Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PODAJ DŁOŃ NATURZE!

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ekologicznej (CEED) z Sunderland w Wielkiej Brytanii, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) z Krakowa i inne polskie organizacje partnerskie pracowały razem przez kilka lat nad wspólnymi projektami promującymi bioróżnorodność w miastach polskich. Tereny naturalne miast są istotne dla promowania ekologii miejskiej przez ich utrzymywanie, edukację i wspólne użytkowanie. Derek Osborne, prezes Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, komentując raport agencji: Środowisko Europy. Drugie oszacowanie. wypowiedział się, że uderzającym faktem, który wynika z raportu, jest bogactwo nienaruszonych terenów i bogactw naturalnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednak będą one prawdopodobnie poddane tej samej presji, co na zachodzie, wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej. Istotnym wyzwaniem będzie… zastanowić się, jak odeprzeć to niebezpieczeństwo.

FWIE i CEED rozpoczynają w Polsce nowy projekt pod hasłem „Podaj dłoń naturze”, żeby wyznaczyć i chronić tereny naturalne w miastach. Fundusze zapewnia prestiżowa Inicjatywa Darwinowska na rzecz Przetrwania Gatunków, fundusz rządu brytyjskiego, który wspiera projekty na obszarach o dużej bioróżnorodności, mające na celu jej zachowanie i zwiększenie.
Projekt liczy na przeniesienie do Polski brytyjskich umiejętności teoretycznych i praktycznych w celu wyznaczenia i ochrony terenów miejskich istotnych ze względu na swoją bioróżnorodność. Będzie to bardzo ważnym pierwszym krokiem w kierunku strategii bioróżnorodności regionalnej. Projekt będzie początkiem programu badań ekologicznych i specjalistycznego szkolenia personelu. Głównym celem będzie określenie, w jaki sposób można zaspokoić potrzeby związane z użytkowaniem terenu w Polsce południowej, bez zawierania kompromisów w kwestii bioróżnorodności w miastach. Brytyjskie umiejętności przywrócenia równowagi ekologicznej terenu, oszacowania bioróżnorodności i planowania zostaną zastosowane w polskich warunkach. Projekt przyczyni się do społecznej, ekonomicznej i ekologicznej odnowy obszarów miejskich. Projekt określi praktyczne i strategiczne metody działania, które pomogą ochronić i zwiększyć bioróżnorodność w miastach, aby pomóc Polsce spełnić zobowiązania, zawarte w Konwencji Bioróżnorodności.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie zarówno samorządów lokalnych, jak i społeczności lokalnych w Polsce, aby doprowadzić do rozwinięcia się systemów oceny i wyznaczania użytków ekologicznych w miastach. Instruktorzy z obu krajów, Polski i Wielkiej Brytanii, wezmą udział w szkoleniach i będą w stałym kontakcie, kierując i wspierając projekt podczas jego trzyletniego trwania.
Chcielibyśmy poinformować polskie organizacje pozarządowe o nowym projekcie. Kilka organizacji już się włączyło, ale czekamy na inne, zainteresowane współpracą. Chcielibyśmy także poinformować o projekcie osoby indywidualne – znów kilka bardzo zaangażowanych osób już w nim uczestniczy, ale czekamy na nowe osoby, które chciałyby włączyć się w te działania. Czekamy teraz na organizacje i osoby, które wyrażą zainteresowanie projektem.
Organizatorzy lokalni i organizacje będą odpowiedzialni m.in. za:
1. Dokonywanie przeglądu i oceny terenów.
2. Organizację i uczestnictwo w szkoleniach.
3. Współpracę z samorządem lokalnym w celu wyznaczenia terenów ekologicznie cennych w miastach.
4. Organizację społeczności lokalnej i akcji związanych z edukacją ekologiczną.
5. Tworzenie planów pracy na danym terenie.
6. Tworzenie sieci lokalnych i regionalnych.
7. Kontakt z innymi organizacjami uczestniczącymi w projekcie i innymi organami.
8. Popularyzacja projektu na szczeblu lokalnym.
9. Zarządzanie budżetem lokalnym.
10. Fundraising w celu pokrycia dodatkowych kosztów lokalnych.
11. Przygotowywanie raportów dla koordynatora projektu.
12. Uczestnictwo w części projektu związanej z badaniami naukowymi.
13. Nadzorowanie pracy nad opracowaniem poradnika dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.
14. Nadzorowanie pracy przy opracowywaniu planu akcji na rzecz bioróżnorodności regionalnej na okręg małopolski.

ORGANIZATORZY LOKALNI PROJEKTU
5 wybranych osób będzie nosić miano organizatorów lokalnych i powinni być to ekolodzy z wyższym wykształceniem w tej dziedzinie lub wystarczającym doświadczeniem, odpowiadającym takiemu wykształceniu. Ta wiedza powinna jednak być powiązana z dobrymi umiejętnościami menedżerskimi. Organizatorzy lokalni przyczynią się do części projektu związanej z prowadzeniem badań, w związku z tym powinni być otwarci na dalszą pracę naukową, mieć chęci do pracy praktycznej, powinni także być sprawni fizycznie. Uważamy, że najlepszymi kandydatami byłyby osoby z łatwością przystosowania się, mające odwagę aby reprezentować i prowadzić projekt w swoim regionie. Powinni posiadać różne umiejętności, talent i entuzjazm, żeby spełnić wymagania na to ważne stanowisko. Ponieważ brytyjska część projektu zapewni część szkoleń, organizatorzy lokalni powinni także dobrze znać język angielski. Wybrani organizatorzy lokalni nie muszą już w tej chwili być członkami żadnych organizacji pozarządowych.
Na stanowiska organizatorów lokalnych są dostępne fundusze i będą oni otrzymywali pensję i pracę na pełnym etacie na okres trzech lat. Oczekujemy, że osoby ubiegające się o te stanowiska rozpoczną pracę mniej więcej pod koniec września. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w Krakowie, organizatorzy pokryją koszty związane z podróżą. Niektóre organizacje już z nami współpracują, jednak wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie przejdą proces selekcji. Organizatorzy pragną zapewnić współpracę najlepszych osób przy projekcie, czego dowodem będzie pensja oferowana kandydatom, którzy odniosą sukces.

ORGANIZACJE
Organizacje będą organizacjami pozarządowymi, posiadającymi już pewne doświadczenie w pracy z problemami społecznymi i ekologicznymi, najlepiej na terenach miejskich. Oznacza to, że będą one już posiadały określoną wiedzę ekologiczną wewnątrz organizacji. Jesteśmy zainteresowani współpracą z organizacjami, które w sposób aktywny podchodzą do zmagania się z problemami ekologicznymi i są chętne do współpracy ze społecznością lokalną. Organizacja musi też być otwarta na współpracę z samorządem lokalnym. Musi być formalnie zarejestrowaną organizacją pozarządową, zdolną do zarządzania funduszami, zatrudniania pracowników i powinna być wystarczająco stabilna, żeby prowadzić trzyletni projekt. Organizacje uczestniczące w projekcie otrzymają fundusze na koszty administracyjne i biurowe projektu. Projekt dotyczy obszaru Polski południowej, więc najbardziej jesteśmy zainteresowani współpracą z organizacjami działającymi w tym regionie.
Dodatkowo FWIE, poszukuje koordynatora polskiej części projektu. Będzie on odpowiedzialny za następujące kwestie (w kwestiach tłumaczeń, kontaktu z opinią publiczną, kwestiach prawnych i zarządzania finansami będzie zapewnione doradztwo specjalistyczne konsultantów):
1. Nadzorowanie bieżących wydatków (kasa podręczna, faktury). Przekazywanie informacji w wymaganej formie w celu koordynacji i tworzenia raportów dla sponsorów i organizacji partnerskich. Zarządzanie kontem (kontami) bankowym(i) projektu.
2. Stały kontakt z organizacjami uczestniczącymi w projekcie i organizatorami lokalnymi. Dostarczanie bieżących raportów dla koordynatora projektu od organizatorów lokalnych i informowanie FWIE o przebiegu projektu.
3. Kontakt z regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami, instytucjami i uniwersytetami. Nadzorowanie komunikacji komputerowej.
4. Tłumaczenie raportów z przebiegu projektu potrzebnych dla organizacji brytyjskich i polskich oraz do materiałów publikacyjnych; przepisywanie/tłumaczenie informacji z mediów.
5. Poszukiwanie dodatkowych funduszy z polskich źródeł. Pisanie podań do odpowiednich sponsorów. Kontakt ze sponsorami. Organizowanie akcji związanych z fundraisingiem.
6. Informowanie koordynatora projektu o postępach projektu w Polsce.
7. Przygotowywanie raportów w wymaganej formie dla koordynatora projektu, aby spełnić wymagania sponsorów. Koordynacja raportów organizacji uczestniczących w projekcie.
8. Nadzorowanie pracy nad zbieraniem i opracowywaniem materiałów promujących projekt. Kontakt z organami uczestniczącymi w tej pracy. Nadzorowanie tworzenia strony internetowej. Szukanie możliwości promocji projektu.
9. Kontakt z odpowiednimi źródłami doradztwa prawnego w Polsce. Nadzorowanie procesu opracowywania dokumentów prawnych.
10. Promocja i organizacja konferencji i seminariów, przeprowadzanych w Polsce pod auspicjami projektu. Uczestnictwo w podobnych konferencjach i seminariach w Wielkiej Brytanii.
11. Inne obowiązki konieczne na tym stanowisku, aby ułatwić osiągnięcie celów projektu i jego sukces w Polsce.
Jeżeli czujesz, że spełniasz wymagania do roli organizacji, na stanowisko organizatora lokalnego lub koordynatora polskiego, proszę napisz do nas 1 stronę po angielsku, zawierając:
1. Imię/wiek/adres/szczegóły dotyczące kontaktu.
2. Kwalifikacje i/lub doświadczenie (uwzględniając dziedzinę, w której posiadasz szczególne doświadczenie, np. ornitologia).
3. Krótką wypowiedź tłumacząca, dlaczego chcesz uczestniczyć w tym projekcie.
Proszę, prześlij informacje:

FWIE, Sławkowska 12 III p.
31-014 Kraków
faks + 44 191 515 2229 (CEED)
mike.wilson@citysun.ac.uk
pam.mccarthy@sunderland.ac.uk

Podania można przesyłać najpóźniej do 31.8.2000. Planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych we wrześniu w Krakowie. Jeżeli do tego czasu nie otrzymasz od nas żadnej informacji, możesz przypuszczać, że nie zostałeś zakwalifikowany.

tłum. Agnieszka Gaweł
tłum. Agnieszka Gaweł