Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ochrona Przyrody - Konferencja naukowa 21-23 kwietnia 2005

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody, przy współpracy z Katedrą Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 21-23 kwietnia 2005 konferencję naukową, podczas której studenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz młodzi pracownicy instytucji zajmujących się ochroną przyrody będą prezentować wyniki własnych badań naukowych, mających znaczenie dla ochrony przyrody; w imieniu Koła serdecznie zapraszam do wysłuchania prezentowanych referatów (najciekawsze z nich zostaną także opublikowane).

Konferencja ma służyć kilku celom: prezentacji oryginalnych prac młodych naukowców oraz ich krytycznej analizie, dyskusji nad skutecznością różnych instrumentów ochrony przyrody (formalnych i nieformalnych) oraz nad sposobami praktycznego wykorzystania wyników badań w planowaniu i usprawnianiu systemu ochrony przyrody, a także integracji środowiska młodych naukowców zainteresowanych jej ochroną.

Zakres tematyczny konferencji:
  1. Waloryzacja przyrodnicza jako podstawa skutecznego planowania ochrony przyrody.
  2. Interdyscyplinarne badania w ochronie przyrody.
  3. Priorytety ochrony przyrody i wyzwania stojące przed nią na początku XXI wieku.
  4. Nowoczesne i autorskie metody badań naukowych wykorzystywane w pracach z zakresu ochrony przyrody.
  5. Tendencje i aktualne kierunki zmian w środowisku, zachodzące na terenach chronionych.
  6. Ocena skuteczności formalnych i nieformalnych form ochrony przyrody.
  7. Wymierne i pozamaterialne względy przemawiające za zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego.
  8. Świadomość ekologiczna i wiedza przyrodnicza jako podstawa skutecznej ochrony przyrody.
  9. Prawne i ekonomiczne podstawy ochrony przyrody.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji, w tym wykaz prezentowanych referatów, będą na bieżąco zamieszczane na stronie http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/sknop/konferencja

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Łodzi,
Michał Sobczyk,
Przewodniczący SKNOP
Redaktor naczelny www.koniczynka.org
Michał Sobczyk