Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PUBLICZNA INFORMACJA O OCENIE CERTYFIKACYJNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE

PUBLICZNA INFORMACJA O OCENIE CERTYFIKACYJNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
W KROŚNIE
Program SmartWood organizacji Rainforest Alliance we współpracy z firmą NEPCon i Natural Systems prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Audyt zasadniczy odbędzie się w dniach 30.6.-9.7.2003.
ZAKRES AUDYTU
Audyt certyfikacyjny gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Przy audycie zostaną wykorzystane „Przejściowe Bałtyckie Standardy SmartWood Gospodarki Leśnej”. W celu otrzymania kopii standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, fax, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.
SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU AUDYTORÓW
Zespół autorów będzie kierowany przez dr biologii Andrzeja Czecha. W zespole będą również pracować:
• Antoni Łabaj, mgr biologii,
• dodatkowi międzynarodowi i polscy eksperci.
PROCES I HARMONOGRAM AUDYTU
Poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:
• Organizacja audytu – zespół SmartWood zbierze się w Krośnie 30.6.2003, przeprowadzi wywiady i dokona przeglądu dokumentacji w siedzibie RDSF.
• Audyt w terenie – zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni w leśnych w dniach 1-8.7.2003.
• Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi – w trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krośnie. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych spotkań.
• Spotkanie publiczne – spotkanie odbędzie się w Krośnie ze względu na centralne położenie dla certyfikowanego obszaru w Krośnie. Termin, godzina oraz miejsce spotkania zostaną wkrótce ogłoszone.
• Końcowe podsumowanie audytu – przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP w Krośnie, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
• Opracowanie wstępnej wersji raportu – zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu (w języku angielskim i polskim), która zostanie przesłana do RDLP w Krośnie w celu przedstawienia uwag oraz do recenzji przez minimum dwie niezależne osoby oceniające raport. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni po zakończeniu audytu w terenie.
• Podjęcie decyzji certyfikacyjnej – po otrzymaniu uwag od RDLP w Krośnie, niezależnych recenzentów i komentarzy od osób zainteresowanych do połowy lipca, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami. Jeżeli nie zaistnieją jakieś nieoczekiwane przeszkody powinno to nastąpić do 15.9.2003.
WASZ UDZIAŁ
Ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie wszystkich osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krośnie, jak również używanych przez nas standardów. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie – najłatwiejszej i najbezpieczniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 20.7.2003. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej – tj. przed 15.9.2003. Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:
1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
2. Przekazanie informacji telefonicznie do dr. Andrzeja Czecha – eksperta SmartWood z NEPCon/Natural Systems odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP w Krośnie.
3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do dr. Andrzeja Czecha. Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP w Krośnie, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zakwestionować proces certyfikacji lub podjętą decyzję mogą ocenić procedury rozstrzygania sporów na stronie dostępne www.smartwood.pl.

Kontakt
:
dr Andrzej Czech
SmartWood/NEPCon/Natural Systems
Czapińskiego 3/311
30-048 Kraków
tel. 0-12/295-03-73, 0-601/91-29-65
fax 0-12/295-03-74
e-mail: –ac@smartwood.pl
www.smartwood.pl, www.smartwood.org