Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Powstaje koalicja na rzecz zrównoważonego transportu

Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu, mającego na celu powstanie Koalicji organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu, na bazie wcześniej istniejącej Koalicji Lanckorońskiej. Celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami ekologicznymi, zaktywizowanie i zwiększenie ich potencjału, tak, aby mogły skuteczniej wpływać na politykę transportową Polski i przyczyniać się do ograniczenia wpływu transportu na środowisko. Dla potrzeb Koalicji zostanie zbudowane zaplecze merytoryczne i organizacyjne oraz powstanie platforma komunikacji. Więcej informacji na temat projektu poniżej.

Do udziału w Koalicji chcemy zachęcić jak największą liczbę organizacji, dostrzegających zagrożenie w masowej motoryzacji, w szczególności w planach budowy autostrad i innych inwestycji drogowych, zagrażających zarówno ludziom jak i przyrodzie oraz podejmujących działania na rzecz transportu zrównoważonego bądź na rzecz ochrony środowiska w ogóle.

Najbliższym wydarzeniem będzie Spotkanie Generalne Koalicji, w dniach 30 – 31 marca w Warszawie. Pierwszy dzień będzie poświęcony sprawom organizacyjnym Koalicji, drugiego dnia odbędzie się szkolenie na temat udziału społecznego w postępowaniach o wydanie decyzji dot. środowiska.

Pokrywamy koszty dojazdu oraz zapewniamy bezpłatny nocleg. Szczegółowy program Spotkania przedstawiamy poniżej.

Magdalena Zowsik
Wojciech Szymalski
Zielone Mazowsze
www.zm.org.pl

Informacja na temat projektu

Najważniejsze działania przewidywane w projekcie to:

1. Stworzenie Koalicji.

a) Zawiązanie Koalicji.
b) Przeprowadzenie Spotkania Generalnego Koalicji (30 - 31 marca 2006 r., Warszawa).
c) Obsługa techniczna Koalicji (prowadzenie sekretariatu).
d) Przeprowadzenie spotkania roboczego Koalicji (lipiec 2006 r.).

2. Budowa zaplecza merytorycznego:

a) Wydanie trzech broszur: „Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi”, „Udział społeczny w postępowaniach dotyczących inwestycji drogowych – przewodnik dla uczestników”, „Natura 2000 a planowane inwestycje drogowe w Polsce – mapa konfliktów wraz z harmonogramem prac przygotowawczych dla poszczególnych odcinków dróg”.
b) Szkolenie z zakresu udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających OOŚ, w tym inwestycji drogowych. Szkolenie będzie połączone ze Spotkaniem Generalnym (30 - 31 marca 2006 r., Warszawa).
c) Wydanie trzech raportów analizujących aktualne, najważniejsze problemy transportowe, które mają znaczenie dla ochrony środowiska Polski i promocji ekologicznego transportu,
d) Wydanie trzech numerów kwartalnika Centrum Zrównoważonego Transportu „Zielone Światło”.

3. Komunikacja:

a) Budowa internetowego serwisu informacyjnego służącego wymianie informacji pomiędzy organizacjami oraz przekazywaniu informacji mediom, przedstawicielom administracji i wszystkim innym zainteresowanym stronom. W serwisie będą zamieszczane bieżące analizy wydarzeń związanych z transportem oraz opinie i stanowiska organizacji.
b) Organizacja konferencji prasowych.
c) Organizacja ogólnokrajowej konferencji skierowanej do samorządów pt. „Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym” (czerwiec 2006 r.)

Czas trwania projektu: grudzień 2005 r. - sierpień 2006 r.

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej - programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Ze strony Zielonego Mazowsza osobami kontaktowymi ds. Koalicji są:

Wojciech Szymalski, koordynator projektu, tel. 0-22 621-77-77,
e-mail: sz_mal@poczta.onet.pl
Magdalena Zowsik, tel. 0-22 621-77-77, e-mail: bejaflor@tlen.pl
Magdalena Zowsik, Wojciech Szymalski