Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

REGIONALNA EPOKA W INTERNECIE

REGIONALNA EPOKA W INTERNECIE
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku zaprasza Państwa do zapoznania się ze stroną internetową http://www.przysiek.pl/epoka.

Strona ta jest naszą propozycją w procesie powszechnej edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na aspekty środowiskowe rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Proponowane przez nas kompleksowe ujęcie problematyki środowiskowej na tle problematyki społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, historycznej, edukacyjnej i kulturowej regionu jest unikatową formą edukacji regionalnej – niezwykle ważnej w perspektywie przyszłej integracji Polski z Unią Europejską. To właśnie na poziomie regionalnym i wojewódzkim będzie w przyszłości rozwiązywana większość problemów związanych z zarządzaniem środowiskiem naturalnym i jego ochroną. Związane jest to z wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską na rozwój regionalny w ramach funduszy strukturalnych.
Obecnie kształcenie w zakresie wiedzy o regionie stanowi niezwykle istotny aspekt przygotowania społeczeństwa do funkcjonowania w warunkach zjednoczonej Europy. Tym bardziej, że młode pokolenie Polaków, do których przede wszystkim adresowane jest wydawnictwo internetowe EPOKA, już wkrótce podejmować będzie istotne dla regionu i całego kraju decyzje.
Przygotowana przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku witryna internetowa http://www.przysiek.pl/epoka powstała na bazie doświadczeń związanych z wydaniem w 2001 r. multimedialnej płyty CD-rom EPOKA, której nazwa jest skrótem od słów „Edukacja – Przyroda – Ochrona – Krajobraz – Antropopresja” i wyraża w pełni interdyscyplinarność obu wydawnictw. Wszystkie zawarte na płycie teksty merytoryczne zostały uaktualnione i zamieszczone wraz z bogatym materiałem ikonograficznym: zdjęciami, rycinami, mapami w internecie.
Poszczególne informacje ujęto w następujące bloki tematyczne:
• charakterystyka województwa,
• edukacja ekologiczna,
• ochrona przyrody,
• stan i zagrożenia środowiska,
• inwestycje proekologiczne,
• instytucjonalna ochrona środowiska.
Materiały merytoryczne opracował zespół wybitnych specjalistów w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz pracowników nauki różnych instytucji w województwie kujawsko-pomorskim.
Witryna internetowa EPOKA odznacza się przejrzystością i łatwością użytkowania. Dzięki zastosowaniu mapy tematycznej odnalezienie poszukiwanej informacji staje się bardzo proste. Ponadto formułę strony internetowej wzbogaca bogata szata graficzna oraz zamieszczona dokumentacja wizualna w postaci zdjęć, map i rycin. Poprzez wprowadzenie linków – odnośników do innych tematycznych stron internetowych, witryna odznacza się interaktywnością i umożliwia łatwe dotarcie do wielu informacji źródłowych. W opracowaniu zamieszczono również krótkie komentarze dźwiękowe, będące zwięzłym wprowadzeniem do zamieszczonych na poszczególnych podstronach zagadnień. Interesująca forma przekazu sprawia, że korzystanie z tego swoistego wydawnictwa internetowego jest proste, przyjemne i atrakcyjne.
Równolegle z publikacją witryny w Internecie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku rozpoczęło kampanię informowania wszystkich potencjalnych użytkowników witryny o możliwościach korzystania ze strony http://www.przysiek.pl/epoka i jej zawartości merytorycznej.
Witryna internetowa EPOKA adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska oraz problematyką społeczno-gospodarczą w regionie kujawsko-pomorskim. Może być ona wykorzystana przez:
• uczniów szkół wszystkich szczebli,
• nauczycieli i doradców metodycznych,
• studentów, zwłaszcza wydziałów przyrodniczych,
• biblioteki,
• środowiska inwestorów,
• administrację rządową i samorządową,
• biura turystyczne i krajoznawcze.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku będzie dokładać wszelkich starań, by uatrakcyjniać korzystanie z witryny http://www.przysiek.pl/epoka, np. poprzez ogłaszane w lokalnej prasie konkursy wiedzy o środowisku przyrodniczym województwa kujawsko-pomorskiego rozstrzygane wyłącznie przy użyciu sieci internetowej. Ponadto materiały merytoryczne będą uaktualniane, a całość wydawnictwa wzbogacana będzie nowymi opracowaniami.
Tworząc dla Państwa internetowe wydawnictwo EPOKA wyrażamy nadzieję, że korzystanie z zawartych w nim treści przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy przeświadczeni, że przyczyni się ono do podejmowania proekologicznych działań przez wszystkich mieszkańców naszego województwa w najbliższym otoczeniu, a tym samym do poprawy stanu środowiska całego regionu.
Mamy nadzieję, że witryna EPOKA przydatna będzie w procesie zarządzania środowiskiem i jego ochroną w naszym regionie – zarówno pracownikom administracji rządowej i samorządowej, pracownikom instytucji ochrony środowiska i ochrony przyrody, pracownikom naukowym, jak i całej rzeszy młodzieży, która podejmować będzie istotne decyzje w niedalekiej już przyszłości w zjednoczonej Europie.
Chcielibyśmy także, aby nasza witryna internetowa służyła promocji walorów przyrodniczych i zasobów naturalnych regionu kujawsko-pomorskiego oraz była inspiracją dla twórców podobnych tematycznie stron.

Wojciech Strąg
Regionalne Centrum Doradztwa
– Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku
87-134 Zławieś Wielka
tel. 0-56/678-92-38
e-mail: oswiata@przysiek.pl
Wojciech Strąg