Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

POLSCY PROFESOROWIE W OBRONIE TATR!

POLSCY PROFESOROWIE W OBRONIE TATR!
10.12.2002 o godz. 1200 odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawio-ny zostanie apel ponad 80 wybitnych polskich naukowców-profesorów skierowany do Ministra Środowiska w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Głównym postulatem apelu jest sprze-ciw wobec rozbudowy (zwiększenia przepustowości) kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz wobec planów zwiększenia infrastruktury turystyczno-narciarskiej na terenie TPN.
Opis problemu:
Burmistrz Zakopanego rozpoczął wdrażanie procesu zwiększania przepu-stowości kolejki na Kasprowy Wierch. Poparła go w tym Rada Tatrzańskiego Parku Narodowego, która obecnie składa się w dużej mierze nie z naukowców-przyrodników (jak dawniej), lecz z lokalnych samorządowców. Razem chcą oni doprowadzić do zwiększenia przepu-stowości kolejki tak, by jej właściciel – firma Polskie Koleje Linowe – mógł jeszcze więcej zarabiać na turystyce niszczącej przyrodę Tatr. To wszystko odbywa się – o ironio – w Międzynarodowym Roku Gór, w którym na całym świecie przykłada się szczególna wagę do ochrony terenów górskich przed zniszczeniem.
Kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch dotąd przewiozła około 35 mln pasażerów. Teraz ma wozić ich dwa razy więcej. Nie 180 osób/godz. jak dotychczas, lecz 360 osób/godz., tak, by w ciągu roku móc transportować do 1,5 mln osób. Dotychczas kolejkowa machina doprowadziła do nieodwracalnych zniszczeń unikalnej przyrody w centralnym rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niszczenie roślinności, płoszenie zwierząt, degradację gleby, zakłócanie ciszy górskiej powiększają jeszcze skażenia przez ścieki, śmieci i odpady z kolejki.
Wielki niepokój budzi postawa niektórych przedstawicieli władz ochrony przyrody, m.in. Ministerstwa Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody i dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy wyrażają zgodę na zwiększenie przepustowości kolejki linowej. Władze te zobligowane są ustawą o ochronie przyrody strzec narodowego dziedzictwa przyrodniczego. Tymczasem zwiększenie prze-pustowości oznacza jeszcze większą presję na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodo-wego i większe zniszczenia bezcennego ekosystemu. Oznacza także lekceważenie długiej, ponad stuletniej tradycji obrony przyrody tatrzańskiej przed komercyjnymi zakusami. Tatrzańskiej przyrody bronili tacy wielcy Polacy jak: Tytus Chałubiński, Jan Kasprowicz, Stanisław Witkiewicz, Walery Goetel i wielu, wielu innych, któ-rzy chcieli ocalić ten teren dla przyszłych pokoleń.
Ponad czterdzieści organizacji społecznych z całej Polski (m.in. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Klub Ekologiczny, Ogólno-polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) wystosowało protest do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego ws. planów zwiększenia przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Organizacje społeczne domagają się od Prezydenta podjęcia stanowczych kroków w celu nie-dopuszczenia do zniszczenia jednego z najcenniejszych polskich skarbów narodowych, jakimi są Tatry.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystosowała do Ministra Środowiska list z następującymi postulatami:
• Podjęcia niezwłocznych decyzji niedopuszczających do rozbudowy (zwiększenia przepustowości w jakim-kolwiek okresie roku) kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
• Aby spółka Polskie Koleje Linowe, czerpiąca bezpośrednie korzyści z eksploatacji już istniejącej kolejki linowej, zapłaciła za wszystkie znisz-czenia w ekosystemie (skażenie sma-rami i ropopochodnymi terenu, dewastacja kopuły Kasprowego Wierchu), jakie do chwili obecnej zostały w TPN dokonane w efekcie funkcjonowania inwestycji.

• Wykonania przez Tatrzański Park Narodowy kompleksowego raportu opisującego oddziaływanie kolejki linowej na środowisko. Raport ten powinien uwzględniać wszelkie parametry oddziaływania kolejki na przyrodę.
Apel ten poparło ponad 80 profesorów z różnych placówek naukowych w Polsce, w tym wybitni przyrodnicy i znawcy problemów ochrony przyrody tatrzańskiej.
Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik w decyzji wydanej 26.9.2002 stwierdził niezgodność z prawem przedstawionych przez Burmistrza Zakopanego zapisów wniosku o warunkach zabudowy i zago-spodarowania terenu dla inwestycji o nazwie „Przebudowa kolei linowej »Kasprowy Wierch«”.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra Krakowska
tel. 33/817 14 68, 818 31 53 tel. kom. 0 606 946 745 Dariusz Matusiak
6.12.2002