Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Polsko-ukraińska współpraca w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE)13.3. odbyła się w Lublinie konferencja pt. „Nowe perspektywy współpracy przedsiębiorstw Polski i Ukrainy w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2007 -2013 w zakresie energii odnawialnej” zorganizowana przez wojewodę i marszałka województwa lubelskiego.

Stronę polską reprezentowali: Janusz Mikuła – podsekretarz stanu w Min. Rozwoju Regionalnego, Wojciech Żukowski – wojewoda lubelski, Jarosław Zdrojkowski – marszałek województwa lubelskiego, Adam Wasilewski – prezydent Lublina, starostwie powiatów oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin województwa, przedstawiciele zainteresowanych instytucji i ośrodków naukowych.

Krzysztof Zaręba, Sekretarz stanu w Min. Środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Promocji alternatywnych źródeł energii, nie mogąc wziąć udziału w konferencji, przysłał na ręce jej prezydium list do uczestników, wyjaśniający przyczyny nieobecności oraz akcentujący znaczenie spotkania dla gospodarki krajowej i współpracy międzypaństwowej w dążeniach do realizacji postanowień Unii Europejskiej w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Stronę ukraińską reprezentował gubernator obwodu lwowskiego Petro Olejnik i przedstawiciele ośrodków uczelnianych.

Główne założenia konferencji i dotychczasowe osiągnięcia i plany w pozyskiwaniu OZE omówili przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, a zagadnienia merytoryczno-naukowe zreferowali zajmujący się problematyką ekorozwojową pracownicy naukowi uczelni polskich i ukraińskich. Źródła, sposoby i zasady pozyskiwania środków finansowych stanowiły przedmiot referatów przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Lublinie i Min. Środowiska.

Podsekretarz stanu w Min. Rozwoju Regionalnego, Janusz Mikuła zaprezentował dyspozycje polskiego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w kontekście ustaleń Komisji Europejskiej w sprawie dochodzenia do 2020 r. do 20% OZE w ogólnym bilansie energetycznym. Omówił także projekty oraz niektóre zagadnienia finansowe związane z rozwojem obszarów wiejskich i z kilkunastoma regionalnymi programami operacyjnymi. Nawiązał również do trwających i planowanych rozmów z Komisją Europejską w sprawie konkretyzacji wymienionych ustaleń w odniesieniu do Polski.

Źródła, sposoby, zasady i priorytety finansowania przedsięwzięć dotyczących uruchomienia OZE w oparciu o środki krajowe i zagraniczne (zwłaszcza unijne) przedstawili w swoich referatach: Jarosław Witkowski – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Krzysztof Gałan z Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Lublinie (z akcentem na zasady promowania OZE). Odnawialne źródła energii, jako podstawa rozwoju zrównoważonego i ochrony warunków życia, znalazły wyraz w referatach prof. Bogdana Kościka (Akademia Rolnicza w Zamościu) i prof. Wołodymyra Zinczenki (Katedra Ochrony Środowiska Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego). Innowacyjne rozwiązania w pozyskiwaniu energii z biomasy na Ukrainie zreferował prof. Bogdan Szurgot (Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach). Zaznaczył on m.in., że OZE stanowią obecnie w jego kraju zaledwie 0,1% w bilansie energetycznym, a dąży się do tego, aby osiągnęły one 5% w 2010 r. Zwrócił on uwagę na możliwości pozyskiwania energii wiatrowej (Zakarpacie, Krym) i w szerszym wymiarze z biomasy. Naukowcy Uniwersytetu w Dublanach skonstruowali już własną oryginalną instalacje do pozyskiwania energii wiatrowej. Pracownik naukowy Państwowego Żytomierskiego Uniwersytetu Agroekologicznego, Aleksanrd Samylin, mówił o pożytkach z przenośnych stacji generujących gaz, a zwłaszcza biogaz, szerzej rozwijając ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorczości. Potrzebę standaryzacji masy paliwowej, jako podstawy rozwoju rynku biopaliw, zreferowała Natalia Mychajłowna-Cywenkowa, pracownik naukowy Państwowego Żytomierskiego Uniwersytetu Agroekologicznego. Panoramę możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych przedstawiła dr Alina Kowalczyk-Juśko (Akademia Rolnicza w Lublinie), kładąc akcent na celowość stosowania kogeneracji (to jest równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej) i na pozyskiwanie w niedalekiej przyszłości energii z ogniw paliwowych. Zwróciła także uwagę na wciąż niewykorzystane w Polsce możliwości w zakresie użytkowania biogazu i na brak w tej dziedzinie regulacji prawnych (w Polsce istnieje zaledwie jedna biogazownia, podczas gdy w Niemczech są już 4 tys.).

Podstawowe założenia programu rozwoju alternatywnych źródeł energii w województwie lubelskim były przedmiotem informacji Jacka Babuchowskiego (Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie). Zreferował on szerzej istniejące na terenie województwa możliwości wykorzystania energetycznego małych rzek, wiatru, geotermii (na terenie tzw. Rowu Lubelskiego), biomasy (w powiązaniu z rozwojem obszarów wiejskich). Istotnym uzupełnieniem tej informacji była wypowiedź prezydenta Lublina Adama Wasilewskiego o dążeniach do uczynienia z Lubelszczyzny „zielonego Kuwejtu”. Założenia tej koncepcji mają być zrealizowane w drodze współdziałania lubelskich uczelni, przedsiębiorców i władzy lokalnej. Powstaną tu m.in. grupujący specjalistów różnych dyscyplin ośrodek naukowo-techniczny energii odnawialnej i pierwszy w Polsce zakład wytwarzający ogniwa woltaiczne. W związku z tym zaistnieją o wiele lepsze niż dotychczas możliwości współpracy nauki z przedsiębiorczością w zakresie odzyskiwania i rozwoju OZE oraz partnerskiego współdziałania z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami z innych regionów kraju, jak również z Ukrainy i innych państw.

Zapowiedziano organizowanie w niedalekiej przyszłości polsko-ukraińskich konferencji o tematyce bardziej szczegółowej, poświeconej wymianie doświadczeń, dywersyfikacji źródeł i sposobów dostaw konwencjonalnych surowców energetycznych i powiększeniu wolumenu OZE w bilansie paliwowo-energetycznym.

Końcowym, budzącym zainteresowanie uczestników (zwłaszcza spośród podmiotów zaangażowanych w przedsiębiorczość ekorozwojową), akcentem konferencji było wręczenie dyplomów i statuetek laureatom Konkursu „Zielony Laur” za 2005 r., organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”. Dyplomy i statuetki wręczyli: Wojciech Stawianny – inspektor ochrony środowiska, Jarosław Zdrojkowski – marszałek województwa lubelskiego i Wojciech Brochwicz-Lewiński – prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Materiały z konferencji zamieszczono na stronie internetowej: www.lubelskie.pl

tekst: Stanisław Abramczyk
Pełnomocnik Prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej
"Ekorozwój"
warszawa.targi.eco.pl/ekorozwoj
Warszawa, 19.3.2007

Stanisław Abramczyk