Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ODPOWIEDŹ MPO

Kraków, 7.8.2001

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.8.2001 r. uprzejmie wyjaśniamy, że odpady gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w całości odprowadzane są do punktów skupu, w tym: Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych „Wtórpol”, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Eko¬partner”; Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Krinspol”, Krakowskiej Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych „Złom-Stal”. Wywóz każdorazowo potwierdzany jest w skupie dowodem przychodu oddanego surowca.

Przy opróżnianiu pojemników przestrzegane są następujące zasady: danego dnia jeden samochód zbiera jeden rodzaj surowca np. makulaturę, następnego dnia tworzywa sztuczne i konsekwentnie w następne dni kolejne rodzaje surowca (metal, szkło) i ten cykl jest powtarzany. Co najmniej raz w tygodniu każdy pojemnik jest opróżniany, a w miarę potrzeb częściej. Absolutnie nie zdarzają się sytuacje by na dany samochód były zabierane różne surowce z selektywnej zbiórki. Na skrzynię załadowywany jest zawsze jednorodny surowiec wtórny. Zdarza się natomiast, że w wielu pojemnikach obok podstawowego (oznaczonego) surowca np. papieru znajdujemy wszelkiego rodzaju śmieci komunalne. Wówczas pracownik obsługujący rozładunek pojemników wybiera do kosza te zanieczyszczenia ręcznie. Po załadunku skrzyni ładunkowej samochód zawozi dany surowiec do właściwego skupu, gdzie surowiec jest ważony.

W przypadku opróżniania pojemników na metal, z uwagi na duże zanieczyszczenie (ok. 50%) cała zawartość przywożona jest na bazę MPO, gdzie dokonuje się segregacji. Tak wyselekcjonowane puszki metalowe odstawiane są do Zakładu Przerobu Złomu „Złomex” w wielkogabarytowych pojemnikach.

W latach 1984-1995 zostały zakupione i rozlokowane na terenie Krakowa pojemniki na trzy rodzaje surowców wtórnych (na makulaturę, szkło i metal), w sumie 86 zestawów. W 2000 r. program selektywnej zbiórki został powiększony do 150 zestawów pojemników i jednocześnie poszerzony o pojemnik na odpady plastikowe.

Lokalizacja pojemników, jak i zmiana lokalizacji, jest ustalana komisyjnie przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i przedstawicieli terenu na którym mają być zlokalizowane pojemniki przy udziale przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Podstawą rozpatrywania lokalizacji są wnioski Spółdzielni Mieszkaniowych, Rad Dzielnic, uczelni, szkół, jak też innych instytucji i samych mieszkańców.

Ze względu na konieczność ustawienia pojemników w miejscach zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie ma możliwości ustawiania ich w pasie zieleni, pod drzewami oraz w miejscach trudno dostępnych dla mieszkańców, jak też w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych dla pojazdów opróżniających pojemniki.

Miejsca w których stoją pojemniki na surowce wtórne w wielu przypadkach stają się składowiskiem śmieci, gdzie mieszkańcy obok pojemników zostawiają przeróżne odpady komunalne. Powoduje to konieczność podejmowania przez nasze przedsiębiorstwo wielu działań interwencyjnych, tj. wysyłania dodatkowego samochodu celem usunięcia nieczystości wokół pojemników, co w znaczny sposób wpływa na koszty funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów.

Istotnym elementem prowadzonego programu selektywnej zbiórki odpadów jest konieczność jego ustawicznego promowania zarówno w środkach masowego przekazu, poprzez ogłoszenia uliczne i plakaty, drukowanie ulotek informacyjnych i rozdawanie ich mieszkańcom. Mamy świadomość, że społeczeństwo powinno być systematycznie informowane o celowości segregacji, na czym polega recykling, i że odpady niekoniecznie muszą być czymś nieużytecznym. MPO ze swej strony stara się podejmować ten nowy, ale konieczny rodzaj działalności informacyjno-edukacyjnej. Należy jednak stwierdzić, że świadomość mieszkańców Krakowa w zakresie konieczności i wartości selektywnej zbiórki odpadów jest jeszcze bardzo mała i wymaga wielu działań edukacyjnych wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ekologiczny wizerunek Krakowa.

Należy równocześnie zaznaczyć, że następuje systematyczny wzrost zbieranych surowców. Ilość surowca odstawionego do punktów skupu wynosiła w 1995 r. 281 000 kg, a w 2000 r. 498 600 kg. Surowce odstawione do skupu 2000 r. pozwoliły zaoszczędzić ok. 3 284 m3 objętości na składowisku w Baryczy.

Zamiarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, jako gminnej firmy zajmującej się szeroko rozumianą ochroną środowiska jest podejmowanie tych wszystkich nowych działań, które najlepiej przyczynią się do realizacji przyjętego przez Gminę Kraków programu selektywnej zbiórki odpadów. Działania te wymagają oczywiście czasu, a obok wymiaru edukacyjnego, wymagają znalezienia sposobu ich sfinansowania, w o wiele większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Nasze ustawodawstwo (Ustawa z dn. 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska; Ustawa z dn. 27.4.2001 r. o odpadach; Ustawa z dn. 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; Ustawa z dn. 11.5.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej) precyzuje już wiele szczegółowych zagadnień. W dalszym ciągu pozostaje do rozstrzygnięcia i unormowania sposób finansowania programów środowiskowych, w tym zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu, nie tylko na poziomie indywidualnych, nawet samorządowych pomysłów i inicjatyw, ale w skali kraju. Powinna wzrastać świadomość, że selektywna zbiórka i recykling to dzisiaj nie tylko pomysł garstki zapalonych ekologów, ale problem nas wszystkich i naszej przyszłości.

prezes zarządu mgr Henryk Kultys