programie kształcenia rolników i jego treść będzie odbiciem wysokich, zawodowych standardów duńskiego rolnictwa.
Řkologiske Landbrugsskole niedawno umieściła informacje o programie na nowej stronie internetowej, www.organicfarmer.dk, gdzie wszyscy zainteresowani mogą znaleźć informacje o tym programie, szkole go organizującej i rolnictwie ekologicznym.
1 listopada 2002 pierwsza grupa studentów rozpocznie program „Rolnik ekologiczny”. Każdego roku 20 – 25 studentów zaczyna naukę (w tym roku nadal są wolne miejsca). Liczebność grupy jest ograniczona, ponieważ mniejsza grupa zapewnia wyższą jakość nauki i praktycznego szkolenia.
TREŚĆ SZKOLENIA
Studenci zaczną od pięciomiesięcznego kursu w Řkologiske Landbrugsskole w Danii. Podczas jego trwania zapoznają się z podstawowymi zasadami rolnictwa ekologicznego. To wprowadzenie obejmuje dokładne zapoznanie się z każdą z głównych gałęzi produkcji. Studenci otrzymają podstawowe informacje z uprawy roślin, hodowli zwierząt, takich jak: bydło mleczne, bydło mięsne, świnie, owce i drób, jak również z mechaniki, technologii i obsługi maszyn.
Nauczanie będzie prowadzone w formie ćwiczeń, praktycznego szkolenia na warsztatach i w laboratoriach, wycieczek i międzybranżowych projektów. Te ostatnie formy nauczania są ważną częścią programu, ponieważ tu studenci uczą się współpracować z innymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów. W ten sposób sami muszą ponosić odpowiedzialność za nabywanie wiedzy i umiejętności porozumiewania się na różnych poziomach. Są to kwalifikacje, które w połączeniu z zawodowymi umiejętnościami, są ważne w chwili, kiedy studenci rozpoczynają praktyki.
Okres praktyk to 12-miesięczny staż na duńskiej farmie. Studenci są indywidualnie umieszczani na farmach, gdzie będą mieli oddzielne zakwaterowanie. Rodzina goszcząca zapewni pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Przez cały okres praktyk studenci będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie, które po opodatkowaniu będzie wynosiło 3 – 4 tys. duńskich koron. Każdy student będzie uczestniczyć w codziennej pracy na farmie razem z farmerem i jego pracownikami. W ten sposób zdobędzie mnóstwo technicznych i praktycznych umiejętności.
Następnie studenci wracają do Řkologiske Landbrugsskole, gdzie zakończą program podczas 6-miesięcznego semestru w szkole. Wejdą teraz głębiej w różne tematy i więcej nacisku niż podczas pierwszego semestru zajęć zostanie położone na aspekty teoretyczne. Finanse i zarządzanie będą odgrywały ważniejszą rolę, a w trakcie semestru studenci będą mieli więcej możliwości podążania za własnymi zainteresowaniami i tym samym specjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach. Drugi semestr w szkole obejmuje kilka międzybranżowych zadań i projektów, które prowadzą do ostatecznego dużego projektu. Jest on główną częścią egzaminu końcowego.
Po zdaniu egzaminu studenci otrzymują oficjalny dyplom „rolnika ekologicznego” jako symbol zdania przez nich egzaminu na wykwalifikowanego rolnika ekologicznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Danii, regulującymi kształcenie rolników.
Nowi rolnicy ekologiczni są teraz, zarówno w teorii jak i w praktyce, przygotowani do kontynuowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w swoich krajach ojczystych i tego właśnie się od nich oczekuje.
FINANSE
Program kształcenia jest bezpłatny. Oznacza to, że nie trzeba opłacać czesnego. Jest tak, ponieważ Dania wspiera program finansowo. Student musi jednakże opłacić zakwaterowanie i wyżywienie podczas swojego pobytu w Řkologiske Landbrugsskole. Jest to szkoła z internatem, a opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wynoszą około 2 500 duńskich koron na miesiąc.
W okresie praktyk studenci otrzymują wynagrodzenie. To wynagrodzenie, które wyniesie 36 – 48 tys. duńskich koron, po opodatkowaniu, jest więcej niż wystarczające na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, jak również kosztów podróży do domu podczas wakacji.
TŁO
Tłem dla tej nowej inicjatywy edukacyjnej jest współpraca między Řkologiske Landbrugsskole i duńskim Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. Jej celem jest przede wszystkim promocja rolnictwa ekologicznego na poziomie europejskim, ale także stworzenie trwałej bazy dla obecnej i przyszłej produkcji. Bardzo istotne jest tu wykształcenie większej liczby wykwalifikowanych rolników ekologicznych oraz zapewnienie im poprzez ich edukację, dobrze funkcjonującej zawodowej i socjalnej międzynarodowej sieci powiązań, w której mogą powstać nowe pomysły i gdzie produkowane są środki, które promują rozwój ekologiczny.
Współpraca między Řkologiske Landbrugsskole a Ministerstwem będzie w przyszłości obejmowała wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla rolników, nauczycieli wyższych szkół rolniczych i doradców / konsultantów. Oczekuje się, że te nowe inicjatywy wejdą w życie do końca r. 2003.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Ponieważ liczba wolnych miejsc jest ograniczona, jest ważne, aby osoby zainteresowane programem natychmiast skontaktowały się z Biurem Międzynarodowym Řkologiske Landbrugsskole. Wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.organicfarmer.dk, ale zawsze można także skontaktować się z nauczycielem odpowiedzialnym za kurs Nielsem Nřrskov lub jego współpracownikiem Knudem Suhr, za pomocą poczty e-mail: info@organicfarmer.dk, lub telefonicznie: + 45 96 96 66 65 / + 45 20 19 50 66.

tłum. Justyna Tkaczyk
tłum. Justyna Tkaczyk