Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARACH ROLNYCH

OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARACH ROLNYCH
W publikacji można znaleźć referaty ze szkolenia: Ochrona przyrody na poziomie lokalnym w kontekście przystąpienia Polski do UE – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla polskiej przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wodno-błotnych), które odbyło się w Osieczanach k. Krakowa w dn. 7 – 9.5.2003. Tematy referatów obejmują swoim zakresem m.in.: prawodawstwo polskie i UE z zakresu ochrony przyrody, metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych, inwentaryzację przyrodniczą, ochronę wybranych typów ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem terenów wodno-błotnych, możliwości rozwoju polskiego rybactwa stawowego, instrumenty finansowe w ochronie przyrody na obszarach rolnych na przykładzie programów rolno-środowiskowych, wykorzystanie rodzimych gatunków roślin do oczyszczania ścieków.
Redakcja: Tomasz Strojny, Tomasz Walkowicz
Rysunek na okładce: Paweł Adamus
Publikację przygotowały:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków,
tel./fax 0-12/631 57 30, 631 57 31, 631 57 32, e-mail: office@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
Towarzystwo na rzecz Ziemi,
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel/fax 0-33/84 22 120, 84 41 934, e-mail: office@tnz.most.org.pl, www.tnz.most.org.pl, konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (http://www.wfos-krakow.eco.pl), wydrukowana na papierze z makulatury, nie bielonym chlorem
ISBN 83-914267-7-7, Oświęcim – Kraków 2003, 80 str. A4, publikacja bezpłatna*
Zamówienia: Towarzystwo na rzecz Ziemi
Wersja internetowa: www.fwie.eco.pl/na_wsi