Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OBYWATELSKI RUCH EKOLOGICZNY

motto:
Moim programem jest zmniejszanie łajdactw i utorowanie drogi uczciwości.

Józef Piłsudski

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą aktywnych mieszkańców Łodzi pragnących mieć wpływ na jakość naszego codziennego życia. Powołaliśmy Obywatel-ski Ruch Ekologiczny (ORE), aby pod jego szyldem prowadzić działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony jakości życia przeciętnego obywatela, a także na rzecz edukacji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej.

Uważamy, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemów ekologiczno-społecznych jest samoorganizacja, samopomoc i samoobrona obywateli oraz ich uniezależnienie od opiekuńczej roli państwa. Dlatego jednym z głównych celów ORE jest wspieranie aktywności obywatelskiej i tworzenie warunków dla rozwoju demokracji lokalnej.

Przez demokrację rozumiemy to, że przeciętny obywatel ma prawo w istotny, a nie fik-cyjny sposób wpływać na kształt swojego życia prywatnego jak i życia politycznego społeczności, do której należy i że ma prawo realizować pełnię człowieczeństwa. To uważamy za dobre. Łączy nas przekonanie, że władza lokalna powinna dbać o interes publiczny i ochronę śro-dowiska, a nie stawać w obronie korzyści koncernów, banków i różnych niejawnych grup in-teresów.

Naszym zdaniem rozwój Łodzi to nie powiększanie obszaru miasta czy zwiększanie liczby jego mieszkańców, to niekoniecznie budowanie coraz to nowych dróg szybkiego ruchu, coraz to większych supermarketów czy spalarni śmieci. Rozwój to przede wszystkim: polepszanie jakości codziennego życia.

Obywatelski Ruch Ekologiczny jest pozarządową, niezależną i nie nastawiona na zysk organizacją. Jednym z głównych naszych celów jest szerzenie odpowiedzialnych wzorców życia odrzucających konsumpcjonizm, kulturową uniformizację, niszczenie środowiska i społeczności lokalnych.

KAMPANIE

Nie chcemy skończyć na onkologii – celem kampanii jest wspieranie społeczności lokalnych z aglomeracji łódzkiej w procesach konsultacji projektów inwestycji groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Podróż bez spalin – kampania na rzecz ekologicznego transportu. Propagujemy transport zbiorowy (kolej, tramwaje, autobusy), ruch rowerowy i ruch pieszy. Upowszechniamy hasło Tiry na Tory czyli idee przewozu przez nasz kraj tranzytowych tirów na platformach kolejowych, jak to się dzieje w Szwajcarii i Austrii. Opowiadamy się za ograniczeniami dla ruchu samochodowego w mieście. Występujemy w obronie likwidowanych torowisk i pętli tramwajowych.

Kampania antyautostradowa – domagamy się rezygnacji z budowy prywatnych autostrad za publiczne pieniądze. Kraje zachodnie i Stany Zjednoczone są najlepszym dowodem, że autostrady pogłębią tylko problemy transportowe w Polsce. Na ich budowie skorzystają wyłącznie bogate koncerny samochodowe, paliwowe i budowlane. Przeciętny obywatel straci najwięcej…

W obronie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich– prowadzimy działania mające na celu niedopuszczenie do zniszczenia przez autostradę Parku Krajobrazowego, który jest dobrem wspólnym wszystkich Łodzian.

Kupuj Lokalne– propagujemy robienie zakupów w miejscu zamieszkania. Informujemy o zagrożeniach ze strony hipermarketów. Nowe centra handlowe mogą powstawać tylko tam gdzie jest na to społeczna zgoda okolicznych mieszkańców i handlowców i tylko tam gdzie istnieje łatwy dojazd transportem publicznym. Popieramy tradycyjne rzemiosło. Uważamy, że dzisiaj powinno opłacać się naprawiać i produkować przedmioty dobrej jakości zamiast wytwarzać masowo tandetę.

Działania w ramach kampanii obejmują: zbieranie informacji i danych o przedmiocie kampanii, propagowanie idei kampanii w mediach, tworzenie ruchu obywatelskiego wokół kampanii (spotkania, wykłady, prelekcje), korespondencję, wymianę informacji, szukanie poparcia wśród organizacji krajowych i zagranicznych, konferencje prasowe, petycje do władz, koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia uliczno-teatralne, wystawy fotograficzne, pochody, pikiety, hepeningi, akcje bezpośrednie.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydajemy niezależny biuletyn promujący pro-ekologiczne środki transportu – „Prasa Krytyczna”. Wydajemy również liczne ulotki, foldery, plakaty i naklejki edukacyjne.

PRELEKCJE I WARSZTATY

Prowadzimy prelekcje i warsztaty w łódzkich szkołach. Poniżej tematyka części z nich:
Podróż bez spalin (zagrożenia transportowe i sposoby przeciwdziałania),
Autostrady – drogie drogi do nikąd (negatywne skutki budowy nowych dróg),
Małe jest piękne, a duże dotowane (globalizacja, podział dóbr, wolny rynek, polityka korporacji, umowy międzynarodowe oraz wpływ tych zjawisk na pogłębianie się kryzysu ekologicznego i społecznego) .

PROJEKCJE FILMOWE

Organizujemy nieregularne projekcje filmów z drugiego obiegu, których nie można o-bejrzeć w telewizji, np.: Wpuszczeni w korek, Earth First!, Shell on Earth, Góra św. Anny i inne.

AUDYCJA RADIOWA

Prowadzimy społeczno-ekologiczną audycję radiową Czy masz świadomość…? w Radiu „Żak” (od 1996 r.). Program nadawany jest w niekomercyjnej, studenckiej stacji radiowej. Ma on radykalny przekaz będąc jednocześnie zupełnie nieograniczany i niecenzurowany przez władze lub nacisk sponsorów.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z indywidualnymi osobami, grupami nieformalnymi, komitetami mieszkańców. Utrzymujemy stały kontakt z wieloma organizacjami z kraju i ze świata. ORE należy do Łódzkiego Porozumienia Organizacji Ekologicz-nych – nieformalnego porozumienia skupiającego organizacje ekologiczno-społeczne działające na terenie województwa łódzkiego.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

• Możesz pomóc nam w naszych działaniach.
• Możesz skorzystać z naszego wsparcia przy rozwiązywaniu twojego lokalnego problemu ekologiczno-społecznego.
• Możesz wesprzeć nas finansowo wpłacając dowolną kwotę na nasze konto. Bezinteresowna pomoc prywatnych ofiarodawców jest szczególnie cenna dla naszych działań gdyż pozwala nam zachować niezależność. To wg nas podstawowy warunek sensowności takiej działalności, jaką prowadzi ORE. Niezależność, to przede wszystkim uzyskiwanie środków finansowych, koniecznych do działań, bez jednoczesnego dostosowywania tych działań do żądań lub gustów sponsorów.
• Jeżeli zgadzasz się z celami ORE możesz przyłączyć się do grona członków stowarzyszenia.

POSZUKUJEMY LUDZI DO DZIAŁAŃ

Jeśli znudziło Cię bycie „konsumentem i wiecznym, biernym świadkiem” zapraszamy do nas. Możesz w praktyce nauczyć się samodzielnej działalności społecznej, podstaw ekologii bądź zwyczajnie pomóc w naszych inicjatywach…

INFO-ETER

Audycja ekologiczno-społeczna „Czy masz świadomość…?”, 88,8 Fm, co czwartek, od 2100, tel. antenowy: 6313-888, e-mail: slon@zak.p.lodz.pl

ZAPRASZAMY

na spotkania informacyjne dla osób chcących włączyć się w działania ORE, skorzystać z naszego wsparcia lub wesprzeć nasze inicjatywy finansowo, poniedziałki, czwartki 16:00 – 20:00.

ekocentrum
centrum wspierania aktywności obywatelskiej
ul. Kilińskiego 78, (lewa oficyna, I piętro)
Łódź
tel/fax  0-42/630-17-49

Adres do korespondencji:

Obywatelski Ruch Ekologiczny
skr. 290, 90-950 Łódź 1
mail: goral@ore.most.org.pl
mail: http://www.most.org.pl/ore