Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wiedza nt. przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej jest stosunkowo niewielka zarówno wśród większości urzędników jak i przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych, a co za tym idzie niewielka jest świadomość korzyści (a także pewnych zagrożeń) związanych z procesem integracji europejskiej. Część społeczeństwa obawia się przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czego najczęstszą przyczyną jest obawa przed nieznanym. Stan ten dodatkowo pogłębia fakt, że brakuje informacji nt prac prowadzonych w zakresie implementacji prawa wspólnotowego i przewidywanych w związku z tym zmian w przepisach krajowych. Temat przepisów UE w zakresie ochrony środowiska dla większości jest tematem nowym, a zarazem niezmiernie ważnym w obliczu zbliżającego się przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, firm świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska, zaprezentowanie korzyści jakie będą związane z procesem integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska i nowych możliwości związanych z wdrażaniem prawa wspólnotowego, jak również upowszechnienie informacji nt trwających i przewidywanych działań legislacyjnych związanych z implementacją tegoż prawa. Część tych zmian (np. wynikających z wdrażania dyrektywy 94/62/EC o odpadach z opakowań) może mieć istotny (korzystny) wpływ na możliwości finansowania programów i inwestycji dotyczących ochrony środowiska.

UCZESTNICY:

Projekt adresowany jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, firm świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych. Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę nt przepisów, które w niedalekiej przyszłości będą ich bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć. Stworzy im to możliwość dobrego przygotowania do spodziewanych zmian i uwzględnienia ich w swoich działaniach, np. przy opracowywaniu lokalnych/regionalnych programów zrównoważonego rozwoju.

WYKŁADOWCY:

Wykładowcami będą specjaliści z Ministerstwa Środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – eksperci z zakresu prawa krajowego oraz wspólnotowego.

SEMINARIA:

W trakcie seminariów przedstawione zostaną prace aktualnie prowadzone w Ministerstwie Środowiska m.in. nad projektami ustaw: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o organizmach i mikroorganizmach zmodyfikowanych genetycznie, o dostępie do informacji o środowisku i ocenach oddziaływania na środowisko, o ekologicznej opłacie produktowej i depozytowej, o ochronie środowiska, o odpadach oraz prawo wodne.

Cykl składa się z następujących seminariów:
„Unia Europejska – zagadnienia ogólne” – odbyło się w dniach 22-24.2.2000

„PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY WÓD” – 4-6.4.2000
Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze, przedstawione będą m.in.: dyrektywa 75/440/EEC dotycząca jakości wód powierzchniowych, dyrektywa 76/160/EEC dotycząca jakości wody do kąpieli, dyrektywa 76/464/EEC dotycząca zanieczyszczenia mórz i oceanów substancjami niebezpiecznymi, dyrektywa 79/923 dotycząca jakości wód do połowu ryb, dyrektywa 80/68/EEC dotycząca ochrony wód podziemnych przed substancjami niebezpiecznymi, dyrektywa 80/778/EEC dotycząca jakości wód powierzchniowych do konsumpcji.

„PRZEPISY UNII EUROPEJSKIE W ZAKRESIE POWIETRZA I HAŁASU” – 16-18.5.2000


Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze, przedstawione będą m.in.: transgraniczne zanieczyszczenia powietrza (protokół 93/621 (01) o transgranicznych emisjach tlenków azotu), dyrektywa 70/220/EEC dotycząca gazów z silników, dyrektywa 72/306/EEC dotycząca emisji zanieczyszczeń z silników samochodowych typu diesel, dyrektywa 77/537/EEC dotycząca emisji zanieczyszczeń z silników typu diesel z maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie, dyrektywy dotyczące spalarni, gazów cieplarnianych, dyrektywy wyznaczające dopuszczalne poziomy hałasu związanego m.in. z pracą motorów, maszyn z gospodarstw domowych.

„PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII I CHEMIKALIÓW” – 13-15.6.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze. W jego trakcie omówione zostaną m.in.: dyrektywa 92/32/EEC dotycząca pakowania i znakowania substancji niebezpiecznych, dyrektywa 73/404/EEC dotycząca detergentów, dyrektywa 73/405/EEC dotycząca metod testowania biodegradowalności, dyrektywa 76/769/EEC dotycząca używania substancji niebezpiecznych, dyrektywa 87/217/EEC o zapobieganiu i redukcji zanieczyszczeń azbestem, dyrektywa 90/219/EEC dotycząca używania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, dyrektywa 90/220/EEC o dopuszczeniu do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych.

„PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ODPADÓW” – 19-21.9.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze omówione zostaną m.in. dyrektywy: o odpadach (75/442/EEC i 91/156/EEC), w sprawie eliminacji zużytych olejów (75/439/EEC i 87/101/EEC), w sprawie eliminacji PCB (76/403/EEC), w sprawie odpadów niebezpiecznych i toksycznych (78/319/EEC), w sprawie nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów niebezpiecznych na terenie Wspólnoty (84/631/EEC i 86/279/EEC) i inne. W szkoleniu weźmie także udział przedstawiciel Duales System Deutschland AG – pan Helmut Schmitz, który przedstawi niemiecki system zagospodarowania odpadów.

MIEJSCE SEMINARIÓW

Wszystkie seminaria odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic, u podnóża Beskidu Średniego. Ośrodek położony jest w zabytkowym parku.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w seminariach (obejmujące materiały seminaryjne, zakwaterowanie na czas trwania seminariów, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) wynoszą jednorazowo 400 zł (przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych zostaną zwolnieni z opłaty).

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (Phare)